Komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" zarejestrowane w MKZ Katowice 1980-1981

Opracowanie Andrzeja Rozpłochowskiego.

Poza drobnymi wyjątkami, do niedawna nie można było po prawie 40 latach takiej listy wykonać, gdyż nie posiadaliśmy wykazu zarejestrowanych w MKZ zakładów pracy i instytucji. Jakiś czas temu zbudowałem jednak prawie pusty wykaz od nr ewid.ncyjnego 1 do 1067, do którego można wpisywać w odpowiednie miejsce rozpoznany zakład lub instytucję. Było tego jednak naprawdę niewiele. Nigdy nie traciłem nadziei, że nasza wiedza w tym zakresie będzie powoli i stale rosła. I to pozytywne podejście zostało dwukrotnie nagrodzone. Najpierw skromniej, dzięki pracy poszukiwawczej Jacka Zommera z Dąbrowy Górniczej, weszliśmy w posiadanie kopii archiwalnego numeru 44 z 28 października 1980r. gazety „Głos Huty Katowice”, w której jest ułożona i opublikowana, choć nie według kolejności rejestracji w MKZ, a w sposób dowolny lista 79 zakładów do tamtej daty będących członkami MKZ Katowice. Jednocześnie z tekstu w gazecie wynika i ja też to wiem, że jest to jedynie mała część już wtedy przynależnych do MKZ zakładów i instytucji. Dla przykładu; na początku października 1980r. w naszym MKZ zrzeszonych było ponad 200 zakładów i instytucji, pod koniec tego miesiąca 400, 19 listopada zarejestrowaliśmy Akademię Ekonomiczną z nr 608, a od grudnia 1980r. było już grubo ponad 700, co stanowiło 2/3 całkowitego stanu posiadania MKZ. Lawinowy wręcz przyrost zgłaszających się zakładów i instytucji miał zatem miejsce w okresie pierwszych 3 miesięcy działalności.

Opublikowana w w/w gazecie lista 79 zakładów niestety, w publikacji ma podaną błędnie nie tylko kolejność poszczególnych zakładów, ale nieścisłości dotyczą też czasem prawidłowej nazwy i adresu danego zakładu lub danych osobowych przedstawicieli niektórych zakładów. Jednocześnie od pozycji 51 ówczesnych przedstawicieli nowego związku ze zgłaszających się zakładów pracy przestano wymieniać. Nadto, trzech zakładów podanych w publikacji w moim wykazie nie wymieniam, ponieważ od dawna mam ich pełne dane w budowanej przeze mnie ewidencji.

2 lipca br., a więc zaledwie trzy tygodnie temu, nastąpił zasadniczy i nieprzewidywalny przełom. Tego dnia z zasobów archiwalnych Oddziału IPN w Katowicach otrzymałem wykaz od nr 11 do 1100 zakładów i instytucji zrzeszonych w MKZ Katowice, który był w posiadaniu Służby Bezpieczeństwa PRL. Nie wiedzieć czemu w wykazie tym brakuje pierwszych 10 pozycji, a w pozostałej jego części są nieliczne pustostany. Co jakiś czas brakuje pojedyńczego numeru ewidencyjnego, ale jest tego niewiele. W wykazie mamy jednak jeszcze jedną, tym razem dużą lukę od numeru 948 do 999. To stanowi 51 pozycji. W chwili obecnej nie wiemy, czy ta luka powstała nie wiadomo dlaczego w sposób naturalny w rejestrze MKZ, czy też w oryginalnym rejestrze MKZ jej nie było i wypełniały ją zakłady i instytucje, a SB z jakichś powodów akurat ich spisu nie posiadała. Osobiście wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale pewności nie ma. Rozwieje ją fakt, gdyby kiedyś udało się odnaleźć jakiś dokument Komisji Zakładowej z jej pieczątką, na której w MKZ Katowice był także numer ewidencyjny pochodzący akurat z tej luki. Wówczas bylibyśmy pewni, że przynajmniej w tym jednym przypadku w luce powinien być ten jeden zakład lub instytucja.

Druga kwestia jest taka, że do chwili uzyskania niniejszego wykazu z IPN było przyjęte, że w MKZ Katowice było zrzeszonych tysiąc kilkadziesiąt zakładów i instytucji. Tymczasem wykaz uzyskany z IPN kończy się na numerze 1100. A więc ma o kilkadziesiąt pozycji więcej, niż do tej pory sądziliśmy, że było. Ale jednocześnie w tym wykazie niedaleko końca jest wspomniana kilkudziesięcio numerowa luka. Ilościowo więc może się zgadza, ale rodzi się znowu pytanie o przyczynę luki w wykazie z IPN. Czy powstała ona z winy pracownika MKZ prowadzącego ewidencję zakładów? Może po zarejestrowaniu zakładu pod numerem 947, następny zakład nie wiadomo dlaczego zarejestrował on dopiero pod numerem 1000 i kontynuował dalej? Mimo takich braków stał się cud, iż w chwili obecnej dysponujemy prawie całym wykazem ponad tysiąca zarejestrowanych w MKZ zakładów i instytucji. Nadto wyrażam pewność, że kolejność ich na wykazie pochodzącym z IPN odpowiada rzeczywistemu rejestrowi prowadzonemu w MKZ. Przemawia za tym fakt, że ustalona wcześniej przeze mnie kolejność nielicznych zakładów i instytucji jest taka sama, jak na wykazie z IPN. To dowodzi, że jest to dokumentacja uzyskana przez SB operacyjnie z kancelarii MKZ.

Jest jeszcze coś. Pozyskany z IPN dokument SB oddaje nie tylko stan prawdziwej kolejności w rejestrowaniu przez MKZ zakładów i instytucji, ale przy każdym z nich obok jest jeszcze pewna liczba, która według mojej opinii podaje ilość członków NSZZ "Solidarność" w danej strukturze zakładowej. Nie pamiętam, czy my w MKZ o takie dane też prosiliśmy i je wpisywaliśmy, czy też są to mniej lub bardziej dokładne dane operacyjne uzyskane i notowane na swoim wykazie przez SB. Uważam, że w naszym wykazie również je umieszczę i niech to ktoś, jeśli dzisiaj może, weryfikuje.

Jak już wspomniałem, numeracja od 1 do 76 nadana zakładom na liście opublikowanej przez gazetę „Głos Huty Katowice” nie odpowiada numeracji rzeczywistej, jaką dany zakład otrzymał w MKZ Katowice. Oto jeden najważniejszy przykład: numer 1 posiadał główny założyciel MKZ, czyli Huta „Katowice”, a na liście "Głosu Huty Katowice" pod tym numerem jest zupełnie kto inny i Huty „Katowice”... w ogóle na niej nie ma!

Przedstawiamy to, co opublikowała gazeta „Głos Huty Katowice”, ale po numerze fikcyjnym nadanym zakładowi przez gazetę, obok niego w nawiasie podaję prawdziwy numer ewidyncyjny, pod jakim zakład ten lub instytucja był w MKZ Katowice zarejestrowany lub jest tam inna konieczna informacja:

 1. (99) Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” Zabrze, ul. Wolności 262, przedstawiciel Jan Andrecki.
 2. (nie ma w wykazie z IPN) Opolska Fabryka Mebli, Zakład nr 5, Paczków ul. Kolejowa 9, przedstawiciel Jan Rylko (Ryłko?).
 3. (prawdopodobnie 187) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Gliwice, przedstawiciel Mirosław Krzaczyński.
 4. (prawdopodobnie 185) Kombinat Maszyn dla Fabryki Domów „Zremb” w Gliwicach, Zakład Produkcji w Tychach, Tychy ul. Przemysława 52, przedstawiciel Henryk Piotrowski.
 5. (188) Kombinat Budownictwa Ogólnego „Zagłębie” w Sosnowcu, przedstawiciel Eugeniusz Rydozin (chyba Rydelin).
 6. (191) Wytwórnia Sprzętu Medycznego w Żarkach -Letnisku, Zakład nr 5, przedstawiciel Ryszard Szczerbacki.
 7. (192) Koksownia „Concordia”, Zabrze, ul. Hagera 14, przedstawiciel Romuald Mielniuk.
 8. (193) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Budostal" 5, Kraków Zarząd Katowice, przedstawiciel Kazimierz Zięba .
 9. (194) Huta „Florian” w Świętochłowicach, ul. Metalowców 5, przedstawiciel Henryk Nantka.
 10. (195) Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi „Solkwas”, Gliwice ul. Plebiscytowa 1, przedstawiciel Zofia Jurgowska.
 11. (196) Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, Będzin, ul. Dąbrowska 173, przedstawiciel Roman Wojcik (chyba Wójcik?).
 12. (197) Kombinat Budowlany w Gliwicach, przedstawiciel Piotr Bator.
 13. (198) Zakłady Metali Lekkich „Kęty” w Kętach, przedstawiciel Ignacy Kadłubicki.
 14. (199) Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach, przedstawiciel Jan Święch.
 15. (200) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi „Ponar-Bipron” Oddział Zabrze, Zabrze ul. Wolności 311, przedstawiciel Włodzimierz Szulc.
 16. (201) Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrownianych „BORM” Katowice, ul. Mickiewicza 15, przedstawiciel Józef Mielcarek.
 17. (202) Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach, przedstawiciel Jerzy Berkman.
 18. (206) Elektrownia Jaworzno III, Jaworzno, ul. Promienna 51, przedstawiciel Horst Jersak.
 19. (207) Zakład Budowlano-Remontowy przy Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu, przedstawiciel Adam Sutryk.
 20. (208) Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Mostoprojekt” w Tychach, ul. Rewolucji Październikowej 60, przedstawiciel Marian Krenzel.
 21. (166) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Katowice, przedstawiciel Stefan Sokołowski.
 22. (165) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych - przedstawiciel Ryszard Ugarenko.
 23. (164) Zakład Doświadczalny Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Śląskiej , Gliwice, przedstawiciel Adam Cisowski.
 24. (163) Huta Szkła Okiennego Ząbkowice, przedstawiciel Danuta Szprocki.
 25. (162) Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 138, przedstawiciel Edward Rachwał.
 26. (160) ZOEWB „Metalplast” Chorzów, przedstawiciel Ireneusz Kuźniar.
 27. (159) Fabryka Obrabiarek Ciężkich „Poręba” w Zawierciu, Zakład nr 1, przedstawiciel Bogdan Krakowski.
 28. (158) Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast w Chrzanowie, Chorzów, ul. Armii Czerwonej 5, przedstawiciel Jan Musialski.
 29. (157) Zakład Transportu i Sprzętu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach Oddział Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, ul. Magazynowa, przedstawiciel Andrzej Brum.
 30. (156) Zabrzańskie Zakłady Metalowe „Domgos”, przedstawiciel T. Swoboda.
 31. (155) Politechnika Śląska w Gliwicach, przedstawiciel Janusz Wojciechowski.
 32. (154) Baza Sprzętu Przedsiębiorstwa Budownictwa Chemicznego „Chłodnie Kominowe”, przedstawiciel Jerzy Cieroszkiewicz.
 33. (153) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Transbud - Katowice Oddział Chorzów, ul. Janasa 15, przedstawiciel Kazimierz Rutkowski.
 34. (152) PP „Ema-Promel” Gliwice, przedstawiciel Andrzej Sochański.
 35. (151) Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, ul. Toszecka 99, przedstawiciel Stanisław Nechay.
 36. (150) ZPP Prema-Milmet i Fabryka Łożysk Tocznych w Budowie w Sosnowcu, przedstawiciel Tomasz Mutwil.
 37. (149) Będzińska Fabryka Pilników w Będzinie, ul. Dzierżyńskiego 62, przedstawiciel Józef Jasica.
 38. (148) Kombinat Kokso-Chemiczny „Zabrze” z siedzibą w Makoszowach, Zakład nr 3, przedstawiciel D. Marciniec.
 39. (147) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Dąbrowie Górniczej, przedstawiciel Mariusz Gajczak.
 40. (nie ma w wykazie z IPN) Zasadnicza Szkoła Budownictwa i Ośrodek Hotelowo-Szkoleniowy Zabrze-Mikulczyce, ul. Zwrotnicza 11, przedstawiciel Ryszard Kościelny.
 41. (117) Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gliwicach, Gliwice, ul. Dzierżyńskiego 13, przedstawiciel Wiesław Biernat.
 42. (184) Biuro Projektów Organizacji Budów „Biproorb” Będzin, przedstawiciel Rudolf Sowada (chyba Zowada?).
 43. (742) Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, ul. Bałtycka 5, przedstawiciel Brunon Gabryś.
 44. (741) Zakład Inżynierii Chemicznej Konstrukcji Aparatury PAN Gliwice, przedstawiciel Jerzy Buzek.
 45. (183) Zakład Petro- Karbochemii PAN Gliwice, przedstawiciel Bogumił Rolek.
 46. (182) Spółdzielnia Inwalidów „Czerwone Zagłębie” Czeladź, ul. Przemysłowa 24, przedstawiciel Jan Macoń.
 47. (181) Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych w Gliwicach, ul. Nowotki 5, przedstawiciel Jan Kukla.
 48. (180) Zakład Produkcji Aparatury Pomiarowej i Automatyki Przemysłowej „INKO” Pyskowice, przedstawiciel Kazimierz Nowicki.
 49. (179) Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Odlewni „PRODLEW” Oddział Realizacji Warszawa, Pracownia realizacji Bytom, przedstawiciel Lechosław Bąk.
 50. (nie ma w wykazie z IPN) Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Rzeszowie, Budowa Osiedla „Zamkowa” Będzin, przedstawiciel Wiesław Krawiec.
 51. (36) Zakład Remontowo-Montażowy „Szkłomont” w Sosnowcu.
 52. (168) Biuro Projektów Przemysłu Kokso-Chemicznego „Koksoprojekt” Zabrze.
 53. (249) Zakłady Mechaniczne Łabędy w Łabędach.
 54. (72) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach.
 55. (nie ma w wykazie z IPN) Polska Akademia Nauk Oddział w Bytomiu.
 56. (15) Zakłady Automatyki Chemicznej „Metalchem” w Gliwicach.
 57. (nie ma w wykazie z IPN) Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Katowicach.
 58. (nie ma w wykazie z IPN) Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Branży Transportu Osobowego, Bagażowego i Ciężkiego dla miast: Bytom, Zabrze, Gliwice, Piekary Śl., Ruda Śl.
 59. (nie ma w wykazie z IPN) B.P. i R.I. Pollena Katowice.
 60. (nie ma w wykazie z IPN) „ZREMB” Paczków w Paczkowie.
 61. (nie ma w wykazie z IPN) Huta im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej.
 62. (12) Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu.
 63. (113) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach.
 64. (nie ma w wykazie z IPN) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzykawie k/Sławkowa.
 65. (114) „Mera” - ZUAP Sosnowiec.
 66. (nie ma w wykazie z IPN) Biuro Projektów Służby Zdrowia Katowice.
 67. (nie ma w wykazie z IPN) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dąbrowa Górnicza.
 68. (nie ma w wykazie z IPN) PR i MUR WUTEH Katowice.
 69. (nie ma w wykazie z IPN) Huta Zygmunt w Bytomiu.
 70. (nie ma w wykazie z IPN) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych w Bytomiu.
 71. (55) Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych - Budostal 11 w Dąbrowie Górniczej.
 72. (nie ma w wykazie z IPN) „Inwestprojekt” Gliwice.
 73. (nie ma w wykazie z IPN) Zakład Robót Inżynieryjnych w Chorzowie.
 74. (119) Zakład Tworzyw Sztucznych ERG w Gliwicach.
 75. (51) Biuro Projektów „Bipromet” Katowice.
 76. (52) „Szkłomasz” w Jaroszowcu k.Olkusza.

Odnośnie powyższego wykazu, jak widać redakcja "Głosu Huty Katowice" nie wiedzieć dlaczego z udostępnionego jej do wglądu prawdziwego rejestru zakładów i instytucji w MKZ, wyciągnęła sobie pewne grupki lub pojedyńcze zakłady i w publikacji ułożyła z nich grupę nadając jej swoją własną numerację. Dopuściła się w ten sposób swoistej manipulacji jednych publikując, innych pomijając łącznie z Hutą "Katowice, zakładem założycielskim MKZ.

We własnych poszukiwaniach wcześniej ustaliłem dodatkowe fakty (w nawiasach prawdziwy nr ewid. w MKZ):

 • 2 października 1980r. to data rejestracji KZ Politechniki Śląskiej (150).
 • 9 października 1980r. przystąpiło do MKZ 8 następujących zakładów:
 • (197) Kombinat Budowlany w Gliwicach
 • (172) Oddział Taboru Elektrycznego Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach
 • (196) Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Będzinie
 • (200) Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłowych Obrabiarek i Narzędzi „Ponar- Briprom” Oddział Zabrze
 • (198) Zakłady Metali Lekkich „Kęty” w Kętach
 • (199) Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach
 • (202) Centralne Zakłady Automatyzacji Hutnictwa w Katowicach
 • (201) Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrycznych „BORM” w Katowicach

Nadto podaję nazwę innego zakładu:

Fabryka Urządzeń Wentylacyjnych „Gliwent” w Gliwicach, założyciel Ryszard Sałkiewicz, której w wykazie z IPN też nie ma, chyba że chodzi o podobnie nazwany zakład Gliwicka Fabryka Wentylatorów z nr ewid. 19 na wykazie z IPN.

Kilka innych ustalonych przeze mnie informacji:

Regionalna Sekcja Muzyków Rozrywkowych - przedstawiciel upoważniony przez MKZ Jan Firlik, jednak nie wiem, czy ta grupa miała w MKZ swój numer ewidencyjny, bo w wykazie z IPN takiego środowiska nie ma.

Sekcja Biur Projektowych przy MKZ Katowice - członek Jan Bagiński z BSiPE „Energoprojekt” w Gliwicach Michał Sobczyk - pełnomocnik MKZ Katowice dla prowadzenia rozmów w/s realizacji postulatów załogi Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach w dniu 27.01.1981r.

Herbert Cuda - pełnomocnik MKZ Katowice na obrady Międzyokręgowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników PZM-ot w Poznaniu 29-30.01.1981r.

