Logo

Zarząd

Część składu personalnego Zarządu MKZ ulegała okresowym zmianom. Za punkt wyjścia przyjmijmy czas, kiedy MKR (Międzyzakładowy Komitet Robotniczy) przyjął nazwę MKZ (Międzyzakładowy Komitet Założycielski). Miało to miejsce tuż po 17 września 1980. na zebraniu ogólnym przedstawicieli Komitetów Zakładowych i Wydziałowych Huty "Katowice" oraz z innych zakładów pracy zrzeszonych w NSZZ z tymczasową siedzibą w Hucie "Katowice", na którym zdecydowano o rezygnacji z dalszej działalności w ramach w/w własnego NSZZ na rzecz przystąpienia jako region do jednego ogólnokrajowego NSZZ "Solidarność", utworzonego 17 września 1980. na ogólnopolskim spotkaniu w Gdańsku. Od tej chwili skład personalny Zarządu MKZ był następujący:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - I Wiceprzewodniczący
 3. Bogdan Borkowski - II Wiceprzewodniczący
 4. Kazimierz Świtoń - Sekretarz
 5. Zbigniew Kupisiewicz - Członek
 6. Jan Górny - Członek
 7. Ryszard Wojtusik - Członek
 8. Aleksander Karpierz - Członek
 9. Wiesław Tatko - Członek

Niedługo potem ze składu Zarządu MKZ ubywa Wiesław Tatko. W chwili, kiedy MKZ otrzymał siedzibę w Katowicach, z Zarządu rezygnują również Zbigniew Kupisiewicz i Aleksander Karpierz, a na ich miejsce w skład Zarządu wchodzą Jan Cegielski i Joachim Bartosz. Jakiś czas później Zarząd opuszcza i wraca na Hutę "Katowice" II Wiceprzewodniczący Bogdan Borkowski, a funkcję tę obejmuje Jan Górny. Odchodzi z Zarządu również Joachim Bartosz, a ostatnią osobą, która go jeszcze opuszcza, jest Kazimierz Świtoń. Pozostały skład personalny Zarządu utrzymuje się do wiosny 1981, kiedy to zostaje on znacząco powiększony do 14 członków i prezentuje się następująco:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - I Wiceprzewodniczący
 3. Jan Górny - II Wiceprzewodniczący
 4. Ryszard Wojtusik - Członek Prezydium
 5. Marek Gabryś - Członek Prezydium
 6. Eugeniusz Karasiński - Członek Prezydium
 7. Bogdan Hadyna - Członek Prezydium
 8. Jan Cegielski - Członek
 9. Teresa Baranowska - Członek
 10. Marian Barczyk - Członek
 11. Janina Chmielowska - Członek
 12. Andrzej Czechak - Członek
 13. Józef Jęcz - Członek
 14. Bogdan Krakowski - Członek

W maju lub czerwcu 1981 odchodzi z Zarządu i rezygnuje w ogóle z dalszej działalności I Wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka, ale pozostały 13 osobowy skład Zarządu trwa do zakończenia działalności MKZ Katowice, czyli do końca lipca 1981, kiedy to I WZD, wspólne dla pięciu dotychczasowych MKZ i MKR na terenie województwa katowickiego, wybrało jeden Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Co po latach można dodać do każdej z tych osób? Zaczniemy od żelaznego pierwszego składu Zarządu MKZ, który za wyjątkiem Kazimierza Świtonia, składał się z pracowników Huty "Katowice". 

A teraz parę słów o członkach Zarządu MKZ, którzy weszli do niego wiosną 1981 roku

 

© Porozumienie Katowickie 1980 Stowarzyszenie Na Rzecz Pamięci   •   Projekt i wykonanie: MICROWORKS - Studio Kreatywne