Ostatnie wydarzenia

Uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań Śląskich

21 czerwiec 2024

W czwartek 20 czerwca br. w kościele garnizonowym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Dnia Powstań...

Czytaj więcej

Dokumenty historyczne

Historia od Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) do Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ "Solidarność"

Po wykluczeniu ze swojego składu Przewodniczącego Marka Fabrego i powołaniu na to miejsce Andrzeja Rozpłochowskiego, Międzyzakładowy Komitet Strajkowy 31 sierpnia 1980r. o północy zawarł Porozumienie z Dyrektorem Naczelnym Kombinatu Metalurgicznego Huta "Katowice" Zbigniewem Szałajdą o warunkach zawieszenia strajku do czasu przyjazdu Komisji Rządowej.

Negocjacje toczyły się w studio zakładowego radiowęzła z nagłośnieniem na cały Kombinat, ale niestety, nie posiadamy formy pisemnej tego porozumienia. Prawdopodobnie jej nie było, ale istniało nagranie rozmów i ustaleń na magnetofon. Taśma ta jednak zaginęła. W trakcie negocjacji do studia wszedł komunistyczny prowokator usiłujący delegację MKS zastraszyć. Delegację stanowił Przewodniczący Andrzej Rozpłochowski i Wiceprzewodniczący Jacek Jagiełka, ale nie pamiętamy, czy ktoś jeszcze

Pełen skład MKS był następujący:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - Wiceprzewodniczący
 3. Bogdan Borkowski - Wiceprzewodniczący
 4. Zbigniew Kupisiewicz - Członek
 5. Jan Górny - Członek
 6. Aleksander Karpierz - Członek
 7. Wiesław Tatko - Członek

4 września 1980r. MKS był już przemianowany na Komitet Robotniczy, który, jak dowiodły tego dalsze wydarzenia, tego dnia podpisał tylko pierwszą część Porozumienia Dąbrowskiego nazwanego Katowickim od imienia Huty "Katowice". Było to porozumienie w sprawie zakończenia strajku w Hucie "Katowice" i warunków, na jakich to zakończenie następuje, zawarte przez Komitet Robotniczy Huty "Katowice" z Dyrekcją Huty "Katowice". Z niepamiętanych dzisiaj przyczyn porozumienie to ze strony przywództwa strajku podpisało jedynie 2 członków Komitetu:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Aleksander Karpierz - Członek

Podpisał je jednak także Andrzej Grzybowski, który członkiem Komitetu Robotniczego nie był, ale był jego współpracownikiem odpowiedzialnym za merytoryczne porządkowanie otrzymywanych od ludzi kilku tysięcy postulatów. Nie pamiętamy, dlaczego jego podpis widnieje na Porozumieniu. Drugą stronę reprezentował Naczelny Dyrektor Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice, Zbigniew Szałajda. Porozumieniu temu towarzyszył także pisemny uzgodniony i podpisany Tryb Załatwiania Postulatów Załogi.

W nocy z 4/5 września 1980r. samochodem z inicjatywy Komitetu Robotniczego, do Huty "Katowice" do siedziby KR zostaje przywieziony Kazimierz Świtoń. Następnie z woli Komitetu zostaje on ustanowiony jego sekretarzem honorowym, a Komitet, podobnie jak w czasie strajku, przybiera ponownie nazwę struktury międzyzakładowej, czyli MKR.

7 września 1980r. Międzyzakładowy Komitet Robotniczy (na 10 dni przed utworzeniem NSZZ "Solidarność") wydaje na piśmie podpisany przez Przewodniczącego Andrzeja Rozpłochowskiego Apel do Wszystkich Ludzi Pracy w Polsce o wspólne solidarne działanie na rzecz budowy jednego ogólnokrajowego związku zawodowego pod wspólnym przywództwem. Nieznany jest nam podobny dokument MKZ w Gdańsku, MKZ w Szczecinie i MKR w Jastrzębiu.