A oto właściwy wykaz wielu najpierw Komitetów założycielskich, a potem Komisji Zakładowych NSZZ "Solidarność" ponad tysiąca zakładów i instytucji zgodnie z nadanym im w MKZ Katowice numerem ewidencyjnym, wykonany w oparciu o uzyskany z IPN dokument SB. Nadto, w stopniu, w jakim na tę chwilę można było ustalić, wykaz ma już prawidłowo brzmiące i rozwinięte ze skrótów nazwy zakładów i instytucji oraz nazwiska niektórych osób. Wykaz uwzględnia też istniejące w dokumencie SB wszystkie luki oraz zawiera podaną w nim liczbę członków związku w zarejestrowanym zakładzie lub instytucji (na końcu w nawiasie):

 • nr ewid. 1 KZ Huta „Katowice” - Na początku w Hucie „Katowice” Dąbrowa Górnicza jest jeden organ założycielski dla samej Huty i całego tworzącego się regionu mający kolejno nazwę: ze strajku MKS, potem KR i MKZ Katowice, założyciele na dzień 11 wrzesień 1980: przewodniczący Andrzej Rozpłochowski, wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka, wiceprzewodniczący Bogdan Borkowski, honorowy sekretarz Kazimierz Świtoń, członek Aleksander Karpierz, członek Zbigniew Kupisiewicz, członek Wiesław Tatko, członek Ryszard Wojtusik, członek Jan Górny, na dzień 23 październik 1980 Zarząd MKZ jest bez Wiesława Tatko, Zbigniewa Kupisiewicza i Aleksandra Karpierza, ponieważ oni pozostali na Hucie, a po wyjściu reszty Zarządu MKZ z Huty do siedziby w Katowicach nastąpiło powołanie własnej KZ Huty „Katowice”, której tymczasowym przewodniczącym jest Andrzej Grzybowski, a po pierwszych wyborach Jacek Kilian (brak danych).
 • nr ewid. 2 KZ
 • nr ewid. 3 KZ
 • nr ewid. 4 KZ
 • nr ewid. 5 KZ
 • nr ewid. 6 KZ
 • nr ewid. 7 KZ Wojewódzkie Biuro Projektów, Zabrze, ul. Wolności, przewodniczący i założyciel Andrzej Mrugalski (brak danych).
 • nr ewid. 8 KZ
 • nr ewid. 9 KZ
 • nr ewid. 10 KZ z tego zakładu był czł. złowrogiej Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Krzysztof Rutkowski (nie mylić z osobą o takim samym imieniu i nazwisku z KZ Huty „Katowice” po wyborach).
 • nr ewid. 11 KZ Huta „Batory”, 41-506 Chorzów-Batory, ul. Dyrekcyjna 6 (7264).
 • nr ewid. 12 KZ Wojewódzkie Biuro Projektów, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 86 (427).
 • nr ewid. 13 KZ opuszczony numer w wykazie
 • nr ewid. 14 KZ Huta „Baildon”, 40-851 Katowice, ul. Żelazna 9, przewodniczący założyciel i przewodniczący poo wyborach Zbigniew Malinowski (TW SB) (7539).
 • nr ewid. 15 KZ Zakłady Automatyki Chemicznej „Metalchem”, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44B (442).
 • nr ewid. 16 KZ COSPBM „Inwestprojekt”, 40-873 Katowice, ul. Tysiąclecia 1, przewodniczący Zbigniew Mądzelewski, wiceprzewodniczący Zbigniew Hołdyk, wiceprzewodniczący Janusz Grzegorzak, skarbnik Czesław Skarżyński, sekretarz Elżbieta Gruszczyńska (657).
 • nr ewid. 17 KZ Zakład Problemów Organizacji i Zarządzania PAN, 41-900 Bytom, Pl. Kościuszki 9 (62).
 • nr ewid. 18 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 40-090 Katowice, ul. Damrota 25, założyciel Stanisław Aloszko, przewodniczący mgr. inż. Mieczysław Bartłomowicz, wiceprzewodniczący Bogusław Grzywa, członek Kazimierz Wójcik (1019).
 • nr ewid. 19 KZ Gliwicka Fabryka Wentylatorów, 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 13 (285).
 • nr ewid. 20 KZ Biuro Projektów „Prosynchem”, 44-101 Gliwice, ul. Konstytucji 11, założycielka Jadwiga Rudnicka, przewodniczący inż. Witold Zalewski, z tego zakładu był też członek Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Tadeusz Krzywkowski (759).
 • nr ewid. 21 KZ Huta „Zawiercie”, 42-400 Zawiercie, ul. Okólna 10 (5263).
 • nr ewid. 22 KZ "Hydrobudowa" Śląsk-1, 41-303 Dąbrowa Górnicza (1258).
 • nr ewid. 23 KZ Zakład Transportu Samochodowego ERG Ząbkowice, 42-250 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 (637).
 • nr ewid. 24 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa Chrzanów, 32-500 Chrzanów, ul. Balońska 49 (463).
 • nr ewid. 25 KZ Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal” 8, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Wschodnia 8 (640).
 • nr ewid. 26 KZ Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego, 44-100 Gliwice, ul. Konstytucji 11 (704).
 • nr ewid. 27 KZ "Transchut", 40-952 Katowice, ul. Żelazna 9 (735).
 • nr ewid. 28 KZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budostal” - 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tworzeń 101 (313).
 • nr ewid. 29 KZ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Budostal” 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza (636).
 • nr ewid. 30 KZ Biuro Projektowe Przemysłu Hutniczego „Biprohut”, Gliwice, ul. Dubois 16, przewodniczący śp. Marek Gabryś, z tego zakładu był czł. Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Jan Śliwka (1151).
 • nr ewid. 31 KZ Zakład Budowy Maszyn „Zrenk”, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 10 (791).
 • nr ewid. 32 KZ Instytut Systemów Sterowania, 40-161 Katowice, ul. Armii Czerwonej 101 (420).
 • nr ewid. 33 KZ Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal”, 42-300 Będzin, ul. Kościuszki 102 (1533).
 • nr ewid. 34 KZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budostal” 1, 41-303 Dąbrowa Górnicza. (nie ma danych).
 • nr ewid. 35 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "Obrum", 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 102 (222).
 • nr ewid. 36 KZ Zakład Remontowo-Montażowy „Szkłomont”, 41-200 Sosnowiec, ul. Stawowa 2 (584).
 • nr ewid. 37 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 38 KZ Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 7 (828).
 • nr ewid. 39 KZ Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator”, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11 (581).
 • nr ewid. 40 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13, założyciel Halina Wacławczyk, prac. Apteki szpitalnej Szpitala Miejskiego w D.G.
  (294).
 • nr ewid. 41 KZ Dyrekcja Osiedli Mieszkaniowych „Zagórze”, 42-560 Sosnowiec, ul. Radomska 1 (245).
 • nr ewid. 42 KZ Przeładownia „Łagisza”, 42-573 Będzin, ul. Owocowa 10 (138).
 • nr ewid. 43 KZ Transbud”, 41-200 Sosnowiec, ul. Radocka 4 (259).
 • nr ewid. 44 KZ Pracowników Oświaty i Wychowania, 32-340 Wolbrom, ul. Skalska 13 (178).
 • nr ewid. 45 KZ BSiPE „Energoprojekt”, 44-101 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 11, przewodniczący Zbigniew Kirakowski, członek Jan Bagiński (639).
 • nr ewid. 46 KZ Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 47-803 Zabrze, ul. Zamkowa (276).
 • nr ewid. 47 KZ „Transbud” Katowice-Brynów, 40-606 Katowice, ul. Kolejowa 57, przewodniczący KZ Andrzej Łogiewa, wiceprzewodniczący Kazimierz Biskupek (2345).
 • nr ewid. 48 KZ Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, 41-200 Sosnowiec, ul. Sienkiewicza 25 (781).
 • nr ewid. 49 KZ Zakład Produkcyjno-Montażowy Domków Jednorodzinnych, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa (167).
 • nr ewid. 50 KZ Zakłady Chemiczne „Organika”, 32-510 Jaworzno, ul. Chopina 94 (788).
 • nr ewid. 51 KZ Biuro Projektowe Przemysłu Metali Nieżelaznych "Bipromet", 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 (353).
 • nr ewid. 52 KZ ZUSZ „Szkłomasz”, 32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa (616).
 • nr ewid. 53 KZ Zakłady Urządzeń Komputerowych „Mera-Elzab”, 41-813 Zabrze 8, ul. Kruczkowskiego 19 (760).
 • nr ewid. 54 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 55 KZ Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych „Budostal” 11, 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Sadowa 11 (778).
 • nr ewid. 56 KZ Kombinat Budowlany, 41-300 Chorzów, ul. Armii Czerwonej 5 (1945).
 • nr ewid. 57 KZ Inwestprojekt, 44-100 Gliwice, ul. P. Findera 11 (382).
 • nr ewid. 58 KZ Biuro Projektów Materiałów Ogniotrwałych „Bipronog”, 44-101 Gliwice, ul. Toszecka 101 (245).
 • nr ewid. 59 KZ SPRB im. 22 Lipca, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 13 (230).
 • nr ewid. 60 KZ Huta „Zabrze”, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 1 (3825).
 • nr ewid. 61 KZ Famad.(?) Paczkowskie Zakłady Przem. Masz. Leśn., 48-310 Paczków, Ul. Wojska Polskiego 28/30 (340).
 • nr ewid. 62 KZ Energomontaż Południe, 40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 15 (2929).
 • nr ewid. 63 KZ Zakłady Urządzeń Technicznych „Zgoda”, 41-803 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 22, z tego zakładu był czł. Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Henryk Rozewski (2344).
 • nr ewid. 64 KZ "Montochem", 44-100 Gliwice, ul. Toruńska 8 (2202).
 • nr ewid. 65 KZ PRIRI „Pollena”, 40-952 Katowice, ul. Pośpiecha 7/9 (61).
 • nr ewid. 66 KZ Zakłady Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”, 42-200 Częstochowa, ul. Krótka 28 (1236).
 • nr ewid. 67 KZ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego Baza Sprzętowo-Transportowa, 40-322 Katowice, ul. Wandy 14 (382).
 • nr ewid. 68 KZ Biuro Projektów PPTiF "Proerg", 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 (246).
 • nr ewid. 69 KZ Ośrodek Rozwiązań Technicznych Krajowowy Związek Elektryków Spółdzielnia Pracy, 44-100 Gliwice, ul. ul. Zwycięstwa 13 (76).
 • nr ewid. 70 KZ ZRMPNN „Montomet”, 42-640 ...................... ul. 27 Stycznia 17 (1388).
 • nr ewid. 71 KZ PRUK „Koksochem”, 44-220 Knurów, ul. Pierchały 1, przewodniczący Henryk Rzodeczko (2139).
 • nr ewid. 72 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 40-957 Katowice, ul. Matejki 2 (9036).
 • nr ewid. 73 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa W. „Transbud” Nowa Huta Oddział 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza (660).
 • nr ewid. 74 KZ Zakłady Metalurgiczne „Trzebinia”, 32-540 Trzebinia, ul. Kościuszki 59 (1774).
 • nr ewid. 75 KZ Walcownia Metali „Łabędy”, 44-109 Gliwice 9, ul. Metalowców 6 (978).
 • nr ewid. 76 KZ Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 40-170 Katowice, ul. Brzozowa 50 (92).
 • nr ewid. 77 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 78 KZ Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „Energopomiar”, 44-101 Gliwice, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 (1228).
 • nr ewid. 79 KZ Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal" , 40-203 Katowice, ul. Rozdzieńskiego 1866 (1013).
 • nr ewid. 80 KZ Instytut Metalurgii Żelaza, 44-101 Gliwice, ul. K. Miarki 12/14 (782).
 • nr ewid. 81 KZ Instytut Chemii Nieorganicznej, 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 przewodniczący Krzysztof Gosiewski (260).
 • nr ewid. 82 KZ Polskie Odczynniki Chemiczne, 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11 (637).
 • nr ewid. 83 KZ Huta „Kościuszko”, 41-500 Chorzów, ul. Moniuszki 11 (3582).
 • nr ewid. 84 KZ Zakłady Konfekcji Technicznej „Gumownia”, 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 2 (1141).
 • nr ewid. 85 KZ Dąbrowska Fabryka Obrabiarek „Defum”, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 3 (444).
 • nr ewid. 86 KZ Biuro Projektowo-Badawcze „Hydrosan”, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 10 (312).
 • nr ewid. 87 KZ Gliwickie Zakłady Naprawcze Samochodów 44-100 Gliwice, ul. Karolinki 58, z tego zakładu był szef Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Jan Pająk (902).
 • nr ewid. 88 KZ Huta „Łaziska”, 43-170 Łaziska Górne, ul. Cieszyńska 23 (1088).
 • nr ewid. 89 KZ Śląskie Przedsiębiorstwo Budow. Elektr. i Przem. „Energożelbet”, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa (1245).
 • nr ewid. 90 KZ Międzyzakładowa Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 44-101 Gliwice, ul. P. Findera 9 (130).
 • nr ewid. 91 KZ Zakład Doświadczalny Instytutu Spawalnictwa, 44-101 Gliwice, ul. Przemysłowa 32 (327).
 • nr ewid. 92 KZ Zakłady Elektr. Aparatury Medycznej, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 A (538).
 • nr ewid. 93 KZ Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego "Łagisza", 42-500 Będzin, ul. Pokoju 4 (837).
 • nr ewid. 94 KZ Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice", 40-321 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 87 (531).
 • nr ewid. 95 KZ Instytut Ekonom. Przem. Chem., 44-107 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1 (84).
 • nr ewid. 96 KZ Zakłady Budowy Maszyn i Urządzeń Hutniczych, 41-204 Sosnowiec, ul. Nawrockiego 54a (170).
 • nr ewid. 97 KZ Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej Biuro Turystyki, 41-500 Chorzów, Wojewódzki Park Kultury i Terenów Wystawowych (60).
 • nr ewid. 98 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych "Transmog", 32-540 Trzebinia, ul. 22 lipca 62 (310).
 • nr ewid. 99 KZ Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "Mostostal", 41-800 Zabrze, ul. Wolności 262, przedstawiciel Jan Andrecki (3825).
 • nr ewid. 100 KZ Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem", 40-954 Katowice, ul. Dworcowa 5 (223).
 • nr ewid. 101 KZ Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, 42-300 Myszków, ul. J. Krasickiego 44A (653).
 • nr ewid. 102 KZ Zarząd Budowy Huty "Energopol" 7, 43-146 Chełm Śl. ul. Oświęcimska 457 (214).
 • nr ewid. 103 KZ B.S. i PPUE "Elektroprojekt", 40-144 Katowice, ul. Józefowska 6 (123).
 • nr ewid. 104 KZ Zakład Surowców Ogniotrwałych "Górka", 323-540 Trzebinia, ul. 22 Lipca 58/60 (991).
 • nr ewid. 105 KZ Zakład Doświadczalny Systemów Sterowania, 41-800 Zabrze, ul. Rossvelta 120 (125).
 • nr ewid. 106 KZ PIR Przemysłu Chemicznego "Naftobudowa" ZBM-5 Czechowice-Dziedzice Budowa w Hucie "Pokój", Ruda Śl. (209).
 • nr ewid. 107 KZ Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej, 44-100 Gliwice, ul. Towarowa 9 (487).
 • nr ewid. 108 KZ Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego "Polam" - Kontakt, 41-404 Mysłowice 4, ul. Dworcowa 4 (631).
 • nr ewid. 109 KZ Gliwicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, 44-108 Gliwice, ul. Toruńska 1 (816).
 • nr ewid. 110 KZ Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "Biprowod", 41-800 Zabrze, ul. Park Hutniczy 9 (67).
 • nr ewid. 111 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Katowice - Oddział Huta "Katowice", 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Laski 3 (249).
 • nr ewid. 112 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 113 KZ Instytut Metali Nieżelaznych, 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 5 (826).
 • nr ewid. 114 KZ Zakłady Urządzeń Automatyki Przemysłowej "Mera", Sosnowiec (21).
 • nr ewid. 115 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 116 KZ Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, 42-501 Będzin, ul. Zagórska 3 (473).
 • nr ewid. 117 KZ Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego, 44-101 Gliwice, ul. Dzierżyńskiego 13, przedstawiciel Wiesław Biernat (1205).
 • nr ewid. 118 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe, 41-250 Czeladź, ul. Przemysłowa 21 (223).
 • nr ewid. 119 KZ Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg", 44-100 Gliwice, ul. J. Śliwki 86 (1297).
 • nr ewid. 120 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 121 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa W. "Transbud" Nowa Huta Oddział 5, 41-303 Dąbrowa Górnicza (468).
 • nr ewid. 122 KZ Zakład Produkcji Elementów Budowlanych, 42-573 Będzin, ul. Świerczewskiego 115 (395).
 • nr ewid. 123 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 124 KZ "Izokor-Instal", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Reytana 13, pierwszy przewodniczący Krystian Pucher (644).
 • nr ewid. 125 KZ Zakłady Badawczo-Projektowe "Energochem", 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 26 (274).
 • nr ewid. 126 KZ Huta im. "Buczka", 41-200 Sosnowiec, ul. Sikorskiego 1 (2521).
 • nr ewid. 127 KZ K.P.K.S. i U.P. "Mostostal" Kraków, 41-303 Dąbrowa Górnicza (172).
 • nr ewid. 128 KZ "Hutmaszprojekt", 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29 (715).
 • nr ewid. 129 KZ P.B.M.H. 41-303 Dąbrowa Górnicza (brak danych).
 • nr ewid. 130 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 131 KZ Kopalnia Piasku Podsadzkowego "Szczakowa", 32-520 Jaworzno, ul. Bukowika 12 (1878).
 • nr ewid. 132 KZ Zakłady Automatyzacji i Mechanizacji P.M.O., 44-100 Gliwice, ul. Witkiewicza 2 (125).
 • nr ewid. 133 KZ Zakłady Remontu Taboru Kolejowego, 44-120 Pyskowice-Dzierżno (856).
 • nr ewid. 134 KZ Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 42-582 Rogoźnik, ul. Kościuszki 18 (109).
 • nr ewid. 135 KZ Zakłady Elektrod Węglowych im. 1 Maja w Raciborzu (555).
 • nr ewid. 136 KZ Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Częstochowska nr kl. 326, wiceprzewodniczący Jan Góra (117).
 • nr ewid. 137 KZ Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budowlanej Inżynierii, 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 70 (692).
 • nr ewid. 138 KZ PWD "Prodryn", 40-288 Katowice, ul. 1 Maja 12 (956).
 • nr ewid. 139 KZ PRT "Termoizolacja", 41-800 Zabrze, ul. Podlewskiego 6 (1588).
 • nr ewid. 140 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich, 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15 (129).
 • nr ewid. 141 KZ "Zremb", 43-183 Orzesze-Jaskowice, ul. Fabryczna (751).
 • nr ewid. 142 KZ Baza Sprzętu i Transportu Olkuskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, Olkusz (brak danych).
 • nr ewid. 143 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe, 44-101 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14 (1355).
 • nr ewid. 144 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Silesia", 44-101 Gliwice, ul. Lutycka 6 (412).
 • nr ewid. 145 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego, 40-854 Katowice, ul. Gliwicka 106, z tego zakładu był czł. Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Rajmund Smyczek (1048).
 • nr ewid. 146 KZ Kombinat Budowlany Zasadniczej Szkoły Budowlanej, 41-808 Zabrze, ul. Zwrotnicza 11 (brak danych).
 • nr ewid. 147 KZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łąkowa 9, przedstawiciel Mariusz Gajczak (860).
 • nr ewid. 148 KZ Kombinat Koksochemiczny "Zabrze", 41-800 Zabrze, ul. Pawlinka (553).
 • nr ewid. 149 KZ Będzińska Fabryka Pilników, 42-500 Będzin, ul. Dzierżyńskiego 62, przedstawiciel Józef Jasica (447).
 • nr ewid. 150 KZ ZPP "Prema-Milmet" i Fabryka Łożysk Tocznych w Budowie, 41-200 Sosnowiec, ul. Stalowa 12, przedstawiciel Tomasz Mutwil (1100).
 • nr ewid. 151 KZ Instytut Materiałów Ogniotrwałych i Zakład Doświadczalny, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99, przedstawiciel Stanisław Nechay (318).
 • nr ewid. 152 KZ Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Maszynowego i Aparatury Elektr. "Ena-Promel", 44-101 Gliwice, ul. Kościuszki 1 (430).
 • nr ewid. 153 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud" Katowice Oddział Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Janasa 15 przedstawiciel Kazimierz Rutkowski (331).
 • nr ewid. 154 KZ Baza Sprzętu Przedsiębiorstwa Budownictwa Hutniczego "Chłodnie Kominowe", 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 2B, przedstawiciel Jerzy Cieroszkiewicz (1273).
 • nr ewid. 155 KZ Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 (1535).
 • nr ewid. 156 KZ Zabrzańskie Zakłady Metalowe "Domgos", 47-800 Zabrze, ul. Niedziałkowskiego 23, przedstawiciel T. Swoboda (229).
 • nr ewid. 157 KZ Zakład Transportu i Sprzętu Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach Oddział Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce, 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Magazynowa 2, przedstawiciel Andrzej Brum (73).
 • nr ewid. 158 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast, 41-506 Chorzów, ul. Armii Czerwonej 5, przedstawiciel Jan Musialski (60).
 • nr ewid. 159 KZ Fabryka Obrabiarek Ciężkich "Ponar-Zawiercie" zakład nr 1 Poręba, 42-480 Zawiercie, przedstawiciel Bogdan Krakowski (2378).
 • nr ewid. 160 KZ Z.O.E.W.B. "Metalplast", 41-500 Chorzów, ul. Styczyńskiego 16, przedstawiciel Ireneusz Kuźniar (380).
