Ostatnie wydarzenia

Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich

21 czerwiec 2024

W czwartek 20 czerwca br. w kościele garnizonowym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań...

Czytaj więcej

Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

STATUT STOWARZYSZENIA
POROZUMIENIE KATOWICKIE 1980 – STOWARZYSZENIE NA RZECZ PAMIĘCI

Preambuła

Porozumienia z sierpnia 1980 r. zawarte w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju powszechnie uważane są za fundament wolnościowego ruchu społecznego, który doprowadził do powstania SOLIDARNOŚCI i w konsekwencji odzyskania Niepodległości kraju. Świadomi niedocenianej roli zawartego, również bezpośrednio po Sierpniu 80, Porozumienia w Hucie Katowice i dalszych porozumień branżowych z niego wynikających, tworzymy Stowarzyszenie w celu przypominania historii tego Porozumienia i podjęcia starań o nadanie mu w świadomości społecznej równorzędnej rangi. Wierzymy, że integracja środowisk związanych wówczas z Porozumieniem Katowickim pozwoli ocalić od zapomnienia jego istotny wpływ na późniejsze wydarzenia w Polsce.

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: POROZUMIENIE KATOWICKIE 1980 - STOWARZYSZENIE NA RZECZ PAMIĘCI, może także używać skróconej nazwy: POROZUMIENIE KATOWICKIE 1980 i w dalszej części niniejszego statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtującą swój program.
 4. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 6. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 7. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz nieposiadającym osobowości prawnej instytucjom oraz komitetom społecznym, organizacjom, zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla Stowarzyszenia.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 3

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.
 2. Stowarzyszenie współdziała z organami państwowymi, samorządu terytorialnego i zawodowego, placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury i oświaty, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, w kraju i za granicą, w realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 

II. Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 4

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Przypominanie i propagowanie pracy, celów i osiągnięć Porozumienia Katowickiego z 1980 r.;
 2. Podtrzymywanie, dokumentowanie i upowszechnianie idei i tradycji ruchu, związanego z Porozumieniem Katowickim, działalnością MKZ Katowice, a także z dalszą działalnością społeczną i polityczną osób bezpośrednio i pośrednio związanych z tymi wydarzeniami;
 3. Integrowanie środowiska ludzi Solidarności Regionu Śląsko-Dąbrowskiego z lat 1980 - 1989, szczególnie na płaszczyźnie samopomocy wewnątrzśrodowiskowej;
 4. Przekazywanie młodszym pokoleniom idei stojących u podstaw Porozumień Katowickich, a także wiedzy historycznej o tych wydarzeniach;
 5. Współuczestnictwo w budowie niepodległego bytu państwowego i kształtowaniu postaw patriotycznych we wszystkich dziedzinach życia społecznego i obywatelskiego;
 6. Podjęcie starań na rzecz przyznania przez Państwo Polskie statusu kombatanta osobom, które w łatach 1980 - 1989 działały na rzecz Niepodległego Państwa Polskiego.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. Inicjowanie opracowań naukowych i współpracę ze środowiskami nauki i kultury;
 2. Współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej;
 3. Współpracę z młodzieżą, zwłaszcza poprzez istniejące organizacje wyznające idee nie sprzeczne z celami Stowarzyszenia;
 4. Działalność wydawniczą i informacyjną;
 5. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów i innych imprez propagujących cele i dokonania Stowarzyszenia (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
 6. Inicjowanie i organizowanie uroczystości upamiętniających niepodległościowy wysiłek Narodu Polskiego i związanych z tym konferencji naukowych, odczytów, wystaw i innych imprez (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych);
 7. Współpracę ze środkami masowego przekazu;
 8. Gromadzenie środków finansowych pochodzących ze składek, darowizn, dotacji i z innych źródeł, na statutową działalność Stowarzyszenia;
 9. Organizowanie działań opiekuńczo-socjalnych na rzecz potrzebujących wsparcia członków i innych osób, szczególnie pochodzących ze środowiska solidarnościowego, związanego z wydarzeniami lat 1980 - 1989 w Regionie Śląsko-Dąbrowskim;
 10. Pomoc rodzinom i osobom ze środowiska związanego ze Stowarzyszeniem, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz działania na rzecz wyrównywania ich szans;
 11. Czynny udział członków Stowarzyszenia w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym i gospodarczym kraju.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 6

