Misja stowarzyszenia "Porozumienie Katowickie 1980"

Nasza misja:

  • Przypominanie i propagowanie pracy, celów i osiągnięć Porozumienia Katowickiego z 1980 r.;
  • Podtrzymywanie, dokumentowanie i upowszechnienie idei i tradycji ruchu związanego z Porozumieniem Katowickim, działalnością MKZ Katowice, a także z dalszą działalnością społeczną i polityczną osób bezpośrednio i pośrednio związanych z tymi wydarzeniami:
  • Integrowanie środowiska ludzi Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z lat 1980-89, szczególnie na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej;
  • Przekazywanie młodszym pokoleniom idei stojących u podstaw Porozumienia Katowickiego, a także wiedzy historycznej o tych wydarzeniach;
  • Współuczestnictwo w budowie niepodległego bytu państwowego i kształtowaniu postaw patriotycznych we wszystkich dziedzinach życia obywatelskiego;
  • Podjęcie starań na rzecz przyznania przez Państwo Polskie - Statusu Kombatanta osobom, które w latach 1980-89 działały na rzecz niepodległego Państwa polskiego.