 • nr ewid. 161 KZ Wojewódzki Zarząd Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich, 40-950 Katowice, ul. Warszawska 4 (122).
 • nr ewid. 162 KZ Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 138, przedstawiciel Edward Rachwał (151).
 • nr ewid. 163 KZ Huta Szkła Okiennego "Ząbkowice", 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Armii Czerwonej 12, przedstawiciel Danuta Szprocka (474).
 • nr ewid. 164 KZ Zakład Doświadczalny Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 8, przedstawiciel Adam Cisowski (196).
 • nr ewid. 165 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych, 41-909 Bytom 9, ul. Fabryczna 1, przedstawiciel Ryszard Ugarenko (333).
 • nr ewid. 166 KZ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Katowice, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 6, Stefan Sokołowski (80).
 • nr ewid. 167 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, Katowice, ul. 3 Maja 9 (1330).
 • nr ewid. 168 KZ Biuro Projektowe Przemysłu Koksochemicznego "Koksoprojekt", 41-800 Zabrze, ul. ul. Wolności 362 (390).
 • nr ewid. 169 KZ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Ter. Rolnictwa, 42-200 Częstochowa, ul. Modzelewskiego 23 (535).
 • nr ewid. 170 KZ Walcownia Metali "Dziedzice" im. F. Dzierżyńskiego, 43-322 Czechowice- Dziedzice, ul. Dzierżyńskiego 13 (1999).
 • nr ewid. 171 KZ Elektrownia "Siersza", 32-541 Trzebinia (556).
 • nr ewid. 172 KZ Huta "Łabędy", 44-109 Gliwice, ul. Zawadzkiego 45 (2113).
 • nr ewid. 173 KZ Zbiorcza Szkoła Gminna, 44-145 Pilchowice, ul. Świerczewskiego 1 (28).
 • nr ewid. 174 KZ Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2 (1164).
 • nr ewid. 175 KZ Huta im. "Cedlera", 41-200 Sosnowiec, ul. Mirecka 1 (1191).
 • nr ewid. 176 KZ Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw "Bumar-Fablok", 32-500 Chrzanów, ul. Dzierżyńskiego 3 (2887).
 • nr ewid. 177 KZ Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 (367).
 • nr ewid. 178 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 179 KZ Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Odlewnictwa, 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 8, przedstawiciel Lechosław Bąk (26).
 • nr ewid. 180 KZ Zakłady Produkcji Aparatury Pomiarowej i Aparatury Przemysłowej "Inko", 44- 120 Pyskowice, ul. Marchlewskiego 22, przedstawiciel Kazimierz Nowicki (381).
 • nr ewid. 181 KZ Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych, 44-100 Gliwice, ul. Nowotki 5, przedstawiciel Jan Kukla (158).
 • nr ewid. 182 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Czerwone Zagłębie", 41-250 Czeladź, ul. Przemysłowa 24, przedstawiciel Jan Macoń (264).
 • nr ewid. 183 KZ Zakłady Petro i Karbochemii PAN, 44-100 Gliwice, ul. 1 Maja 62, przedstawiciel Bogumił Rolek (112).
 • nr ewid. 184 KZ Biuro Projektów Organizacji Budownictwa "Biproorb", 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 33, przedstawiciel Rudolf Sowada (chyba Zowada?) (111).
 • nr ewid. 185 KZ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Budownictwa "Zremb", 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 303 (49).
 • nr ewid. 186 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 187 KZ Instytut Technologii Budowlanej, 44-100 Gliwice, ul. Pstrowskiego 5 (13).
 • nr ewid. 188 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 189 KZ Kombinat Budownictwa Ogólnego "Zagłębie", 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11, przedstawiciel Eugeniusz Rydelin (1315).
 • nr ewid. 190 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 41-200 Sosnowiec, ul. Kukułek 1 (27).
 • nr ewid. 191 KZ Wytwórnia Sprzętu Medycznego, 42-311 Żarki Letnisko, ul. Ogrodowa 1, przedstawiciel Ryszard Szczerbacki (brak danych).
 • nr ewid. 192 KZ Koksownia "Concordia", 41-800 Zabrze, ul. Hagera 14, przedstawiciel Romuald Mielniuk (188).
 • nr ewid. 193 KZ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Budostal" 5 Kraków, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przedstawiciel Kazimierz Zięba (83).
 • nr ewid. 194 KZ Huta "Florian", 41-600 Świętochłowice, ul. Metalowców 5, przedstawiciel Henryk Nantka (3539).
 • nr ewid. 195 KZ Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas", 44-107 Gliwice, ul. Plebiscytowa 1, przedstawiciel Zofia Jurgowska (67).
 • nr ewid. 196 KZ Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego, 42-500 Będzin, ul. Dąbrowska 173, przedstawiciel Roman Wojcik (Wójcik?) (144).
 • nr ewid. 197 KZ Kombinat Budowlany, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 44, przedstawiciel Piotr Bator (1988).
 • nr ewid. 198 KZ Zakłady Metali Lekkich, 32-650 Kęty, ul. Kościuszki 111, przedstawiciel Ignacy Kadłubicki (brak danych).
 • nr ewid. 199 KZ Instytut Ochrony Roślin, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, przedstawiciel Jan Święch (98).
 • nr ewid. 200 KZ Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi "Ponar-Bipron" Oddział w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 311, przedstawiciel Włodzimierz Szulc (166).
 • nr ewid. 201 KZ Biuro Projektów Organizacji i Mechanizacji Robót Elektrycznych "Borm", 40- 951 Katowice, ul. Mickiewicza 15, przedstawiciel Józef Mielcarek (117).
 • nr ewid. 202 KZ Centralne Zakłady Automatyki Hutniczej "CZAH", 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29, przedstawiciel Jerzy Berkman, z tego zakładu był czł. Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Rajmund Swoboda (624).
 • nr ewid. 203 KZ OBRDiUT "Detrans", 41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich (456).
 • nr ewid. 204 KZ Przedsiębiorstwo Projektowe "Prozemak", 44-100 Gliwice, ul. Sobieszowicka 1/3 (354).
 • nr ewid. 205 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 206 KZ Elektrownia Jaworzno III, 32-511 Jaworzno, ul. Promienna 51, przedstawiciel Horst Jersak (884).
 • nr ewid. 207 KZ Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa Zakład Remontowo-Budowlany, 41- 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska, przedstawiciel Adam Sutryk (700).
 • nr ewid. 208 KZ Biuro Projektów "Mostoprojekt" Nowe Tychy, 43-100 Tychy, ul. Rewolucji Październikowej 60, przedstawiciel Marian Krenzel (256).
 • nr ewid. 209 KZ Lokomotywownia Pozaklasowa, 40-076 Katowice, ul. Kozielska 20 (519).
 • nr ewid. 210 KZ Powszechna Kasa Oszczędności, 32-500 Chrzanów, ul. Komuny Paryskiej 1, z tego zakładu była czł. Tymczasowej Komisji Kontroli Związkowej Ludmiła Skalniak (51).
 • nr ewid. 211 KZ Zakłady Koksownicze "Walenty", Ruda Śl. (556).
 • nr ewid. 212 KZ Centrum Informacji i Badań Ekonomicznych "Cibeh", 40-954 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 (435).
 • nr ewid. 213 KZ Szkoła Podstawowa nr 37, 40-038 Katowice, ul. Lompy 17, założycielka Grażyna Aloszko (367).
 • nr ewid. 214 KZ "Budostal" 7 Oddział Budowy Huty "Katowice", 41-303 Dąbrowa Górnicza (151).
 • nr ewid. 215 KZ Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane, 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 29, wiceprzewodniczący Stanisław Gil (1086).
 • nr ewid. 216 KZ "Elektromontaż" nr 1, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 (1298).
 • nr ewid. 217 KZ Huta Szkła Walcowanego, 32-312 Jaroszowiec, ul. Kolejowa (523).
 • nr ewid. 218 KZ Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa, Katowice, ul. Ks. Ściegiennego 62 (brak danych).
 • nr ewid. 219 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud" Katowice III Oddział Gliwice, 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 30 (348).
 • nr ewid. 220 KZ "Biprokop", 41-500 Chorzów, ul. Lwowska 2 (313).
 • nr ewid. 221 KZ Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 44-100 Gliwice, ul. Towarowa 23 (349).
 • nr ewid. 222 KZ Huta "1 Maja", 44-100 Gliwice, ul. J. Mitręgi 4 (212).
 • nr ewid. 223 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 42-570 Będzin, ul. Mickiewicza 27 (99).
 • nr ewid. 224 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 225 KZ Huta „Pokój”, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69 (4596).
 • nr ewid. 226 KZ Elektrociepłownia "Będzin", 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141 (320).
 • nr ewid. 227 KZ Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A (261).
 • nr ewid. 228 KZ Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego "Chełmek", 42-500 Będzin, ul. Waryńskiego 83 (1423).
 • nr ewid. 229 KZ Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych "Promet", 41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11 (754).
 • nr ewid. 230 KZ "Prefabret" Łagisza, 42-500 Będzin, ul. Dąbrowska 71 (402).
 • nr ewid. 231 KZ Huta "Ferrum", 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 3 (1847).
 • nr ewid. 232 KZ Spółdzielnia Pracy Niewidomych, 41-506 Chorzów-Batory, ul. Racławicka (brak danych).
 • nr ewid. 233 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 234 KZ Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "Zgoda", 42-500 Będzin, ul. Promyka 5 (50).
 • nr ewid. 235 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Soboszowicka 1/3 (723).
 • nr ewid. 236 KZ Wytwórnia Maszyn Górniczych, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego (653).
 • nr ewid. 237 KZ Opolskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, 48-370 Paczków, ul. Robotnicza (147).
 • nr ewid. 238 KZ Huta Szkła Okiennego "Szczerkowa", 32-520 Jaworzno, ul. Kolejarzy 81 (964).
 • nr ewid. 239 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik", 40-868 Katowice, ul. Piastów (308).
 • nr ewid. 240 KZ Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Zakład "Zelatowa" w Pogorczycach k/Chrzanowa (brak danych).
 • nr ewid. 241 KZ Bytomskie Zakłady Urządzeń Technicznych, 41-906 Bytom, ul. Miechowicka 4 (315).
 • nr ewid. 242 KZ Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena", 48-370 Paczków, ul. Pocztowa 4 (338).
 • nr ewid. 243 KZ Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego, 32-365 Wierbce, Pilica 28 (1048).
 • nr ewid. 244 KZ Koksownia "Knurów" Oddział Tlenownia w Knurowie (292).
 • nr ewid. 245 KZ Centrala Handlu Zagranicznego "Centrozap", 40-036 Katowice, ul. Ligonia 7 (689).
 • nr ewid. 246 KZ ZPiUI "Inwestprojekt Śląsk", 40-013 Katowice, ul. Warszawska 6 (407).
 • nr ewid. 247 KZ Zakłady Przemysłowe "Prasbet" Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, 44-100 Gliwice, ul. Gierzyńskiego (37).
 • nr ewid. 248 KZ Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej, 41-203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 14 (275).
 • nr ewid. 249 KZ Zakłady Mechaniczne „Łabędy”, 44-109 Gliwice, wiceprzewodniczący Jan Śródkowski (4874).
 • nr ewid. 250 KZ Huta "Jedność", 41-100 Siemianowice Śl. ul. 27 Stycznia 1 (2591).
 • nr ewid. 251 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast, 41-200 Sosnowiec, ul. Czerwonego Zagłębia 20 (292).
 • nr ewid. 252 KZ Służba Zabezpieczenia Ruchu i Łączności Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych Katowice, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 4 (207).
 • nr ewid. 253 KZ "Konstal", 41-500 Chorzów, ul. Metalowców 7 (1110).
 • nr ewid. 254 KZ Śląskie Zakłady Mechaniki Optycznej, 40-135 Katowice 12, ul. Słoneczna 12 (756).
 • nr ewid. 255 KZ Instytut Geologiczny Ośrodek Górnośląski, 41-200 Sosnowiec, ul. Leszka Białego 1 (56).
 • nr ewid. 256 KZ Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowych "Hartwig", 40-920 Katowice, ul. Słowackiego 37 (477).
 • nr ewid. 257 KZ Wydawnictwo "Śląsk", 40-161 Katowice, ul. Armii Czerwonej (154).
 • nr ewid. 258 KZ "Transbud" Sosnowiec Oddział nr 5, Zawiercie, ul. Polska 1 (348).
 • nr ewid. 259 KZ Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 101 (1066).
 • nr ewid. 260 KZ Zakłady Chemiczne "Hajduki", 41-500 Chorzów, ul. Stalowa 17 (416).
 • nr ewid. 261 KZ "Polam-Kontakt", 40-750 Katowice, ul. Boya Żeleńskiego 188 (455).
 • nr ewid. 262 KZ Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt", 44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15 (318).
 • nr ewid. 263 KZ Kopalnia Węgla Brunatnego "Bełchatów", 97-300 Piotrków Trybunalski (4308).
 • nr ewid. 264 KZ Zawierciańskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 42-200 Zawiercie (1704).
 • nr ewid. 265 KZ P.P. "Metalexport", 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 22 (45).
 • nr ewid. 266 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Przemysłowego "Śląsk", 40-951 Katowice, ul. Armii Czerwonej 191 (122).
 • nr ewid. 267 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud", 41- 250 Czeladź, ul. Przemysłowa 12 (253).
 • nr ewid. 268 KZ Elektrowozownia Katowice, Katowice, ul. Kozielska 20 (72).
 • nr ewid. 269 KZ Instytut Kształtowania Środowiska, 40-832 Katowice, ul. J. Krasickiego 2 (145).
 • nr ewid. 270 KZ "Elektromontaż" nr 2, 40-950 Katowice, ul. Józefowska 6 (584).
 • nr ewid. 271 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Naprzód", 41-200 Sosnowiec, ul. Nawrockiego 59 (260).
 • nr ewid. 272 KZ Narodowy Bank Polski, 41-200 Sosnowiec, ul. Czerwonego Zagłębia 9 (109).
 • nr ewid. 273 KZ Narodowy Bank Polski, 40-950 Katowice, ul. Warszawska 8 (56).
 • nr ewid. 274 KZ ZSEMM „Ema-Silma” 42-560 Sosnowiec, ul. Kamyszewa 124, przewodniczący Edward Chudera (1075).
 • nr ewid. 275 KZ Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Sobieskiego (1074).
 • nr ewid. 276 KZ Przedsiębiorstwo Przerobu Wtórnego Metali Nieżelaznych „Wtórmet” 41-900 Bytom, ul. Z. Nałkowskiej 6, przewodniczący Ignacy Tabor (643).
 • nr ewid. 277 KZ Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej, 40-556 Katowice, ul. Rolna 4 (1104).
 • nr ewid. 278 KZ Huta "Bobrek" 41-905 Bytom-Bobrek, ul. Konstytucji 61 (3814).
 • nr ewid. 279 KZ S.P.Cz. im. A. Kowalczyka "Interex", 41-200 Sosnowiec, ul. Chemiczna 12 (1310).
 • nr ewid. 280 KZ KME EMA KOMEL, 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188 (756).
 • nr ewid. 281 KZ Kombinat Górniczo-Hutniczy "Bolesław", Bukowno (17).
 • nr ewid. 282 KZ Zakład Doświadczalny Informatyki Przemysłowej Tworzyw i Farb, 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 63 (75).
 • nr ewid. 283 KZ Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Wapienna 17 (84).
 • nr ewid. 284 KZ PWCH Wiola "Prodryn", 44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 22 (662).
 • nr ewid. 285 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 (115).
 • nr ewid. 286 KZ Śląska Fabryka Lamp i Żarówek "Polam", 40-224 Katowice, ul. 1 Maja 11/13 (631).
 • nr ewid. 287 KZ Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych, 44-100 Gliwice, ul. Jasna 14 (726).
 • nr ewid. 288 KZ Sąd Rejonowy, 41-902 Bytom, ul. Piekarska 1 (52).
 • nr ewid. 289 KZ Okręgowy Dozór Techniczny, 41-400 Mysłowice 4, ul. Fabryczna 1 (70).
 • nr ewid. 290 KZ Zakład Transportu Mleczarskiego, 32-500 Chrzanów, ul. Świerczewskiego 40 (150).
 • nr ewid. 291 KZ Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, 47-908 Zabrze, ul. Westerplatte 3 (83).
 • nr ewid. 292 KZ Fabryka Tektury w Masłońskim, 42-360 Poraj-Masłońsk (337).
 • nr ewid. 293 KZ Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Technicznych, 40-326 Katowice, ul. Techników 11 (27).
 • nr ewid. 294 KZ Katowickie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego, 40-230 Katowice, ul. Piaskowa 8 (145).
 • nr ewid. 295 KZ Instytut Badawczy Leśnictwa, 40-543 Katowice, ul. Huberta 35 (31).
 • nr ewid. 296 KZ Spółdzielnia Pracy Kosmetyka i Higiena, 42-400 Zawiercie, ul. Okrzei 2 (201).
 • nr ewid. 297 KZ Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych, 40-230 Katowice, ul. 1 Maja 87 (431).
 • nr ewid. 298 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy Rudniki, 42-200 Zawiercie, ul. Pomorska 10 (515).
 • nr ewid. 299 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 42-360 Myszków, ul. Bolesława Prusa 80 (159).
 • nr ewid. 300 KZ Zakład Elektr. Tech. Obliczeń, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Dojazdowa 16 (50).
 • nr ewid. 301 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Baroment", 40-010 Katowice, ul. Warszawska 31 (206).
 • nr ewid. 302 KZ "Metalzbyt", 44-100 Gliwice, ul. 1 Maja 43 (80).
 • nr ewid. 303 KZ OTHE "Unitraserwis", 40-059 Katowice, ul. M.C. Skłodowskiej 1/8 (204).
 • nr ewid. 304 KZ Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego, 32-300 Olkusz, ul. Bolesława Bieruta 2 (15).
 • nr ewid. 305 KZ PKP Węzeł Kolejowy Ruda-Chebzie, 41-708 Ruda Śl. ul. Dworcowa 8 (596).
 • nr ewid. 306 KZ Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal", 97-410 Kleszków- Rogowiec, tel. Bełchatów (446).
 • nr ewid. 307 KZ Elektrownia "Zabrze", 41-800 Zabrze, ul. Wolności 4/6 (295).
 • nr ewid. 308 KZ Zespół Kół Środowiskowych MKZ Katowice, 40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17.
 • nr ewid. 309 KZ Zespół Szkół Handlowych im. Rokossowskiego, 40-614 Katowice, ul. Obrońców Stalingradu 160 (18).
 • nr ewid. 310 KZ Zakład Projektowania Konstrukcji, 41-201 Sosnowiec, ul. Stawowa 4 (142).
 • nr ewid. 311 KZ Biuro Studiów i Projektowania Łączności, 40-164 Katowice, ul. Ordona 13 (29).
 • nr ewid. 312 KZ Państwowa Operetka Śląska, 44-101 Gliwice, ul. Bieruta 55/57 (423).
 • nr ewid. 313 KZ "Elektrobudowa", 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 15 (2594).
 • nr ewid. 314 KZ Katowickie Zakłady Metalowe "Domgos", 41-705 Ruda Śl. ul. Katowicka 166 (117).
 • nr ewid. 315 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 32-500 Chrzanów, ul. Kasztanowa 51 (207).
 • nr ewid. 316 KZ Państwowe Magazyny Usługowe, 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 6 (60).
 • nr ewid. 317 KZ Zakład Energetyczny, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141 (530).
 • nr ewid. 318 KZ Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90 (88).
 • nr ewid. 319 KZ Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Materiałowej, 42-500 Będzin, ul. Sienkiewicza 15 (102).
 • nr ewid. 320 KZ Polskie Koleje Państwowe Stacja Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12 (641).
 • nr ewid. 321 KZ Zakłady Mięsne OPP, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Podlesie (568).
 • nr ewid. 322 KZ Centrala Produktów Naftowych, 40-010 Katowice, ul. Warszawska 33 (665).
 • nr ewid. 323 KZ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budowlanego w Wytwory Hutnicze i Metalowe "Metalbud", 40-098 Katowice, ul. Młyńska 21/23 (93).
 • nr ewid. 324 KZ Centrala Zbytu Stali, 40-954 Katowice, ul. Wita Stwosza 7 (263).
 • nr ewid. 325 KZ Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 20 (235).
 • nr ewid. 326 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Artystycznych, Katowice, ul. Wieczorka 10 (29).
 • nr ewid. 327 KZ Myszkowskie Zakłady Papiernicze, 42-300 Myszków, ul. Fornalskiej 6 (brak danych).
 • nr ewid. 328 KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 30 (262).
 • nr ewid. 329 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 48-852 Katowice, ul. Pośpiecha 33 (632).
 • nr ewid. 330 KZ Siemianowicka Fabryka Śrub i Nitów, 41-100 Siemianowice Śl. ul. Fabryczna 10 (589).
 • nr ewid. 331 KZ Kombinat Budowlany Kielce, 42-500 Będzin, ul. Kranowska (Krakowska?) 43 (63).
 • nr ewid. 332 KZ Fabryka Kotłów Przemysłowych "Fakop", 41-200 Sosnowiec, ul. Pstrowskiego 4 (735).
 • nr ewid. 333 KZ Zespół Placówek Oświatowych i Wychowania, 44-100 Gliwice, ul. Bankowa 10 (839).
 • nr ewid. 334 KZ Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-103 Siemianowice Śl. ul. Wróblewskiego 67 (386).
 • nr ewid. 335 KZ Przędzalnia Bawełny "Przyjaźń", 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 54 (1440).
 • nr ewid. 336 KZ Polskie Koleje Państwowe Węzeł Kolejowy Pyskowice, 44-120 Pyskowice, ul. Wolności 1 (227).
 • nr ewid. 337 KZ Rejonowe Biuro Projektów Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 8 (69).
 • nr ewid. 338 KZ Państwowa Filharmonia Śląska, 40-084 Katowice, ul. Zawadzkiego 2 (195).
 • nr ewid. 339 KZ Gliwicka Fabryka Konstrukcji Stalowych, 44-101 Gliwice, ul. Towarowa 2/8 (258).