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i deklarujące w niej swój udział. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy oraz Polacy mieszkający na stałe za granicą, których przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonej pisemnej deklaracji.
 4. Członkowie, mieszkający na stałe za granicą, jeśli nie są obecni na Walnym Zebraniu, swoje prawa wyborcze i głos stanowiący realizują poprzez upoważnionego przez siebie i obecnego na Walnym Zebraniu innego członka Stowarzyszenia, jako pełnomocnika.
 5. Małoletni mogą należeć do Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 pkt 2 i 3 „Prawa o stowarzyszeniach”.
 6. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne wspomagające finansowo, materialnie lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 7. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, szczególnie zasłużone w historii związanej z Porozumieniem Katowickim i z działalnością MKZ Katowice, a także inne osoby zasłużone w działalności opozycyjnej i niepodległościowej w okresie PRL i III RP.. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z inicjatywy własnej lub Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 8. Członkiem stowarzyszenia nie może być osoba, która w przeszłości prowadziła lub prowadzi obecnie działalność sprzeczną z ideałami niepodległego bytu Państwa Polskiego o realizację których walczyli twórcy Porozumienia Katowickiego

§ 7

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. Mają ponadto obowiązek uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia i regularnie opłacać składki.
 2. Członkowie wspierający działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swoich upoważnionych przedstawicieli. Nie przysługują im prawa wyborcze i głos stanowiący.

§ 8

 1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
  1. złożenia Zarządowi dobrowolnej pisemnej deklaracji o wystąpieniu,
  2. nieopłacania składki członkowskiej przez okres 1 roku,
  3. wykluczenia za działanie niezgodne z postanowieniami Statutu bądź powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego,
  4. skreślenia z listy członków i wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu,
  5. śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
  6. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na utratę praw publicznych,
  7. stwierdzenia prowadzenia działalności na szkodę niepodległego bytu państwa polskiego, zarówno do roku 1989, jak i później na bieżąco na podstawie miarodajnych i obiektywnych dowodów.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. „b” i „c” skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanym służy odwołanie do walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania tejże.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 lit. „c” pozbawienie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek Zarządu.
 4. Na czas trwania postępowania odwoławczego opisanego w ust. 2 członkostwo osoby zainteresowanej ulega zawieszeniu do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 10

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 11

 1. W czasie trwania kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 2. Uzupełnienie składów osobowych powinno być dokonywane w terminie 30 dni od powstania wakatu.

§ 12

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut nie stanowi inaczej. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń uczestników zebrania. W sprawach personalnych zawsze zarządza się głosowania tajne.

§ 13

Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim:
 2. O terminie Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub pocztą elektroniczną, na co najmniej 10 dni przed terminem obrad.
 3. W Walnym Zebraniu z biernym i czynnym prawem wyborczym oraz głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, a z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.
 4. Walne zebranie jest zwoływane co najmniej raz w okresie kadencji.
 5. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
  1. co najmniej 50% członków zwyczajnych - w pierwszym terminie,
  2. faktycznie obecna liczba uprawnionych - w drugim terminie zwołanym do 7 dni.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. przyjmowanie informacji oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian statutu,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ustanawianie nagród, dyplomów, odznak, wyróżnień.

§ 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z inicjatywy Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, a porządek obrad obejmuje sprawy dla których zostało zwołane.

§ 16

Zarząd

 1. Zarząd składa się z 7 - 11 osób, w tym:
  1. prezesa,
  2. wiceprezesa,
  3. sekretarza,
  4. skarbnika,
  5. członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz składanie mu sprawozdań ze swej działalności,
  3. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
  4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
  5. zatwierdzanie i składanie odpowiednim władzom sprawozdań finansowych i rozliczeń,
  6. zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie zasad uczestnictwa w jego obradach,
  7. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. ustalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia,
  9. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji publicznej i władzami innych organizacji,
  10. ustanawianie nagród, dyplomów, odznak, wyróżnień i zasad ich przyjmowania.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu w miarę potrzeby.
 2. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca oraz inne osoby zaproszone.
 3. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia na każdym Walnym Zebraniu w celu akceptacji informację o przebiegu działalności, gospodarce finansowej i złożonych sprawozdaniach finansowych.

§ 18

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności statutowej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,
  4. składanie na Walnym Zebraniu wniosku o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzonego nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

 

V. Majątek Stowarzyszenia

§ 19

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§ 20

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

 1. Składek członkowskich,
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,
 3. Wpływów z działalności statutowej,
 4. Dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego przez prezesa członka Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego członka Zarządu.

§ 22

Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia - w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych osób.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia -w pierwszym terminie, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
 3. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu jego majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.
 4. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy „Prawa o stowarzyszeniach”.

 

VII. Przepisy przejściowe

§ 24

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Andrzej Rozpłochowski dla amerykańskiej Polonii

Radykałowie Solidarności - promocja książki Katarzyny Wilczok

Przeczytaj więcej o filmie