Jednakże wobec braku odzewu od najbardziej publicznie nagłaśnianego Lecha Wałęsy z Gdańska, 10 września 1980r. MKR powiadamia pisemnie Wojewodę Katowickiego o powstaniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego (NSZZ) z siedzibą w Hucie "Katowice". Być może jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w kraju. Władzą związku jest MKR w składzie:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - Wiceprzewodniczący
 3. Bogdan Borkowski - Wiceprzewodniczący
 4. Kazimierz Świtoń - Sekretarz
 5. Jan Górny - Członek
 6. Wiesław Tatko - Członek
 7. Zbigniew Kupisiewicz - Członek
 8. Aleksander Karpierz - Członek
 9. Ryszard Wojtusik - Członek

Następnego dnia 11 września 1980r. MKR w Hucie "Katowice" w Dąbrowie Górniczej podpisuje z Komisją Rządową drugi etap Porozumienia Dąbrowskiego nazwanego Katowickim, dotyczący gwarancji realizacji porozumienia zawartego przez MKS w Gdańsku z Komisją Rządową 31 sierpnia 1980r. Dopiero główne postulaty tego porozumienia dały formalno-prawne podstawy do tworzenia jednego ogólnopolskiego NSZZ w całym kraju pod wspólnym kierownictwem. 

Sygnatariuszami niniejszego porozumienia w imieniu MKR są:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - Wiceprzewodniczący
 3. Bogdan Borkowski - Wiceprzewodniczący
 4. Kazimierz Świtoń - Sekretarz
 5. Aleksander Karpierz - Członek
 6. Zbigniew Kupisiewicz - Członek
 7. Wiesław Tatko - Członek

Z niepamiętanych powodów na porozumieniu tym nie ma podpisów 2 członków MKR: Jana Górnego oraz Ryszarda Wojtusika.

Sygnatariuszami ze strony Komisji Rządowej są:

 1. Franciszek Kaim - Przewodniczący Komisji Rządowej, Minister Hutnictwa
 2. Kazimierz Sąda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Hutnictwa, Naczelny Dyrektor ZHŻiSt.
 3. Zbigniew Szałajda - Naczelny Dyrektor Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice
 4. Eugeniusz Pustówka - Naczelny Dyrektor Kombinatu Huta im. Lenina
 5. Antoni Seta - Przewodniczący ZG ZZH
 6. Franciszek Grzesiek - Generalny Dyrektor Zjednoczenia Metali Nieżelaznych
 7. Michał Stepaniak - Dyrektor Departamentu Pracy i Płac w MH

Nie mając jednak pojęcia, kiedy do utworzenia ogólnokrajowego związku dojdzie, 16 września 1980r. MKR NSZZ z tymczasową siedzibą w Hucie "Katowice" zgodnie z treścią zawartego przez siebie 11 września porozumienia, złożył wymagane dokumenty do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie jako pierwszy NSZZ w Polsce, zrzeszający kilkadziesiąt zakładów pracy, w tym wiele kluczowych.

Jednakże jeszcze tego samego dnia goszcząca w Sądzie w Warszawie delegacja MKR w składzie:

 1.  Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Kazimierz Świtoń - Sekretarz

w towarzystwie pełnomocnika prawnego MKR, mecenasa Piotra Andrzejewskiego otrzymała informację, że nazajutrz 17 września 1980r. w siedzibie MKZ w Gdańsku nieoczekiwanie zwołane jest pilne spotkanie wszystkich zainteresowanych nowym ruchem związkowym z terenu całego kraju. Prosto więc z Warszawy delegacja MKR udała się do Gdańska.

Andrzej Rozpłochowski uważa, że spotkanie to zwołano, aby nie dopuścić do przejęcia inicjatywy ogólnokrajowej w tworzeniu nowego związku przez nie mający agenturalnego przywódcy MKZ już utworzonego NSZZ z siedzibą w Hucie "Katowice". Władzom PRL chodziło o to, aby ta inicjatywa należała do MKZ w Gdańsku, któremu przewodniczył b. TW SB ps. "Bolek", Lech Wałęsa.