 • nr ewid. 340 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik", 32-511 Jaworzno, Al. Tysiąclecia 45 (166).
 • nr ewid. 341 KZ Zakład Badań Ekonomicznych "Metekon", 40-956 Katowice, ul. Francuska 2 (200).
 • nr ewid. 342 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Sprzętu Budowlanego, 47-400 Racibórz, ul. Komunalna 2 (228).
 • nr ewid. 343 KZ Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłowej Izolacji Budowlanej, 40-951 Katowice, ul. Armii Czerwonej 193 (227).
 • nr ewid. 344 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 41-400 Mysłowice, ul. Partyzantów 21 (133).
 • nr ewid. 345 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budownictwa Komunalnego, 41-250 Czeladź, ul. Niwy 11 (452).
 • nr ewid. 346 KZ Myszkowska Fabryka Naczyń Emaliowanych, 42-300 Myszków, ul. Partyzantów 4 (2078).
 • nr ewid. 347 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 13 (105).
 • nr ewid. 348 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza, 40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21 (253).
 • nr ewid. 349 KZ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 32-500 Chrzanów, ul. Świerczewskiego 40 (31).
 • nr ewid. 350 KZ Przedsiębiorstwo Produkcji Drzewnej "Wuteh", 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego 11-14 (702).
 • nr ewid. 351 KZ Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Węglowym i Hutniczym, 41-200 Sosnowiec, ul. Bieruta 20 (144).
 • nr ewid. 352 KZ Elektrownia "Bełchatów" w Budowie z siedzibą w Rogowcu (1065).
 • nr ewid. 353 KZ Zakłady Produkcji Części Zamiennych Maszyn Budowlanych, 40-619 Katowice, ul. Szenwalda 29 (198).
 • nr ewid. 354 KZ Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Klimatyzacji i Wentylatorów, 41-800 Zabrze, ul. Hegiera 17 (13).
 • nr ewid. 355 KZ Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych i Farb, 43-190 Mikołów, ul. Waryńskiego 65 (103).
 • nr ewid. 356 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Gospodarstwa Domowego "Domgos", 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 21 (149).
 • nr ewid. 357 KZ Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 44-100 Gliwice, ul. Świerczewskiego 1 (531).
 • nr ewid. 358 KZ Przedsiębiorstwo Produkcji i Gospodarki Urządzeń Specjalnych, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 305 (247).
 • nr ewid. 359 KZ Oddział Badawczo-Rozwojowy "Medom" - Oddział Projektów Technologicznych, 41-902 Bytom, ul. Chrzanowskiego 17 (70).
 • nr ewid. 360 KZ Przedsiębiorstwo Montażu Aparatury Pomiarowej i Automatyki "Energoaparatura", 40-273 Katowice, ul. Wschodnia (?) Paderewskiego 7 (304).
 • nr ewid. 361 KZ PRMPN "Montokwas", 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 1 (552).
 • nr ewid. 362 KZ Zjednoczenie Przemysłu Izolacji Budowlanej, 40-956 Katowice, ul. Armii Czerwonej 193 (77).
 • nr ewid. 363 KZ Myszkowskie Zakłady Przemysłu Wełnianego "Wartex", 42-300 Myszków, ul. Kościuszki 8 (1529).
 • nr ewid. 364 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 40-860 Katowice, ul. Gliwicka 233 (383).
 • nr ewid. 365 KZ Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena", 40-852 Katowice, ul. Pośpiecha 7/9 (298).
 • nr ewid. 366 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej, 40-615 Katowice, ul. Obrońców Stalingradu 19 (212).
 • nr ewid. 367 KZ Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska Międzytorze, przewodniczący Stanisław Gazda (641).
 • nr ewid. 368 KZ Kombinat Budowlany, 40-059 Katowice, ul. Drzymały 15 (1587).
 • nr ewid. 369 KZ Centrala Zaopatrzenia Hutniczego Zakład Przygotowania Rud, 42-633 Dąbrowa Górnicza - Sławków (466).
 • nr ewid. 370 KZ Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Chrzanów (1240).
 • nr ewid. 371 KZ Biuro Sprzedaży Pomp i Armatury Przemysłowej, 44-100 Gliwice, ul. 1 Maja 28 (157).
 • nr ewid. 372 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 41-901 Bytom, ul. Chłodna 1 (127).
 • nr ewid. 373 KZ Centrala Handlu Materiałami Ogniotrwałymi, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 6 (73).
 • nr ewid. 374 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 41-500 Chorzów, ul. Wolności 16 (1329).
 • nr ewid. 375 KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8 (358).
 • nr ewid. 376 KZ Okręgowy Dozór Techniczny, 40-083 Katowice, ul. Libknechta 11 (67).
 • nr ewid. 377 KZ Biuro Projektów i Dostaw Generalnych "Izolacja", , 40-951 Katowice, ul. Armii Czerwonej 193 (142).
 • nr ewid. 378 KZ Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 42-400 Zawiercie, ul. Okrzei 13 (187).
 • nr ewid. 379 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 41-400 Mysłowice, ul. Oświęcimska 54 (380).
 • nr ewid. 380 KZ Zakłady Chemii Gospodarczej "Pollena-Strem", 42-530 Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, ul. Puszkina 41 (68).
 • nr ewid. 381 KZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45 (142).
 • nr ewid. 382 KZ Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 32-500 Chrzanów, ul. Nowa 7 (50).
 • nr ewid. 383 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 384 KZ Zakłady Remontu Maszyn Elektrycznych, 44-100 Gliwice, ul. Śliwki 87 (466).
 • nr ewid. 385 KZ PKO, 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 16 (brak danych).
 • nr ewid. 386 KZ Odzieżowa Spółdzielnia Pracy, 42-643 Piekary Śl. Os. Wieczorka (682).
 • nr ewid. 387 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud", 40- 706 Katowice, ul. Kolejowa 17 (503).
 • nr ewid. 388 KZ Zakłady Wyrobów Metalowych, 42-533 Dąbrowa Górnicza, ul. Metalowców 10 (330).
 • nr ewid. 389 KZ Zakład Garbarski „Szczakowa”, 32-520 Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 4 (218).
 • nr ewid. 390 KZ Narodowy Bank Polski, 32-500 Chrzanów, Al. Lenina (74).
 • nr ewid. 391 KZ Instytut Spawalnictwa, 44-100 Gliwice, ul. Dzierżyńskiego 16/18 (255).
 • nr ewid. 392 KZ "Budopol", 41-200 Sosnowiec, ul. 22 Lipca 32 (128).
 • nr ewid. 393 KZ Centralne Biuro Studiów i Projektowania Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt", 40-078 Katowice, ul. Wolności 6 (42).
 • nr ewid. 394 KZ Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji, 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 3 (127).
 • nr ewid. 395 KZ Elektrociepłownia "Chorzów", 41-503 Chorzów, ul. M.C. Skłodowskiej 3 (484).
 • nr ewid. 396 KZ PP MEB "Elektromontaż" 3, 40-263 Katowice, ul. Roździeńskiego 190 (1066).
 • nr ewid. 397 KZ Poradnia Chorób Zawodowych, 41-200 Sosnowiec, ul. Bieruta 20 (40).
 • nr ewid. 398 KZ Kluczewskie Zakłady Papiernicze im. J. Dąbrowskiego, 32-310 Klucze (1085).
 • nr ewid. 399 KZ Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 32-581 Chrzanów (1174).
 • nr ewid. 400 KZ Zakłady Koksownicze "Jadwiga", 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 9 (320).
 • nr ewid. 401 KZ Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zespół Elektrociepłowni w Budowie, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 1 (48).
 • nr ewid. 402 KZ Urząd Telekomunikacyjny, 40-163 Katowice, ul. Ordona 13 (1090).
 • nr ewid. 403 KZ Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia Pyskowice, 44-120 Pyskowice, ul. Piaskowa 1 (324) .
 • nr ewid. 404 KZ Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej, 41-506 Chorzów, ul. Długa 33 (558).
 • nr ewid. 405 KZ Telewizyjna Wytwórnia Filmów "Poltel", 40-147 Katowice, ul. Buczka 12 (200).
 • nr ewid. 406 KZ Zarząd Autostrad Zespół Terenowy nr 8, 40-358 Katowice, ul. Zjednoczenia Partii 4 (40).
 • nr ewid. 407 KZ Śląska Fabryka Kabli, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. 1 Maja 59 (619).
 • nr ewid. 408 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa, 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2 (brak danych).
 • nr ewid. 409 KZ Usługowa Spółdzielnia Pracy, 42-500 Będzin, ul. A. Zawadzkiego 73 (121).
 • nr ewid. 410 KZ Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 40-434 Katowice, ul. Surowcowa 151 (196).
 • nr ewid. 411 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 32-510 Jaworzno, ul. Golmany 1 (344).
 • nr ewid. 412 KZ Hutnicze Zakłady Wytw. Doskonal. "Mikrohuta", 42-530 Strzemieszyce (400).
 • nr ewid. 413 KZ Centrum Komputerowe Rynku, 41-596 Katowice, ul. W. Pola 12 (275).
 • nr ewid. 414 KZ Polskie Koleje Państwowe Stacja Tychy, 43-100 Tychy (brak danych).
 • nr ewid. 415 KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 82-540 Trzebinia, ul. Lenina 8 (134).
 • nr ewid. 416 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 40-114 Katowice, ul. ks. Ściegiennego 7 (208).
 • nr ewid. 417 KZ Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne "Prodryn", 32-530 Trzebinia, ul. Głowackiego 1 (21).
 • nr ewid. 418 KZ Zakłady Budowy Urządzeń Koksowniczych, 40-611 Katowice, ul. Fabryczna 15 (329).
 • nr ewid. 419 KZ Narodowy Bank Polski I PKO, 40-950 Katowice, ul. Warszawska 7 (69).
 • nr ewid. 420 KZ Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej, 41-200 Sosnowiec, ul. Mireckiego 5 (222).
 • nr ewid. 421 KZ Narodowy Bank Polski, 41-250 Czeladź, Pl. Wolności 2 (22).
 • nr ewid. 422 KZ Sąd Rejonowy, 40-957 Katowice, Plac Wolności 10 (80).
 • nr ewid. 423 KZ Zbiorcza Szkoła Gminna, 48-370 Paczków, ul. Sienkiewicza 22 (122).
 • nr ewid. 424 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, 43-100 Tychy, ul. Rewolucji Październikowej 60 (brak danych).
 • nr ewid. 425 KZ Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, 40-012 Katowice, ul. Dworcowa 3 (4061).
 • nr ewid. 426 KZ Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Kruszywa Budowlanego, 40-862 Katowice, ul. Gliwicka 271 (20).
 • nr ewid. 427 KZ Zakłady Przemysłu Bawełnianego, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19 (brak danych).
 • nr ewid. 428 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 41-400 Mysłowice, ul. Bytomska (735).
 • nr ewid. 429 KZ Teatr Dzieci Zagłębia, 42-500 Będzin, ul. Teatralna 4 (44).
 • nr ewid. 430 KZ Zakłady Graficzne, 40-952 Katowice, ul. Armii Czerwonej 138 (756).
 • nr ewid. 431 KZ Oddział Banku Handlowego SA w Warszawie, 40-950 Katowice, ul. Piotra Skargi 2 (41).
 • nr ewid. 432 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa "Chorzów", 41-500 Chorzów, ul. Kopalniana 4 (284).
 • nr ewid. 433 KZ Spółdzielnia Inwalidów Elektron. 32-510 Jaworzno, ul. Staszica 20 (164).
 • nr ewid. 434 KZ Zarząd Państw. Pomów (?) Pom. Spół. 41-512 Chorzów, ul. Drzymały 12 (764).
 • nr ewid. 435 KZ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, 44-100 Gliwice, ul. Wieczorka 6 (28).
 • nr ewid. 436 KZ Zjednoczenie Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 14 (37).
 • nr ewid. 437 KZ Wojewódzki Ośrodek Kultury, 40-073 Katowice, Pl. Wolności 12a (12).
 • nr ewid. 438 KZ Polskie Koleje Państwowe Wagonownia Pozaklasowa, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 (251).
 • nr ewid. 439 KZ Transportowa Spółdzielnia Pracy "Autobaza", 41-500 Chorzów, ul. K. Miarki 17 (222).
 • nr ewid. 440 KZ Zakład Obróbki Artykułów Importowanych, 41-605 Świętochłowice, ul. E. Imreli (?) 13 (41).
 • nr ewid. 441 KZ Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, 32-500 Chrzanów, ul. Dzierżyńskiego 3A (206).
 • nr ewid. 442 KZ Zakłady Porcelany "Bogucice", 40-241 Katowice, ul. Hutnicza 2 (1204).
 • nr ewid. 443 KZ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 20 (199).
 • nr ewid. 444 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego, 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 37/39 (162).
 • nr ewid. 445 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Delam", 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 1 (416).
 • nr ewid. 446 KZ Sąd Rejonowy, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2 (25).
 • nr ewid. 447 KZ Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, 40-105 Katowice, ul. Dzierżyńskiego 197 (396).
 • nr ewid. 448 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 41-800 Zabrze, ul. Gen. De Goullea 72 (287).
 • nr ewid. 449 KZ Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, 40-955 Katowice, ul. Warszawska 45 (454).
 • nr ewid. 450 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, 41-700 Ruda Śl. ul. Piastowska 5 (412).
 • nr ewid. 451 KZ Zakłady Armatury Chemicznej "Chemet", 43-775 Tychy, ul. Pszczyńska 167 (791).
 • nr ewid. 452 KZ Zakład Fizyki Ciała Stałego PAN, 41-800 Zabrze, ul. Kawalca 3 (195).
 • nr ewid. 453 KZ Zakłady Mięsne, 41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 1 (359).
 • nr ewid. 454 KZ Zawierciańskie Przedsiębiorstwo Budowlane, 42-400 Zawiercie, ul. Południowa 3 (491).
 • nr ewid. 455 KZ Polskie Koleje Państwowe Węzeł Kolejowy Zabrze, 41-800 Zabrze, Pl. Dworcowy 2 (187).
 • nr ewid. 456 KZ Przedsiębiorstwo Geologii, Fizjografii i Geodezji Budownictwa w Warszawie "Geoprojekt", 40-126 Katowice, ul. Tyszki 13 (36).
 • nr ewid. 457 KZ Zakłady Mleczarskie, 41-800 Zabrze, ul. Pyskowicka 2 (403).
 • nr ewid. 458 KZ Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 5, 40-856 Katowice, ul. Wolnego 14 (1605).
 • nr ewid. 459 KZ N.B.P.T. Oddział w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 3 (68).
 • nr ewid. 460 KZ Zakłady Azotowe im. Pawła Findera, 42-503 Chorzów III, ul. Narutowicza 1 (2806).
 • nr ewid. 461 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast, 40-950 Katowice, ul. Warszawska 4 (211).
 • nr ewid. 462 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa, 40-602 Katowice-Brynów, ul. Kolejowa (291).
 • nr ewid. 463 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Fat", 44-100 Gliwice, ul. Fredry 3/4 (230).
 • nr ewid. 464 KZ Z.P.E.B. Zabrze, 41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2 (816).
 • nr ewid. 465 KZ Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego , 40-025 Katowice, ul. Zacisze 3 (195).
 • nr ewid. 466 KZ Rejonowy Dozór Techniczny, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Reymonta 19 (brak danych).
 • nr ewid. 467 KZ Bank PKO SA, 40-012 Katowice, ul. 15 Grudnia 5 (brak danych).
 • nr ewid. 468 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego "Transprzęt" Tychy, 43-100 Tychy, ul. Łagisza (78).
 • nr ewid. 469 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud" Nowa Huta, 41-316 Dąbrowa Górnicza - Sławków (478).
 • nr ewid. 470 KZ Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa Hutniczego, 41-300 Dąbrowa Górnicza (211).
 • nr ewid. 471 KZ Zakłady Chemiczne Przerobu Żywicy, 42-100 Kłobuck, ul. Zamszowa (74).
 • nr ewid. 472 KZ Spółdzielnia Inwalidów Głuchoniemych im. 22 Lipca, 41-909 Bytom (234).
 • nr ewid. 473 KZ Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolnictwa, 40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a (178).
 • nr ewid. 474 KZ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolniczych, 40-172 Katowice, ul. Grabowa (187).
 • nr ewid. 475 KZ Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych, 32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 1 (12).
 • nr ewid. 476 KZ Zakład Doskonalenia Zawodowego, 40-952 Katowice, ul. Krasińskiego 2 (1171).
 • nr ewid. 477 KZ Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, 40-228 Katowice, ul. 1 Maja 45/47 (16).
 • nr ewid. 478 KZ opuszczony numer
 • nr ewid. 479 KZ Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich, 41-506 Chorzów 6, ul. Piekarska 1/3 (60).
 • nr ewid. 480 KZ Okręgowy Urząd Telekomunikacji Międzymiastowej, 40-002 Katowice, ul. Pocztowa 9 (845).
 • nr ewid. 481 KZ Zakład Doskonalenia Zawodowego, 42-310 Żarki, ul. Sosnowa 3 (70).
 • nr ewid. 482 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Zakład Remontowo- Budowlany, 40-391 Katowice, ul. Krakowska 77 (287).
 • nr ewid. 483 KZ Zakłady Dolomitowe "Szczakowa", 32-520 Jaworzno, ul. Przemysłowa 1 (400).
 • nr ewid. 484 KZ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 5 (239).
 • nr ewid. 485 KZ Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja", 42-440 Ogrodzieniec, ul. Kościuszki 129 (271).
 • nr ewid. 486 KZ Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki, 40-950 Katowice, ul. Warszawska 14 (205).
 • nr ewid. 487 KZ Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego, 40-956 Katowice, ul. Armii Czerwonej 3 (265).
 • nr ewid. 488 KZ Narodowy Bank Polski III, 40-950 Katowice, ul. Bankowa 5 (168).
 • nr ewid. 489 KZ Centrala Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego, 40-043 Katowice, ul. Jordana 25 (382).
 • nr ewid. 490 KZ Państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 40-952 Katowice, Pl. Wolności, z tego zakładu był czł. Tymczasowej Komisji Kkontroli Związkowej Wiesław Mirosławski (1042).
 • nr ewid. 491 KZ Obwodowa Lecznica Kolejowa, 44-100 Gliwice, ul. Traugutta 2 (2238).
 • nr ewid. 492 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 44-100 Gliwice, ul. Fredry 6 (57).
 • nr ewid. 493 KZ Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 13 (1500).
 • nr ewid. 494 KZ Śląskie Zakłady Armatury Przemysłowej, 40-954 Katowice, ul. Gen. Świerczewskiego 8 (264).
 • nr ewid. 495 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Pokój", 42-711 Sadów k/Lublińca (125).
 • nr ewid. 496 KZ Zakład Doświadczalny Aparatury Chemicznej "Biprokwas", 40-569 Katowice, ul. Ligocka 103 (164).
 • nr ewid. 497 KZ Schronisko dla Nieletnich, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21a (23).
 • nr ewid. 498 KZ PKO, 40-937 Katowice, ul. Warszawska 12 (194).
 • nr ewid. 499 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład nr 1, 41-500 Chorzów, ul. Tadeusza Kościuszki 6 (3112).
 • nr ewid. 500 KZ Czechowickie Zakłady Przemysłu Zapałczanego, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Fabryczna 3 (412).
 • nr ewid. 501 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobu Metali Elektrotechnicznych "Prodryn", 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 3 (179).
 • nr ewid. 502 KZ Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej, 40-303 Katowice, ul. Lenina 28 (840).
 • nr ewid. 503 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud", 32- 500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 71 (306).
 • nr ewid. 504 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Świt", 41-250 Czeladź, ul. Szyb. (?) Jana 3 (brak danych).
 • nr ewid. 505 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 48-730 Paczków, ul. Rynek 55 (119).
 • nr ewid. 506 KZ Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów, 41-902 Bytom, ul. Rycerska 1 (315).
 • nr ewid. 507 KZ Spółdzielnia Inwalidów „Przemysłowa”, 40-413 Katowice, ul. Rewolucji Październikowej 8a, Janów, przewodniczący Jan Suliga (408).
 • nr ewid. 508 KZ Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Budownictwa Komunalnego, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 (259).
 • nr ewid. 509 KZ Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych, 40-952 Katowice, ul. Huberta 43/45 (103).
 • nr ewid. 510 KZ Nadleśnictwo Chrzanów, 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 3 (101).
 • nr ewid. 511 KZ Zakłady Maszyn Chemicznych "Metalchem", 44-100 Gliwice, ul. Chrzanowska 113 (123).
 • nr ewid. 512 KZ "Polgazprojekt", 40-706 Katowice, ul. Kolejowa 11a (34).
 • nr ewid. 513 KZ Wolbromskie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil", 32-349 Wolbrom, ul. 1 Maja 100 (1950).
 • nr ewid. 514 KZ Fabryka Przewodów Energetycznych, 42-500 Będzin, ul. Sielecka 1 (323).
 • nr ewid. 515 KZ "Transbud" Nowa Huta Oddział Dąbrowa Górnicza, 41-303 Dąbrowa Górnicza (340).
 • nr ewid. 516 KZ Zakłady Koksochemiczne, 44-100 Gliwice, ul. Dojazdowa 1 (479).
 • nr ewid. 517 KZ Pracownicy Placówki Oświatowo-Wychowawczej, 41-506 Chorzów, ul. Powstańców 17 (1149).
 • nr ewid. 518 KZ Zakłady Mechaniczne Urządzeń Wiertniczych, 41-200 Sosnowiec, ul. Nawrockiego 61/63 (256).
 • nr ewid. 519 KZ Huta "Będzin", 42-501 Będzin, ul. Sielecka 63 (813).
 • nr ewid. 520 KZ "Witromasz", 41-200 Sosnowiec, ul. Stawowa 4 (38).
 • nr ewid. 521 KZ Zakład Generowania Dostaw "Zremb", 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 52 (107).
 • nr ewid. 522 KZ Przedsiębiorstwo Eksploatacji Hałd Górniczych "Emazet", 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 30 (207).
 • nr ewid. 523 KZ Wojewódzkie Biuro Projektów, 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 (297).
 • nr ewid. 524 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich, 41-907 Bytom, ul. Bałtycka 2 (123).
 • nr ewid. 525 KZ Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", 42-100 Kłobuck, ul. Poprzeczna 2 (306).
 • nr ewid. 526 KZ Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 44-180 Toszek, ul. Gliwicka 130 (401).
 • nr ewid. 527 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-500 Będzin, ul. Krasickiego 4 (712).
 • nr ewid. 528 KZ Urząd Telekomunikacyjny, 44-100 Gliwice, ul. Dolne Wały 8.
 • nr ewid. 529 KZ Zakłady Budowy Sieci Elektrycznych "Elbud", 40-384 Katowice, ul. Engelsa 19 (889).
 • nr ewid. 530 KZ Szkoła Podstawowa nr 66, 40-873 Katowice, ul. Piastów (32).
 • nr ewid. 531 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa "Silesia", 40-676 Katowice, ul. Głuszców 9 (119).
 • nr ewid. 532 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Remontowo-Budowlanych, 32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8 (208).
 • nr ewid. 533 KZ Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Dubois 12 (272).
 • nr ewid. 534 KZ Narodowy Bank Polski, 42-300 Myszków, ul. Fornalskiej 12 (37).
 • nr ewid. 535 KZ Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, 32-300 Olkusz, Al. Tysiąclecia 1 (227).
 • nr ewid. 536 KZ Zjednoczenie Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 8 (81).
 • nr ewid. 537 KZ ZZG Produkcji Artykułów Elektrotechnicznych, 44-310 Wodzisław Śl. ul. Lenina 93 (183).
 • nr ewid. 538 KZ Ośrodek Badawczy Montr. Środow. (?) 40-031 Katowice, ul. Lompy 1 (77).
 • nr ewid. 539 KZ pominięty numer
 • nr ewid. 540 KZ pominięty numer
 • nr ewid. 541 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne, 32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8 (139).
 • nr ewid. 542 KZ Przedsiębiorstwo "Prodryn", 44-100 Gliwice, ul. Kochanowskiego 36 (1390).
 • nr ewid. 543 KZ Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Inżynieryjnego, 41-200 Sosnowiec, ul. Czeladzka 104 (306).
 • nr ewid. 544 KZ Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu Metali, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Jasna 54 (364).
 • nr ewid. 545 KZ Zakład Płytek i Wyrobów Sanitarnych "Józefów", 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 157 (168).
 • nr ewid. 546 KZ Zakłady Dolomitowe Bytom Kopalnia "Siewierz", 42-472 Brudzowice (96).
 • nr ewid. 547 KZ Zakłady Elektrotechniczne Techniki Obliczeniowej, 40-158 Katowice, ul. Owocowa 1a (647).
 • nr ewid. 548 KZ Zakład Transportu Samochodowego, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 20/22 (4750).
 • nr ewid. 549 KZ Przedsiębiorstwo Imprez Sportowych i Turystycznych "Sports-Tourist", 40-014 Katowice, ul. Mariacka 12 (29).
 • nr ewid. 550 KZ Zakłady Mięsne, 44-101 Gliwice, ul. Sienkiewicza 23 (361).
 • nr ewid. 551 KZ Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 44-100 Gliwice, ul. Banacha 4 (110).
 • nr ewid. 552 KZ Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica, 32-500 Chrzanów, ul. 24 Stycznia 14 (200)
 • nr ewid. 553 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 40-126 Katowice, ul. Tyszki 49 (903).
 • nr ewid. 554 KZ Huta Szkła Gospodarczego "Ząbkowice", 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Wapienna 2 (503).
 • nr ewid. 555 KZ Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, 41-800 Zabrze, ul. Stalmacha 22 (47).
 • nr ewid. 556 KZ Transport Spedycyjny Spółdzielnia Pracy"Transmat", 40-335 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 89 (brak danych).
 • nr ewid. 557 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kondratowicza 30a (278).
 • nr ewid. 558 KZ Zakład Projektowy Systemów Sterowania "Mera-Ster", 40-321 Katowice, ul. Zjednoczonej Partii 8 (66).
 • nr ewid. 559 KZ Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej, 40-159 Katowice, ul. Owocowa 6 (45).
 • nr ewid. 560 KZ Zespół Placówek Oświatowych, 41-605 Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego (brak danych).
 • nr ewid. 561 KZ RSW Prasa Książka Ruch, 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 13 (479).
 • nr ewid. 562 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 32-500 Chrzanów (94).
 • nr ewid. 563 KZ Zakłady Koksochemiczne "Zabrze" (429).
 • nr ewid. 564 KZ Śląska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych,40-202 Katowice, Al. Roździeńskiego 1 (633).
 • nr ewid. 565 KZ Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" Zakład nr 10, 41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 1 (117).
 • nr ewid. 566 KZ Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, 40-026 Katowice, ul. 27 Stycznia 11 (128).
 • nr ewid. 567 KZ Biuro Usług Technicznych Przemysłu Cementowego,Wapienniczego, Gipsowego, 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 1 (229).
 • nr ewid. 568 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud", 97- 400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 12 (246).
 • nr ewid. 569 KZ Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 40-381 Katowice, ul. Karola Marksa 2a (327).
 • nr ewid. 570 KZ "Mostostal", 41-807 Zabrze, ul. Magazynowa 6 (162).
 • nr ewid. 571 KZ Dom Mody "Elegancja", 40-710 Katowice-Ligota, ul. Zielonogórska 1 (98).
 • nr ewid. 572 KZ "Elbet" Warszawa Oddział Śląsk, 42-500 Będzin, ul. Dzierżyńskiego 22 (50).
 • nr ewid. 573 KZ Instytut Efektywnego Wykorzystania Materiałów, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Przybylaka 8 (126).
 • nr ewid. 574 KZ Państwowy Teatr Śląski, 40-003 Katowice, ul. Rynek (158).
 • nr ewid. 575 KZ Śląski Teatr Lalki i Aktora, 40-012 Katowice, ul. 15 grudnia 10 (39).
 • nr ewid. 576 KZ Zakład Transportowy Śląskich Zakładów Drobiarskich, 41-506 Chorzów, ul. Piekarska 1/3 (174).
 • nr ewid. 577 KZ Szkoła Podstawowa nr 7, 41-200 Sosnowiec, ul. Zamenhofa 15 (50).
 • nr ewid. 578 KZ Szkoła Podstawowa nr 6, 32-510 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 182 (329).
 • nr ewid. 579 KZ Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług w Warszawie, 40-953 Katowice, ul. Młyńska 21/23 (41).
 • nr ewid. 580 KZ Narodowy Bank Polski, 42-400 Zawiercie, ul. Okrzei 6 (62).
 • nr ewid. 581 KZ Kombinat Remontowo-Budowlany Przemysłu Cementowego, Wapienniczego, Gipsowego, Ogrodzieniec k/Zawiercia, ul. Kościuszki (186).
 • nr ewid. 582 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 41-200 Sosnowiec, ul. (96)
 • nr ewid. 583 KZ PKO, 42-400 Zawiercie, ul. 3 Maja 11 (39).
 • nr ewid. 584 KZ Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Przemysłu Hutniczego w Polsce 40- 954 Katowice, ul. Podgórna 4 (47).
 • nr ewid. 585 KZ Hotel Orbis "Silesia", Katowice, ul. Piotra Skargi 2 (912).
 • nr ewid. 586 KZ Biuro Zbytu Materiałów Izolacji Budowlanej, 40-950 Katowice, ul. Armii Czerwonej 193 (78).
 • nr ewid. 587 KZ Zakład Mleczarski, 41-206 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 138 (398).
 • nr ewid. 588 KZ Fabryka Opakowań Blaszanych, 42-400 Zawiercie, ul. Okrzei 20 (275).
 • nr ewid. 589 KZ Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, 42-640 Piekary Śl. ul. Bytomska 62 (368).
 • nr ewid. 590 KZ Zakłady Mięsne, 41-500 Chorzów, ul. Krakusa 3 (774).
 • nr ewid. 591 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Promień", 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Główna (101).
 • nr ewid. 592 KZ Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36 (44).
 • nr ewid. 593 KZ Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Hutnictwa, 40-411 Katowice, ul. ks. P. Ściegiennego 62A (262).
 • nr ewid. 594 KZ Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, 32-500 Chrzanów, ul. Mieszka I 4 (113).
 • nr ewid. 595 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 4 (165).
 • nr ewid. 596 KZ "Naftobudowa", 41-500 Chorzów, ul. Michałowicka 6 (159).
 • nr ewid. 597 KZ Międzyszkolna Organizacja Związkowa, 41-700 Ruda Śl. ul. A. Mickiewicza 15 (925).
 • nr ewid. 598 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Mysłowiczanka", 41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 56 (506).
 • nr ewid. 599 KZ Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Polkan", 44-120 Pyskowice, ul. Chopina 9 (277).
 • nr ewid. 600 KZ Zespół Szkół Zawodowych, 41-200 Sosnowiec, ul. ZMP 9 (131).
 • nr ewid. 601 KZ Kolejowe Zakłady Automatyki, 40-696 Katowice, ul. A. Asnyka 32 (334).
 • nr ewid. 602 KZ Zakłady Wyrobów Metalowych, 41-301 Dąbrowa Górnicza, ul. Chopina 72 (191).
 • nr ewid. 603 KZ Hotel "Katowice", 40-005 Katowice, ul. Armii Czerwonej 9 (269).
 • nr ewid. 604 KZ Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego, 40-078 Katowice, ul. (332)
 • nr ewid. 605 KZ Zespół Szkół Zawodowych, 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 44 (383).
 • nr ewid. 606 KZ Miejski Urząd Inspektorat Oświaty i Wychowania, Łaziska Górne (58).
 • nr ewid. 607 KZ Sąd Rejonowy, 41-500 Chorzów, ul. Jagiellońska 8 (39).
 • nr ewid. 608 KZ Akademia Ekonomiczna, Katowice, ul. 1Maja, zarejestrowana w MKZ 19.11.1980, przewodniczący dr Zygmunt Barczyk, z tej uczelni był czł. TKKZ Jan Wietuba (brak danych).
 • nr ewid. 609 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności nr 10, 40-555 Katowice, ul. Rolna 7 (1124).
 • nr ewid. 610 KZ Zakłady Cynkowe "Silesia", 41-605 Świętochłowice, Al. Lenina 119 (529).
 • nr ewid. 611 KZ Obwód Lecznictwa Kolejowego, 41-200 Sosnowiec, ul. Odrodzenia 9 (176).
 • nr ewid. 612 KZ Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali, 40-951 Katowice, ul. Lompy 14 (152).
 • nr ewid. 613 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych "Prodryn", 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 (160).
 • nr ewid. 614 KZ Polski Związek Głuchych "EINA", 40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 25 (291).
 • nr ewid. 615 KZ Zakład Budowy Urządzeń i Aparatury Naukowo-Doświadczalnej Głównego Instytutu Górnictwa, 40-161 Katowice, ul. Armii Czerwonej (81).
 • nr ewid. 616 KZ Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 41-800 Zabrze, ul. Pl. Warszawski 10 (408).
 • nr ewid. 617 KZ Centralny Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", 40-708 Katowice, ul. Franciszkańska 33 (74).
 • nr ewid. 618 KZ Okręgowy Zakład Transportu i Maszyn Drogowych, 43-190 Mikołów, ul. Jasna 1-5 (761).
 • nr ewid. 619 KZ Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa, 40-951 Katowice, ul. Armii Czerwonej 35 (175).
 • nr ewid. 620 KZ Katowickie Zjednoczenie Produkcji Rynkowej "Prodryn" (brak danych).
 • nr ewid. 621 KZ Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Stadion Śląski", 41-500 Chorzów, ul. Dzierżyńskiego 10 (61).
 • nr ewid. 622 KZ Szkoła Podstawowa nr 13, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Czerwonych Sztandarów (brak danych).
 • nr ewid. 623 KZ Urząd Telekomunikacyjny, 44-303 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 13a (37).
 • nr ewid. 624 KZ Urząd Wojewódzki, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska (114).
 • nr ewid. 625 KZ Zbiorcza Szkoła Gminna, 32-350 Pilica, ul. 17 Stycznia 2 (brak danych).
 • nr ewid. 626 KZ Urząd Miejski, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 (89).
 • nr ewid. 627 KZ Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne, 40-008 Katowice, ul. Pawła 9, przewodniczący Jan Malinowski (560).
 • nr ewid. 628 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobów Obuwniczych "Prodryn", 40-954 Katowice, ul. Krzemienna 50 (635).
 • nr ewid. 629 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Handlu Wewnętrznego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Starocementowna (Starocementowa?) 12a (279).
 • nr ewid. 630 KZ Zakłady Cynkowe "Silesia", 40-154 Katowice, ul. Armii Czerwonej 141 (1493).
 • nr ewid. 631 KZ Zjednoczenie Produkcji Sprzętu Gospodarstwa Domowego "Domgos", 40-005 Katowice, ul. Moniuszki 7 (37).
 • nr ewid. 632 KZ Południowe Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego "Polam-Kontakt", 43-320 Czechowice-Dziedzice, ul. Sostwińska (?) 21 (1040).
 • nr ewid. 633 KZ Dyrekcja Okręgowa Poczty i Telekomunikacji, 40-940 Katowice, ul. M.C. Skłodowskiej 6 (131).
 • nr ewid. 634 KZ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 40-006 Katowice, ul. Warszawska 4 (20).
 • nr ewid. 635 KZ Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 58 (607).
 • nr ewid. 636 KZ Pracownicy Oświaty i Wychowania, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łanaickiego (?) 10 (98).
 • nr ewid. 637 KZ Przedsiębiorstwo Zaopatrzeniowe Artykułami do Diagnostyki Laboratoryjnej "Cefarm", 40-950 Katowice, ul. Grabowa 1 (67).
 • nr ewid. 638 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 40-951 Katowice, ul. Słowackiego 16 (121).
 • nr ewid. 639 KZ Kombinat Budowlany, 41-100 Ruda Śl. ul. Zabrzańska 25 (366).
 • nr ewid. 640 KZ Fabryka Kosmetyków "Pollena- Malwa", 41-601 Świętochłowice, ul. Stalingradzka 5 (231).
 • nr ewid. 641 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa Drogowego, 40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9 (57).
 • nr ewid. 642 KZ Państwowe Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy, 40-950 Katowice, ul. Paderewskiego 19/21 (209).
 • nr ewid. 643 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Laski", 32-300 Olkusz, ul. Bema 15 (234).
 • nr ewid. 644 KZ "Kosbud", 41-800 Zabrze, ul. Webera 4 (brak danych).
 • nr ewid. 645 KZ Narodowy Bank Polski, Olkusz, ul. 1 Maja 49 (54).
 • nr ewid. 646 KZ Związek Polskich Artystów Plastyków, 40-010 Katowice, ul. Warszawska 37 (155).
 • nr ewid. 647 KZ Centralne Składy Metali Nieżelaznych, 41-400 Mysłowice, ul. Hallera (66).
 • nr ewid. 648 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Prawda", Wojnowice (94).
 • nr ewid. 649 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34a (1113).
 • nr ewid. 650 KZ Międzyszkolna Organizacja Związkowa, 43-190 Mikołów, ul. Dzierżyńskiego 20 (322).
 • nr ewid. 651 KZ "Cepelia", 40-952 Katowice, ul. Piastowska 5 (121).
 • nr ewid. 652 KZ Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg", 41-253 Czeladź, ul. Nowopogowska (?) 98 (119).
 • nr ewid. 653 KZ Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, 41-800 Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 34 (271).
 • nr ewid. 654 KZ Zakłady Silników Elektrycznych Małej Mocy "Silma", Sosnowiec (97).
 • nr ewid. 655 KZ Narodowy Bank Polski Oddział II, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 7 (65).
 • nr ewid. 656 KZ Huta Szkła Gospodarczego, 42-600 Zawiercie, ul. Towarowa 18 (877).
 • nr ewid. 657 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 42-310 Żarki, poczta Myszków (89).
 • nr ewid. 658 KZ Zakład Remontowo-Budowlany Świętochłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 2 (246).
 • nr ewid. 659 KZ Narodowy Bank Polski PKO, 32-300 Olkusz, ul. Krakowska 18 (52).
 • nr ewid. 660 KZ Zespół Przychodni Przemysłowych, 43-222 Czechowice-Dziedzice (69).
 • nr ewid. 661 KZ Zjednoczenie Górniczo-Hutnicze Metali Nieżelaznych "Metale", 40-954 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 (190).
 • nr ewid. 662 KZ Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego, 40-951 Katowice, ul. Barbary 21 (63).
 • nr ewid. 663 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe, 41-708 Ruda Śl. ul. Magazynowa 35A (2999).
 • nr ewid. 664 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów, 40-035 Katowice, ul. Kochanowskiego 10 (908).
 • nr ewid. 665 KZ Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Stalexport", 40-922 Katowice, ul. Plebiscytowa 36 (532).
 • nr ewid. 666 KZ P.P. "Polcargo", 44-101 Gliwice, ul. Zwycięstwa 13 (51).
 • nr ewid. 667 KZ Wojewódzki Urząd Statystyczny, 40-157 Katowice, ul. Owocowa 3 (48).
 • nr ewid. 668 KZ Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego 41-100 Siemianowice Śl. ul. Dworcowa 2 (312).
 • nr ewid. 669 KZ Katowickie Fabryki Mebli, 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 93 (552).
 • nr ewid. 670 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 44-100 Gliwice (37).
 • nr ewid. 671 KZ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego, 40-397 Katowice, ul. Jedności Robotniczej 2 (387).
 • nr ewid. 672 KZ Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, 41-800 Zabrze, ul. Pstrowskiego (123).
 • nr ewid. 673 KZ Narodowy Bank Polski, 40-951 Katowice, ul. Mickiewicza 3 (215).
 • nr ewid. 674 KZ Wojskowe Zakłady Mechaniczne, 41-100 Siemianowice Śl. ul. Powstańców 5/7 (545).
 • nr ewid. 675 KZ ZPGiG Zakład Organizacji Pracy i Informatyki, 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 1 (69).
 • nr ewid. 676 KZ Przedsiębiorstwo Obsługi Sanitarnej, 41-200 Sosnowiec, ul. Wspólna 11 (87).
 • nr ewid. 677 KZ Wytwórnia Sprzętu Laboratoryjnego, 41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerskie (146).
 • nr ewid. 678 KZ Spółdzielnia Inwalidów Niewidomych "Promet", 32-300 Olkusz, ul. 1000 Lecia 10 (137).
 • nr ewid. 679 KZ Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil", 97-410 Bełchatów Rogowiec (231).
 • nr ewid. 680 KZ "Geoprojekt", 97-400 Bełchatów (123).
 • nr ewid. 681 KZ Okręgowa Komisja Arbitrażowa, 40-933 Katowice, Pl. Wolności 8 (44).
 • nr ewid. 682 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa, 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 22 (284).
 • nr ewid. 683 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład nr 4, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11 (3182).
 • nr ewid. 684 KZ Międzyzakładowa Spółdzienia Mieszkaniowa "Wspólnota", 42-500 Będzin ul. Skalskiego 7 (150).
 • nr ewid. 685 KZ Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 39 (brak danych).
 • nr ewid. 686 KZ Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 44-102 Gliwice, ul. Towarowa 1 (27).
 • nr ewid. 687 KZ Zakłady Remontowo-Budowlane S.M. 41-609 Świętochłowice, ul. E........... 14 (194).
 • nr ewid. 688 KZ Przedsiębiorstwo Sprzętu Technicznego, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 24 (44).
 • nr ewid. 689 KZ Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Elektr. 40-816 Katowice, ul. Bocheńskiego 88 (72).
 • nr ewid. 690 KZ Narodowy Bank Polski, 40-374 Katowice, ul. Wiosny Ludów 4 (brak danych).
 • nr ewid. 691 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 30 (87).
 • nr ewid. 692 KZ "Chemoplast", 44-100 Gliwice, ul. Marchlewskiego 6 (184).
 • nr ewid. 693 KZ Państwowe Biuro Podróży "Orbis", 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1 (259).
 • nr ewid. 694 KZ Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, 32-500 Chrzanów, ul. 24 Stycznia (34).
 • nr ewid. 695 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 40-169 Katowice, ul. Klonowa 35c (17).
 • nr ewid. 696 KZ Zakłady Obrotu Towarowego, 41-506 Chorzów-Batory, ul. Piekarska 1 (108).
 • nr ewid. 697 KZ Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Mieszkaniowego, 40-507 Katowice, u;l. Francuska 82 (72).
 • nr ewid. 698 KZ Przedsiębiorstwo Państwowe "Polmozbyt", 40-951 Katowice, ul. Roździeńskiego (1445).
 • nr ewid. 699 KZ Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-712 Ruda Śl. 3, ul. Modrzejewskiej 3 (326).
 • nr ewid. 700 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 43-222 Czechowice-Dziedzice, ul. Bieruta 23 (111).
 • nr ewid. 701 KZ Zakład Usług Rozrywkowych, 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 9 (257).
 • nr ewid. 702 KZ Zakład Wapienniczy, 32-552 Płaza k/Chrzanowa (221).
 • nr ewid. 703 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 704 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 705 KZ Fotograficzna Spółdzielnia Pracy, 40-083 Katowice, ul. Zabrska 9 (195).
 • nr ewid. 706 KZ "Centrostal", 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 74 (72).
 • nr ewid. 707 KZ Drukarnia Uniwersytetu Śląskiego, 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 12 (76).
 • nr ewid. 708 KZ Zakłady Urządzeń Technicznych "Elewator", 40-225 Katowice, ul. 1 Maja 31 (122).
 • nr ewid. 709 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 10 (565).
 • nr ewid. 710 KZ Zjednoczone Zakłady Gazów Technicznych "Polgon", 44-101 Gliwice, ul. Górnych Wałów 30 (151).
 • nr ewid. 711 KZ Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-400 Mysłowice, ul. Wielka Skotnica 6 (144).
 • nr ewid. 712 KZ Zakłady Produkcji i Nasycenia Podkładów Kolejowych, 42-775 Pludry, Al. Wyzwolenia 18 (220).
 • nr ewid. 713 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe nr 9, Ruda Śl. ul. Zabrzańska 8 (649).
 • nr ewid. 714 KZ Usługowa Spółdzielnia Pracy, 44-100 Gliwice, ul. Jagiellońska 4 (120).
 • nr ewid. 715 KZ Polskie Koleje Państwowe Ośrodek Informatyczny Kolejnictwa, 41-200 Sosnowiec, ul. Czerwonego Zagłębia 16 (192).
 • nr ewid. 716 KZ Nadleśnictwo, 42-470 Siewierz, ul. Łysa Góra 1 (83).
 • nr ewid. 717 KZ Sąd Rejonowy, 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 45 (30).
 • nr ewid. 718 KZ Sąd Rejonowy, 32-510 Jaworzno, ul. Rynek 7 (20).
 • nr ewid. 719 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa Zakład Doświadczalno-Wdrożeniowy, Katowice (brak danych).
 • nr ewid. 720 KZ Zakład Remontowy Energetyki, 40-615 Katowice, ul. Obrońców Stalingradu 13 (101).
 • nr ewid. 721 KZ Okręgowa Stacja Hodowli Zwierząt, 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3 (25).
 • nr ewid. 722 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, 40-857 Katowice, ul. Zamułkowa (?) 8 (322).
 • nr ewid. 723 KZ Państwowa Inspekcja Rad.(?) 41-100 Siemianowice Śl. (28)
 • nr ewid. 724 KZ Sąd Rejonowy, 43-180 Mikołów, ul. Polusa 12 (44) .
 • nr ewid. 725 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Galnet", 29-120 Szczekociny, ul. Śląska 5/3 (brak danych).
 • nr ewid. 726 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Warta", 42-400 Zawiercie, ul. Przodowników Pracy 13 (193).
 • nr ewid. 727 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 41-800 Zabrze, ul. Wolności 297 (957).
 • nr ewid. 728 KZ Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-200 Będzin, ul. Szolca 7 (167).
 • nr ewid. 729 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Katowice Zakład Remontowo- Budowlany, Katowice (29).
 • nr ewid. 730 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" , Katowice, ul. Dzierżyńskiego 73A (1712).
 • nr ewid. 731 KZ Śląskie Zakłady Przemysłu Cukierniczego, 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 46/50 (210).
 • nr ewid. 732 KZ Zakład Poprawczy dla Nieletnich, 42-400 Zawiercie, ul. Mrzygłodzka 35 (32).
 • nr ewid. 733 KZ PHTSPiO "Supon", 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 8 (319).
 • nr ewid. 734 KZ Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego "Tartan", 43-126 Katowice Murcki (69).
 • nr ewid. 735 KZ Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 40-206 Katowice, ul. Nadgórników 4 (36).
 • nr ewid. 736 KZ Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. ZWM (75).
 • nr ewid. 737 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej "Las", 42-580 Będzin, ul. Sobieskiego 125 (25).
 • nr ewid. 738 KZ Biuro Zaopatrzenia i Zbytu Części Zamienne Taboru Kolejowego, 41-200 Sosnowiec, ul. Orla 1 (134).
 • nr ewid. 739 KZ Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy (154).
 • nr ewid. 740 KZ Izba Rzemieślnicza, 40-079 Katowice, Pl. Wolności 12 (78).
 • nr ewid. 741 KZ Zakład Inżynierii Chemii i Konstrukcji Aparatury PAN, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, przedstawiciel Jerzy Buzek (72).
 • nr ewid. 742 KZ Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, przedstawiciel Brunon Gabryś (35).
 • nr ewid. 743 KZ Rejon Eksploatacji Kam. 42-573 Będzin, ul. Dąbrowska 183 (290).
 • nr ewid. 744 KZ Centrala Handlu Metalami Nieżelaznymi, 40-933 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 (117).
 • nr ewid. 745 KZ Zespół Opieki Zdrowotnej, 97-400 Bełchatów, ul. Kwiatowa 6 (273).
 • nr ewid. 746 KZ Zakład Obuwnictwa Zdrowotnego, 97-420 Szczerców, ul. Rynek 18 (373).
 • nr ewid. 747 KZ Zbiorcza Szkoła Gminna, 97-420 Szczerców, ul. Łaska 8 (47).
 • nr ewid. 748 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-250 Czeladź, ul. Dzierżyńskiego 1 (165).
 • nr ewid. 749 KZ Biuro Zbytu Cementu, Wapna i Gipsu, 41-200 Sosnowiec, ul. Nowotki 14 (100).
 • nr ewid. 750 KZ Hutnicze Przedsiębiorstwo KDMiUH "Hapeko", 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29 (107).
 • nr ewid. 751 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, 47-400 Racibórz, ul. Rynek 6a (65).
 • nr ewid. 752 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 225 (162).
 • nr ewid. 753 KZ Zakład Transportu Samochodowego"Transmeble", 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 93 (26).
 • nr ewid. 754 KZ Katowickie Restauracje Dworcowe "Wars", 40-013 Katowice, ul. Mielęckiego 7 (317).
 • nr ewid. 755 KZ Zakład Mleczarski, 40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10 (149).
 • nr ewid. 756 KZ Sąd Rejonowy, 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 21 (32).
 • nr ewid. 757 KZ Wojewódzkie Biuro Geodezji i Kartografii, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25 (33).
 • nr ewid. 758 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Instalacyjne, 40-615 Katowice, ul. Obrońców Stalingradu 15A (150).
 • nr ewid. 759 KZ Kombinat Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze, 42-570 Będzin, ul. Wolności 366 (96).
 • nr ewid. 760 KZ Zakład Remontowo-Budowlany, 41-600 Świętochłowice, ul. Dworcowa 22 (102).
 • nr ewid. 761 KZ Kopalnia Piasku Podsadzkowego "Kuźnia Warężyńska", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Lenina 1 (351).
 • nr ewid. 762 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich, 47-400 Racibórz, ul. Lecznicza 7 (67?) (63).
 • nr ewid. 763 KZ Zajezdnia Państwowej Komunikacji Samochodowej, Bełchatów, ul. Przemysłowa 2 (123).
 • nr ewid. 764 KZ Przedsiębiorstwo Urządzeń Terenowo-Komunalnych, Chorzów, ul. Dzierżyńskiego 18 (343).
 • nr ewid. 765 KZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie, 32-506 Chrzanów, ul. Kościuszki 18 (78).
 • nr ewid. 766 KZ Narodowy Bank Polski, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 1 (61).
 • nr ewid. 767 KZ Zakłady Mięsne Katowice (471).
 • nr ewid. 768 KZ Narodowy Bank Polski PKO, 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 4 (36).
 • nr ewid. 769 KZ Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Będzinie "Chłodnia", 32-500 Chrzanów, ul. Świerczewskiego 11 (373).
 • nr ewid. 770 KZ Ośrodek Elektroniczny Głównego Urzędu Statystycznego, 40-157 Katowice, ul. Owocowa 3 (64).
 • nr ewid. 771 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, Katowice, ul. Obrońców Stalingradu 15a (80).
 • nr ewid. 772 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego 40-934 Katowice, ul. Ligonia 22 (673).
 • nr ewid. 773 KZ Międzyszkolna Organizacja Związkowa, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 22 (307).
 • nr ewid. 774 KZ Przedsiębiorstwo Przed. Pomocniczego i Montażu Budownictwa Rolniczego, 41- 250 Czeladź, ul. Przemysłowa 2 (172).
 • nr ewid. 775 KZ Zakład Inwestycji i Budownictwa Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Częstochowie, 42-790 Lubliniec, ul. Oleska 23 (104).
 • nr ewid. 776 KZ Szkoła Podstawowa nr 1, Libiąż (90).
 • nr ewid. 777 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji, 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13 (103).
 • nr ewid. 778 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodnicza, 41-200 Sosnowiec ul. Nawrockiego 25 (47).
 • nr ewid. 779 KZ Miejska Biblioteka Publiczna, 44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 17 (49).
 • nr ewid. 780 KZ Kombinat Wydawniczy, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 1 (52).
 • nr ewid. 781 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 42-500 Będzin, ul. Ormowców 11 (105).
 • nr ewid. 782 KZ Państwowy Teatr Nowy, 41-800 Zabrze, ul. Powstańców 14 (171).
 • nr ewid. 783 KZ Państwowy Teatr Zagłębia, 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 4 (99).
 • nr ewid. 784 KZ Rejon Dróg Publicznych, 32-300 Olkusz, Al. Tysiąclecia 1a (88).
 • nr ewid. 785 KZ Nadleśnictwo Lubliniec, 42-700 Lubliniec, ul. Myśliwska 1 (189).
 • nr ewid. 786 KZ Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa" Zakłady Graficzne, 40-953 Katowice, ul. Libknechta 22 (168).
 • nr ewid. 787 KZ Krajowy Związek Elektrotechników Spółdzielnia Pracy, 40-003 Katowice, ul. Pocztowa 8 (137).
 • nr ewid. 788 KZ Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich, 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 (87).
 • nr ewid. 789 KZ ZDRUEiE "Energorozruch", 44-100 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 (80).
 • nr ewid. 790 KZ Centr. Techn. Handl. Prz. Prec. "Prema", 40-175 Katowice, ul. Wiązowa 5 (38).
 • nr ewid. 791 KZ Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a (534).
 • nr ewid. 792 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych, 40-015 Katowice, ul. Mariacka 15 (233).
 • nr ewid. 793 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Przetwórcze Przemysłu Paszowego „Bacutil”, 40- 951 Katowice, ul. Kozielska 10 (283).
 • nr ewid. 794 KZ Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 5 (136).
 • nr ewid. 795 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 42- 400 Zawiercie, ul. Krzywa 3 (61).
 • nr ewid. 796 KZ Centrala Zaopatrzenia Zarząd. Roln. 40-384 Katowice, ul. Fryderyka Engelsa 3 (84).
 • nr ewid. 797 KZ Narodowy Bank Polski, 42-500 Będzin, ul. 22 Lipca 12 (71).
 • nr ewid. 798 KZ Narodowy Bank Polski PKO, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 19 (50).
 • nr ewid. 799 KZ Zakład Urządzeń Elektrycznych "Zelmech", 41-400 Mysłowice, ul. Rynek 21/22 (208).
 • nr ewid. 800 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Junacka 8 (80).
 • nr ewid. 801 KZ Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, 44-230 Leszczyny, ul. Parkowa 4 (316).
 • nr ewid.802 KZ Zawierciańskie Zakłady Napraw Samochodowych, 42-400 Zawiercie, ul. Wojska Polskiego 21 (395).
 • nr ewid. 803 KZ Miejski Zarząd Budownictwa Mieszkaniowego, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 11 (405).
 • nr ewid. 804 KZ Sąd Rejonowy, 32-500 Chrzanów, Al. Lenina 16 (33).
 • nr ewid. 805 KZ SIPM "Rameta", 47-400 Racibórz, ul. Królewska 50 (300).
 • nr ewid. 806 KZ Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Dangost", 40-023 Katowice, ul. Jacka 15 (127).
 • nr ewid. 807 KZ Wojewódzka Poradnia Wychowania Zawodowego, 40-086 Katowice, ul. Zawadzkiego 23 (29).
 • nr ewid. 808 KZ Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska", 40-083 Katowice, ul. Zabrska 10 (133).
 • nr ewid. 809 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Szczotkarz", 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Majewskiego 37 (102).
 • nr ewid. 810 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna , Bzinica Nowa (175).
 • nr ewid. 811 KZ Zespół Szkół Ogólnokształcących i Medycznych, 42-400 Zawiercie, ul. Dzierżyńskiego 2 (39).
 • nr ewid. 812 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobów Metalowych "Elektrochem", 32-500 Chrzanów, ul. Słowackiego 8 (134).
 • nr ewid. 813 KZ PPiR Przemysłu Gumowego "Stomil", 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 201 (89).
 • nr ewid. 814 KZ ZEWB "Metalplast", 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 56 (278).
 • nr ewid. 815 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 37 (115).
 • nr ewid. 816 KZ Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 41-500 Chorzów (85).
 • nr ewid. 817 KZ GliwickiePrzedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, 44-101 Gliwice, Pl. Piastów 10 (1919).
 • nr ewid. 818 KZ Państwowa Agencja Reklamowa, 40-019 Katowice, ul. Jacka 14 (23).
 • nr ewid. 819 KZ Społeczne Ognisko Artystyczne, 40-126 Katowice, ul. Tyszki 47 (22) .
 • nr ewid. 820 KZ Cementownia "Saturn", 42-580 Będzin, ul. Fabryczna (284).
 • nr ewid. 821 KZ Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Toszek, 44-174 Parzynka (438).
 • nr ewid. 822 KZ Urząd Telekomunikacji, 41-200 Sosnowiec, ul. Czerwonego Zagłębia 22 (388).
 • nr ewid. 823 KZ Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia i Handlu, 40-095 Katowice, ul. Stawowa 8 (92).
 • nr ewid. 824 KZ Zakład Maszyn Budowlanych, 42-400 Zawiercie, ul. Armii Czerwonej 32 (404).
 • nr ewid. 825 KZ Rejon Budowy Mostów, 32-500 Chrzanów, ul. Podgórska (128).
 • nr ewid. 826 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Krzywopłoty", 32-313 Będzin (39).
 • nr ewid. 827 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 40-935 Katowice, ul. Kościuszki 47 (319).
 • nr ewid. 828 KZ Nadleśnictwo, 32-300 Olkusz, ul. Łukasińskiego 5 (120).
 • nr ewid. 829 KZ Instytut Ekonomii Przemysłu Chemicznego Warszawa Zakład Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw, 44-101 Gliwice, ul. Konstytucji 11 (13).
 • nr ewid. 830 KZ Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych, 40-952 Katowice, ul. Kobylińskiego 4 (22).
 • nr ewid. 831 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, 41-800 Zabrze, ul. Kasprowicza 10 (255).
 • nr ewid. 832 KZ Kombinat Narzędzi "Vis", 41-200 Sosnowiec, ul. 1 Maja 23A (111).
 • nr ewid. 833 KZ Kombinat Budownictwa Mieszkaniowego "Budmont", 41-500 Chorzów, ul. Dzierżyńskiego 76 (1509).
 • nr ewid. 834 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 274 (295).
 • nr ewid. 835 KZ Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Knurów (90).
 • nr ewid. 836 KZ Zakład Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg", 42-673 Krupski Młyn (2473).
 • nr ewid. 837 KZ Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a (83).
 • nr ewid. 838 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład nr 11, 42-500 Będzin, ul. Kościuszki 140 (71).
 • nr ewid. 839 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 44-120 Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich (153).
 • nr ewid. 840 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Pracy "Elektronet", 40-036 Katowice, ul. Plebiscytowa 23 (165).
 • nr ewid. 841 KZ Państwowa Komunikacja Samochodowa, 41-804 Zabrze, ul. Wolności 20 (245).
 • nr ewid. 842 KZ Zjednoczenie Przemysłu Cementowo-Wapienniczo-Gipsowego, 41-201 Sosnowiec, ul. Nowotki 14 (77).
 • nr ewid. 843 KZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego, 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 19 (165).
 • nr ewid. 844 KZ Elektrownia "Halemba", 41-706 Ruda Śl. 6, ul. Piotra Skargi 67 (367).
 • nr ewid. 845 KZ Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, 41-709 Ruda Śl. ul. 1 Maja 350 (76).
 • nr ewid. 846 KZ Urząd Telekomunikacji, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Krótka 4 (36).
 • nr ewid. 847 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych, 40-213 Katowice, ul. Markiefki 41a (301).
 • nr ewid. 848 KZ Zakład Remontowo-Budowlany, 40-074 Katowice, ul. Świerczewskiego 26 (182).
 • nr ewid. 849 KZ Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sobieskiego 1 (60).
 • nr ewid. 850 KZ Bank Gospodarki Żywnościowej, 40-003 Katowice, ul. Teatralna 17 (866).
 • nr ewid. 851 KZ "Energopol", 97-400 Bełchatów-Zarzecze (5099).
 • nr ewid. 852 KZ Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" Zakład Gospodarczy (13).
 • nr ewid. 853 KZ Polski Związek Motorowy, 40-014 Katowice, ul. Mariacka 8, przedstawiciel Herbert Cuda (759).
 • nr ewid. 854 KZ Katowicka Fabryka Mebli, 42-780 Dobrodzień, ul. Piastowska 68 (290).
 • nr ewid. 855 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 42-676 Miedary k/Zbrosławic, ul. Tarnogórska 7 (85).
 • nr ewid. 856 KZ Biuro Projektów Kolejnictwa, 40-857 Katowice, ul. Wolnego 12 (167).
 • nr ewid. 857 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 32-510 Jaworzno, ul. Wojska Polskiego 2, założyciel Piotr Klocek 512 317 442 (66).
 • nr ewid. 858 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Twórczość", 44-101 Gliwice, ul. Nowotki 154 (117).
 • nr ewid. 859 KZ Polskie Koleje Państwowe Dział Sieci i Zasilania, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Dzierżyńskiego 2 (253).
 • nr ewid. 860 KZ Fryzjerska Spółdzielnia Pracy, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 53a (225).
 • nr ewid. 861 KZ Śląska Fabryka Lamp Żarowych "Polam", 41-804 Zabrze, ul. Srebrna 1 (94).
 • nr ewid. 862 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Oddział Łazy, 42-525 Dąbrowa Górnicza, ul. Wydoleńska (?) 11 (19).
 • nr ewid. 863 KZ Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, 42-450 Łazy, ul. Daszyńskiego 25 (68).
 • nr ewid. 864 KZ Hurtownia Zaopatrzenia Rzemiosła, Katowice, ul. Bocheńskiego 71 (brak danych).
 • nr ewid. 865 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, 41-800 Zabrze, Pl. Warszawski 10 (439).
 • nr ewid. 866 KZ Sąd Rejonowy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23 (37).
 • nr ewid. 867 KZ Dyrekcja Rozbudowy Miast i Ośrodków Wiejskich , 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 4 (29).
 • nr ewid. 868 KZ Fabryka Cukierków "Milko", Bełchatów (132).
 • nr ewid. 869 KZ Zakłady "Fotopoligraficzne", 41-703 Ruda Śl. 3, ul. Lenina 36 (238).
 • nr ewid. 870 KZ Spółdzielnia Pracy Malarsko-Tapicerska, 40-714 Katowice, ul. Ligocka 103 (124).
 • nr ewid. 871 KZ Rejon Dróg Publicznych, 42-400 Zawiercie, ul. Oświatowa 50 (209).
 • nr ewid. 872 KZ Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia i Społeczne Ognisko Muzyczne, 41-200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 2 (36).
 • nr ewid. 873 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Tychy, 44-153 Sośnicowice (55).
 • nr ewid. 874 KZ Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, 32-540 Trzebinia, ul. Dworcowa 8 (137).
 • nr ewid. 875 KZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu, 41-800 Zabrze (96).
 • nr ewid. 876 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne, 42-500 Będzin, ul. Zagórska 35 (brak danych).
 • nr ewid. 877 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. M.C. Skłodowskiej 4/2 (45).
 • nr ewid. 878 KZ Naczelna Organizacja Techniczna Rada Oddziału Wojewódzkiego, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4 (54).
 • nr ewid. 879 KZ ZDRUE "Energorozruch", 44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 3 (106).
 • nr ewid. 880 KZ Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów, 40-709 Katowice, ul. Panewnicka 5 (brak danych).
 • nr ewid. 881 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 44-100 Gliwice, ul. Dunikowskiego 8 (87).
 • nr ewid. 882 KZ Spółdzielnia Pracy Motoryzacyjna, 41-500 Chorzów, ul. Różana 1A (57).
 • nr ewid. 883 KZ Spółdzielnia Przeds. Roln., 42-582 Rogoźnik, ul. Kościuszki 141 (21).
 • nr ewid. 884 KZ Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa Książka Ruch, 43-450 Ustroń, ul. 22 Lipca 42a/5 (123).
 • nr ewid. 885 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45 (846).
 • nr ewid. 886 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 44-100 Gliwice, ul. Konstytucji (2125).
 • nr ewid. 887 KZ Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 44-153 Sośnicowice, ul. Wesoła 2 (38).
 • nr ewid. 888 KZ Zakład Organizacji Techniki Biurowej "Predom", 40-064 Katowice, ul. Kopernika 36 (616).
 • nr ewid. 889 KZ Gminna Spółdzielnia Pracy "Samopomoc Chłopska" (brak danych).
 • nr ewid. 890 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład nr 1, 40-334 Katowice, ul. Obrońców Westerplatte 130 (128).
 • nr ewid. 891 KZ Zakład Wapienniczo-Piaskowy, 32-310 Klucze (226).
 • nr ewid. 892 KZ Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 32-300 Olkusz, ul. Bienia (18).
 • nr ewid. 893 KZ Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 97-420 Szczerców, ul. Rynek 5 (89).
 • nr ewid. 894 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 43-155 Mysłowice-Kopciowice (brak danych).
 • nr ewid. 895 KZ Cementownia "Wiek", 42-443 Ogrodzieniec (353).
 • nr ewid. 896 KZ Fabryka Opakowań Blaszanych, 41-200 Sosnowiec, ul. Moniuszki 29 (160).
 • nr ewid. 897 KZ Dom Zdrowia Budowlanych, 40-952 Katowice, ul. PCK 1 (95).
 • nr ewid. 898 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 41-250 Czeladź, ul. Modrzewiowa 21 (90).
 • nr ewid. 899 KZ Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut", 41-200 Sosnowiec, ul. Niwecka 2 (238).
 • nr ewid. 900 KZ pominięty numer
 • nr ewid. 901 KZ pominiety numer
 • nr ewid. 902 KZ Zespół Placówek Oświatowych i Wychowawczych, 43-100 Tychy (brak danych).
 • nr ewid. 903 KZ Kombinat Budownictwa W. "Fabud", 41-100 Siemianowice Śl. (brak danych).
 • nr ewid. 904 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 41-200 Sosnowiec, ul. Teatralna 1 (220).
 • nr ewid. 905 KZ Rejonowa Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom Kaniów", 43-332 Bestwina (brak danych).
 • nr ewid. 906 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 32-626 Jowiszowice (203).
 • nr ewid. 907 KZ Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska"Zakład Gospodarczy, 32-300 Olkusz, ul. Składowa 1 (113).
 • nr ewid. 908 KZ Aeroklub Gliwice (13).
 • nr ewid. 909 KZ Ars Catholica, 40-044 Katowice, ul. Szeligiewicza 17 (38).
 • nr ewid. 910 KZ Usługowa Spółdzielnia Pracy, 32-600 Chrzanów, ul. Kadłubek 19B (53).
 • nr ewid. 911 KZ Okręgowa Inspekcja Państwowej Inspekcji Handlowej, 40-951 Katowice, ul. Brata Alberta 4 (40).
 • nr ewid. 912 KZ Zakłady Koksownicze "Dębieńsko", Leszczyny, ul. Przemysłowa (417).
 • nr ewid. 913 KZ Wytwórnia Form Szklanych "Vitroform", 32-520 Jaworzno, ul. Kolejarzy 16 (80).
 • nr ewid. 914 KZ ZUTT "Techmatrans", 32-340 Wolbrom, ul. 1 Maja 29/37 (514).
 • nr ewid. 915 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Budownictwa Mieszkaniowego, 40-951 Katowice, ul. Barbary 17 (964).
 • nr ewid. 916 KZ Przedsiębiorstwo Projektowania i Dostaw Urządzeń Ochron. Pow. "Opam", 40- 952 Katowice, ul. Lubuska 23 (319).
 • nr ewid. 917 KZ Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Budownictwa "Transbud", 41- 200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 1 (39).
 • nr ewid. 918 KZ Pracownicy Oświaty i Wychowania, Rybnik, ul. Klasztorna 3 (brak danych).
 • nr ewid. 919 KZ Huta Szkła Gospodarczego, 41-100 Siemianowice Śl. ul. Fabryczna 5 (20).
 • nr ewid. 920 KZ Okręgowy Oddział KSP Oświata, Katowice, ul. Kopernika 32 (brak danych).
 • nr ewid. 921 KZ Cementownia "Wysoka", 42-457 Wysoka (brak danych).
 • nr ewid. 922 KZ Urząd Miejski, 41-500 Chorzów, ul. 17 Maja 1 (74).
 • nr ewid. 923 KZ Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1 (brak danych).
 • nr ewid. 924 KZ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia i Społeczne Ognisko Muzyczne, 41- 500 Chorzów (brak danych).
 • nr ewid. 925 KZ Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych, 42-431 Zawiercie, Pl. 22 Lipca 16 (145).
 • nr ewid. 926 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 32-520 Jaworzno, ul. Koszarowa 1 (117).
 • nr ewid. 927 KZ Spółdzielnia Pracy Fryzjerów Chorzów Oddział Będzin, 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 20 (brak danych).
 • nr ewid. 928 KZ Zakłady Tkanin Technicznych "Stomil", 42-400 Zawiercie, ul. Kaziora 6 (351).
 • nr ewid. 929 KZ Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne, 47-400 Racibórz, ul. Gdańska 75 (brak danych).
 • nr ewid. 930 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 42-584 Dobieszowice (brak danych).
 • nr ewid. 931 KZ Zakład Wytwórczy Urządzeń Sygnalizacyjnych, Katowice (brak danych).
 • nr ewid. 932 KZ Fryzjerska Spółdzielnia Pracy, 40-002 Katowice, ul. Wieczorka 2 (brak danych).
 • nr ewid. 933 KZ Zakłady Chemiczne "Chemifarm", 41-508 Chorzów, ul. Główna (87).
 • nr ewid. 934 KZ Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych, 41-500 Chorzów, ul. Dzierżyńskiego 110 (82).
 • nr ewid. 935 KZ OWojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych"Samopomoc Chłopska" Zakład Inwestycji Budownictwa w Katowicach Oddział Budowlano-Montażowy, 44-180 Toszek, ul. Strzelecka 35 (brak danych).
 • nr ewid. 936 KZ Wojewódzki Kombinat Remontowo-Budowlany Spółdzielnia Pracy "Kosbud", 42-400 Zawiercie, ul. Apteczna 25 (brak danych).
 • nr ewid. 937 KZ Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "Vis", 40-008 Katowice, ul. Warszawska 30 (brak danych).
 • nr ewid. 938 KZ Stacja Przesypowa Cementu Huta "Katowice", Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice (brak danych).
 • nr ewid. 939 KZ Zarząd Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczej, 40-260 Katowice, ul. Bogucicka 3a (29).
 • nr ewid. 940 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 43-327 Zabrzeg (brak danych).
 • nr ewid. 941 KZ Zakład Polimerów PAN, 41-800 Zabrze, ul. M.C. Skłodowskiej 34 (brak danych).
 • nr ewid. 942 KZ Zjednoczenie Maszyn Hutniczych "Hutmasz", 40-950 Katowice, ul. Armii Czerwonej 160 (40).
 • nr ewid. 943 KZ Urząd Gminy, 44-226 Gierałtowice, ul. ks. Roboty (brak danych).
 • nr ewid. 944 KZ Centrala Obrotu Maszyn i Surowców "Boms", 40-155 Katowice, ul. Konduktorska 14 (brak danych).
 • nr ewid. 945 KZ Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego, Katowice (120).
 • nr ewid. 946 KZ Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność", 40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17 (15).
 • nr ewid. 947 KZ Inspekcja Gospodarowania Stalą i Metalami Nieżelaznymi, 40-032 Katowice, ul. Dąbrowskiego 22 (brak danych).
 • nr ewid. 948 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 949 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 950 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 951 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 952 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 953 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 954 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 955 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 956 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 957 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 958 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 959 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 960 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 961 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 962 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 963 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 964 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 965 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 966 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 967 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 968 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 969 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 970 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 971 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 972 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 973 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 974 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 975 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 976 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 977 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 978 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 979 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 980 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 981 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 982 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 983 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 984 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 985 KZ numer pominiety
 • nr ewid. 986 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 987 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 988 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 989 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 990 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 991 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 992 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 993 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 994 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 995 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 996 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 997 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 998 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 999 KZ numer pominięty
 • nr ewid. 1000 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem", 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kościuszki 17 (109).
 • nr ewid. 1001 KZ Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego, 41-200 Sosnowiec, ul. Plonów 22 (199).
 • nr ewid. 1002 KZ Elektrownia "Łaziska", 43-170 Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 1 (1094).
 • nr ewid. 1003 KZ Przedsiębiorstwo Usług Motoryzacyjnych "Mototechnika", 40-292 Katowice, ul. Paderewskiego 29 (257).
 • nr ewid. 1004 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "Cerambud", 42-637 Piekary Śl. 5, ul. Grunwaldzka 66 (165).
 • nr ewid. 1005 KZ Nadleśnictwo Rudziniec, 44-160 Rudziniec, ul. Leśna 4 (96).
 • nr ewid. 1006 KZ Telewizja Polska, 40-953 Katowice-Bytków (331).
 • nr ewid. 1007 KZ Katowickie Przedsiębiorstwo Inf. Bud. "Etob", 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 (198).
 • nr ewid. 1008 KZ Wojewódzki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Badawczo-Doświadczalny, 40-213 Katowice, ul. Markietki (Markiefki?) 24 (58).
 • nr ewid. 1009 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Pracy, 40-810 Katowice, ul. Dobrego Urobku 35 (302).
 • nr ewid. 1010 KZ Zakład Energetyczny Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2 (2535). Tyle zakładów pracy i instytucji (1010) MKZ zrzesza na dzień 21 kwietnia 1981r.
 • nr ewid. 1011 KZ Okręgowy Urząd Przewozu Poczty, 40-092 Katowice, ul. M.C. Skłodowskiej 2 (331).
 • nr ewid. 1012 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców, 41-250 Czeladź, ul. Przemysłowa 11 (94).
 • nr ewid. 1013 KZ Usługowa Spółdzielnia Pracy, 32-511 Jaworzno, ul. Łukasiewicza 2 (44).
 • nr ewid. 1014 KZ Rejon Wykonawstwa Sieci Elektrycznych, 44-100 Gliwice, ul. Opolska 9 (128).
 • nr ewid. 1015 KZ Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, 07-400 Bełchatów, ul. Lipowa 73 (120).
 • nr ewid. 1016 KZ pominięty numer
 • nr ewid. 1017 KZ Przedsiębiorstwo Obsługi Pozaprodukcyjnej "Resop", 43-320 Czechowice- Dziedzice, ul. Kolejowa 54 (22).
 • nr ewid. 1018 KZ Spółdzielnia Pracy Spedytorska "Polsped", 40-083 Katowice, ul. Libknechta 17 (104).
 • nr ewid. 1019 KZ Polskie Koleje Państwowe Stacja Kolejowa Czechowice-Dziedzice, 43-332 Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 3 (359).
 • nr ewid. 1020 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, 40-161 Katowice, ul. Armii Czerwonej 56 (728).
 • nr ewid. 1021 KZ Miejskie Przedsiębiorstwo Kąpielowe Zakład Przyrodo-Leczniczy, 41-500 Chorzów, Pl. Zawadzkiego 1 (40).
 • nr ewid. 1022 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska Zakład Mleczarski, , 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 18 (82).
 • nr ewid. 1023 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przełom", 44-145 Pilchowice k/Gliwic, ul. Gliwicka 3 (80).
 • nr ewid. 1024 KZ Przedsiębiorstwo Wyrobu Artykułów Spożywczych "Prodryn", 40-213 Katowice, ul. Markiefki 41a (48).
 • nr ewid. 1025 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład Remontowo- Inżynieryjno-Budowlany, 41-708 Ruda Śl. 8, ul. Pawła 20 (52).
 • nr ewid. 1026 KZ Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej "Interrol", 40-026 Katowice, ul. Kobylińskiego 4 (51).
 • nr ewid. 1027 KZ Zakład Montażu Wyrobów Gipsowych "Montgips", 41-200 Sosnowiec, ul. Naftowa 1 (138).
 • nr ewid. 1028 KZ Teatr Music Hall, 41-500 Chorzów, ul. Dzierżyńskiego 62 (109).
 • nr ewid. 1029 KZ Narodowy Bank Polski PKO, 32-510 Jaworzno, ul. Czerwonych Harcerzy 5a (40).
 • nr ewid. 1030 KZ Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowoczesna", Racibórz, ul. M. Fornalskiej (471).
 • nr ewid. 1031 KZ Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny, 32-510 Jaworzno, ul. Pocztowa 9 (brak danych).
 • nr ewid. 1032 KZ "Kosbud" Oddział Będzin, 42-500 Będzin, ul. Krakowska 15 (brak danych).
 • nr ewid. 1033 KZ Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 40-957 Katowice, ul. Warszawska 19 (33).
 • nr ewid. 1034 KZ Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych "Zelmet", 97-120 Zelów, ul. A. Mickiewicza 4 (123).
 • nr ewid. 1035 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych, 40-273 Katowice, ul. Paderewskiego 15 (618).
 • nr ewid. 1036 KZ Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych, 32-300 Olkusz, ul. Górnicza 12 (154).
 • nr ewid. 1037 KZ Zakłady Mięsne, 32-500 Chrzanów, ul. Świerczewskiego 9 (brak danych).
 • nr ewid. 1038 KZ Akademia Wychowania Fizycznego, 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72a (39).
 • nr ewid. 1039 KZ Ośrodek Postępu Technicznego, 40-955 Katowice, ul. Buczka (brak danych).
 • nr ewid. 1040 KZ Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa", 43-200 Pszczyna, ul. Warowna 21 (19).
 • nr ewid. 1041 KZ Sąd Wojewódzki, 40-061 Katowice, ul. Andrzeja 16/18 (61).
 • nr ewid. 1042 KZ Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacji Zakład nr 12, 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 35 (85).
 • nr ewid. 1043 KZ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 32-350 Pilica, ul. Mickiewicza 6 (brak danych).
 • nr ewid. 1044 KZ Zakład Budowlano-Remontowy Handlu i Usług "Budrem", 40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188A (165).
 • nr ewid. 1045 KZ Zakład Remontowo-Budowlany przy Zespole Opieki Zdrowotnej, 44-108 Gliwice, ul. Sobieskiego 20A (84).
 • nr ewid. 1046 KZ Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 42-637 Piekary Śl. 5, ul. Grunwaldzka 66 (brak danych).
 • nr ewid. 1047 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 41-799 Ruda Śl. 9, ul. Pokoju 8A (162).
 • nr ewid. 1048 KZ Spółdzielnia Pracy Odlewników Metali "Elektromet", 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 15 (91).
 • nr ewid. 1049 KZ Okręgowy Urząd Miar, 40-957 Katowice, ul. Rynek 9 (65).
 • nr ewid. 1050 KZ KMBPW "Kombud", 41-400 Mysłowice, ul. Mikołowska 31 (1179).
 • nr ewid. 1051 KZ Zespół Elektrowni Jaworzno, 32-511 Jaworzno, ul. Dzierżyńskiego 15 (810).
 • nr ewid. 1052 KZ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Racibórz (16).
 • nr ewid. 1053 KZ Olkuska Fabryka Wentylatorów "Owent", 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 102 (180).
 • nr ewid. 1054 KZ Nadleśnictwo Katowice, 40-754 Katowice, ul. Kijowska 37 (100).
 • nr ewid. 1055 KZ Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" Zakład Remontowo-Montażowy, 43-100 Mikołów, ul. Młyńska 1 (38).
 • nr ewid. 1056 KZ Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 40-014 Katowice, ul. Stanisława 9 (18).
 • nr ewid. 1057 KZ Narodowy Bank Polski Oddział Chorzów, 41-500 Chorzów, ul. Wolności 41a (85).
 • nr ewid. 1058 KZ Odzieżowa Spółdzielnia Pracy "Polkon" im. L. Waryńskiego, 40-173 Katowice, ul. R. Luksemburg 27 (78).
 • nr ewid. 1059 KZ Urząd Telekomunikacyjny Rybnik Oddział Pszczyna, 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 1 (39).
 • nr ewid. 1060 KZ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, 41-800 Zabrze, ul. Wyzwolenia 7 (32).
 • nr ewid. 1061 KZ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 10a (brak danych).
 • nr ewid. 1062 KZ Miejski Ośrodek Organizacji Imprez ORiM, 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 90 (14).
 • nr ewid. 1063 KZ Wydział Handlu Gliwice, 44-100 Gliwice, Pl. Piastów 6a (153).
 • nr ewid. 1064 KZ Okręgowe Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Weterynaryjno-Zootechnicznego "Centrowet", 44-100 Gliwice, ul. Ku Dołom 8 (24).
 • nr ewid. 1065 KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 72 (156).
 • nr ewid. 1066 KZ Biuro Studiów i Projektów Handlu Wewnętrznego w Warszawie Oddział Usług Inwestycyjnych, 40-730 Katowice, ul. Panewnicka 40 (18).
 • nr ewid. 1067 KZ Kombinat Remontowo-Budowlany "Kosbud" Katowice Oddział Sosnowiec, 41-208 Sosnowiec 8, ul. Wojska Polskiego 140 (brak danych).
 • nr ewid. 1068 KZ Zespół Szkół Rolniczych... (9).
 • nr ewid. 1069 KZ Kombinat Państwowe Gospodarstwo Rolne "Gliwice", 44-109 Gliwice 9, ul. Zamkowa 1 (477).
 • nr ewid. 1070 KZ Rejonowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, 32-300 Olkusz, ul. 20 Straconych 5 (121).
 • nr ewid. 1071 KZ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Katowice Oddział Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. 1 Maja 12 (brak danych).
 • nr ewid. 1072 KZ Kolejowe Zakłady Maszyn Sprzętu Drogowego, 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 4 (601).
 • nr ewid. 1073 KZ Służba Drogowa Urzędu Gminy Pilchowice, 44-152 Gliwice, Pl. Jaśminu 2 (17).
 • nr ewid. 1074 KZ Port Lotniczy Katowice-Pyskowice, 42-600 Tarnowskie Góry (?) (56).
 • nr ewid. 1075 KZ Dom Mody "Elegancja", 43-320 Czechowice-Dziedzice, ul. Komorowicka 11 (574).
 • nr ewid. 1076 KZ Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego "Pewex", 40-007 Katowice, ul. Moniuszki 10/12 (brak danych).
 • nr ewid. 1077 KZ Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, 43-320 Czechowice- Dziedzice, ul. Orzeszkowej 17 (213).
 • nr ewid. 1078 KZ OBRSE "Polam-Elgos", 43-320 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwińska 21 (205).
 • nr ewid. 1079 KZ Spółdzielnia Inwalidów "Raciborzanka", 44-470 Racibórz, ul. H. Sawickiej 12 (533).
 • nr ewid. 1080 KZ Zakład Zadrzewień i Zieleni Oddział Terenowy, 40-953 Katowice, ul. Bratków 4 (33).
 • nr ewid. 1081 KZ Spółdzielnia Pracy "Chemopral", 40-015 Katowice, ul. Francuska 10 (370).
 • nr ewid. 1082 KZ Węzeł Polskie Koleje Państwowe Zabrzeg Czarnolesie, 43-327 Zabrzeg (539).
 • nr ewid. 1083 KZ Przedsiębiorstwo Państwowe Centralna Składnica Harcerska Oddział Katowice, 40-014 Katowice, ul. Mariacka (49).
 • nr ewid. 1084 KZ Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 41-800 Zabrze, ul. Stęczka 1a (55).
 • nr ewid. 1085 KZ Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Leczniczego "Cezal", 40-026 Katowice, ul. 27 Stycznia 23 (brak danych).
 • nr ewid. 1086 KZ Rejon Dróg Publicznych, 97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 67 (590).
 • nr ewid. 1087 KZ Ośrodek Sportu i Rekreacji, 44-100 Gliwice, ul. Pstrowskiego 26 (19).
 • nr ewid. 1088 KZ Usługowa Spółdzielnia Pracy, 43-322 Czechowice-Dziedzice, ul. Barcickiego 42 (116).
 • nr ewid. 1089 KZ Zakład Remontów Energetycznych Rejon Zachód, Łaziska Górne (112).
 • nr ewid. 1090 KZ Oddział Okręgowy Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej "Gromada", 40- 078 Katowice, Pl. Wolności 2 (brak danych).
 • nr ewid. 1091 KZ Państwowy Transport Samochodowy Budownictwa "Transbud" Sosnowiec Oddział Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. Sławkowska (182).
 • nr ewid. 1092 KZ Państwowy Ośrodek Maszynowy, 43-332 Bestwina (59)
 • nr ewid. 1093 KZ Międzyszkolna Pracowników Oświaty i Wychowania, 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 36 (543).
 • nr ewid. 1094 KZ Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 2 (385).
 • nr ewid. 1095 KZ Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2 (brak danych).
 • nr ewid. 1096 KZ Fabryka Samochodów Małolitrażowych, 41-200 Sosnowiec, ul. Pekin 1 (1325).
 • nr ewid. 1097 KZ Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 97-4-- Bełchatów (19).
 • nr ewid. 1098 KZ Zakłady Wytwórcze "Społem", 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 15 (124).
 • nr ewid. 1099 KZ Przedsiębiorstwo Papierniczo-Poligraficzne "Prodryn", Będzin, ul. 22 Lipca 17 (40).
 • nr ewid. 1100 KZ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, 32-500 Chrzanów (30).

Na wykazie z IPN pod numerem 772 jest: Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego, 40-934 Katowice, ul. Ligonia 22. Tymczasem ja tam miałem wcześniej zakład, którego dane sam zdobyłem. Jest to "Izokor-Instal" Dąbrowa Górnicza, pierwszy przewodniczący Krystian Pucher. Zatem nie wiadomo, do której z tych firm należy nr ewid. 772, a jaki rzeczywisty numer ma drugi zakład.

 

ZAKŁADY I INSTYTUCJE W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI

Bardzo ciekawie wygląda również zestawienie zarejestrowanych w MKZ Katowice zakładów i instytucji w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Przygotowałem takie wykazy. Miejscowości, z których do MKZ należał tylko jeden zakład zebrane są wszystkie razem na jednej wspólnej liście. Natomiast poczynając od co najmniej dwóch zakładów lub instytucji każda miejscowość ma swój osobny wykaz. Jest tych miejscowości 48. Natomiast jest dodatkowo 39 miejscowości z jednym zakładem. Zatem łącznie MKZ Katowice zrzeszał zakłady i instytucje z 87 miejscowości.

Następnym krokiem analitycznym będzie zrobienie wykazów zakładów i instytucji ze względu na ilość posiadanych przez nie członków "Solidarności". Przyjęte zostanie kryterium różnych wielkości. Zaczynając od powiedzmy 20 członków, następnie od 21-50, od 51-100, od 101-300, od 301-500, od 501-700, od 701-1000 itd. aż do ostatecznie liczby największej. To będą również bardzo interesujące dane.

Kolejnym podziałem mogą być zestawienia ze względu na podobieństwa zakładów i instytucji, np. ile było i skąd sądów, ile i jakich szkół, urzędów administracji państwowej, instytutów, biur projektowych aż do zakładów o podobnym charakterze działania. Np. jest ciekawe, że najliczniej tworzyli "Solidarność" pracownicy konkretnych szkół podstawowych, a szkół średnich raczej się ukrywali pod szyldem wspólnych zespołów środowiskowych. Opracowanie tego wszystkiego jest jednak ogromnie żmudne , a więc i czasochłonne. Zatem wszystko w swoim czasie.

B

C

D

G

J

K

L

Ł

M

O

P

R

S

Ś

T

W

Z

Ż

inne

 

Andrzej Rozpłochowski 21 lipiec 2020r.