17 września 1980r. na zwołane przez MKZ Gdańsk ogólnokrajowe spotkanie zainteresowanych przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli różnych środowisk, którzy po trwających połowę dnia burzliwych obradach postanowili utworzyć jeden ogólnokrajowy NSZZ z siedzibą w Gdańsku, któremu nadaje się nazwę "Solidarność". Na początku spotkania największym przeciwnikiem powołania ogólnokrajowego związku byli przedstawiciele MKZ Gdańsk, a wśród nich najbardziej Lech Wałęsa. Nadto również niektórzy gromadzący się przy nich tzw. doradcy. Za utworzeniem związku ogólnokrajowego była delegacja MKR NSZZ z siedzibą w Hucie "Katowice" i większość przybyłych z różnych miejsc kraju gości. Wśród doradców zdecydowane stanowisko "za" prezentował zwłaszcza mecenas Jan Olszewski.

Po powrocie delegacji MKR do Dąbrowy Górniczej, w krótkim czasie zwołane zostało zebranie ogólne przedstawicieli zrzeszonych w MKR struktur NSZZ z siedzibą w Hucie "Katowice", na którym zdecydowano, czy zebrani zatwierdzają stanowisko delegacji MKR w Gdańsku o przystąpieniu do NSZZ "Solidarność" i tym samym wycofanie swojej rejestracji w sądzie, czy też działalność związkową chcą kontynuować w ramach NSZZ z siedzibą w Hucie? Zdecydowana większość zgromadzonych wybrała pierwsze rozwiązanie i w ten sposób MKR NSZZ z siedzibą w Hucie "Katowice" stał się MKZ NSZZ "Solidarność" z późniejszą siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17.

Zanim Zarząd MKZ przeniósł się z terenu Huty do uzyskanej siedziby w Katowicach, jego członkiem przestał być członek PZPR, Wiesław Tatko. Taka była wola reszty Zarządu, bo z tym partyjnym Tatko nie dało się wspólnie realizować zdecydowanie antykomunistycznej linii MKZ. Tatko był jednak dalej w redakcji biuletynu "Wolny Związkowiec".

23 września 1980r. na terenie Huty "Katowice" doszło do negocjacji MKZ z Komisją Rządową z powodu wielu dotąd niepodjętych postulatów pracowniczych w czterech ważnych branżach gospodarki: branży hutniczej, energetycznej, budowlanej i transportowo-sprzętowej, a piątym obszarem postulatów była problematyka ogólnokrajowa i społeczna. Jednak do podpisania porozumienia nie doszło, gdyż Przewodniczący Komisji Rządowej Minister Hutnictwa Franciszek Kaim stwierdził, że nie ma kompetencji dla rozpatrywania zgłaszanych postulatów. W związku z tym MKZ przerwał jałowe rozmowy i zażądał przybycia kompetentnej komisji pod przewodnictwem Wicepremiera Aleksandra Kopcia. Czekano na nią kolejny miesiąc czasu.

W dniach 22/23 października 1980r. MKZ prowadził na terenie Huty "Katowice" negocjacje z Komisją Rządową pod przewodnictwem Wicepremiera A. Kopcia i nad ranem 23 października nastąpiło podpisanie czwartej tury Porozumienia Dąbrowskiego nazwanego Katowickim. Integralną częścią tego porozumienia jest też pięć załączników, z których każdy jest poświęcony grupie postulatów przedstawionych bez powodzenia Komisji Rządowej miesiąc wcześniej. Tak więc tylko to porozumienie jest najbardziej obszernym z wówczas zawieranych porozumień w Polsce, a jego sygnatariuszami ze strony MKZ są:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - IWiceprzewodniczący
 3. Bogdan Borkowski - II Wiceprzewodniczący
 4. Ryszard Wojtusik - Członek
 5. Janusz (Jan) Górny - Członek

Nie pamiętam, dlaczego porozumienia tego nie sygnowało 3 członków Zarządu MKZ: Kazimierz Świtoń, Zbigniew Kupisiewicz i Aleksander Karpierz.

Sygnatariuszami strony rządowej są:

 1. Zbigniew Szałajda - Minister Hutnictwa
 2. Edward Barszcz - Minister Budownictwa i PMB
 3. Kazimierz Sąda - Podsekretarz Stanu w MH, Naczelny Dyrektor ZHŻ i St.
 4. Janusz Obodowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych
 5. Zdzisław Grela - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa i PMB
 6. Andrzej Wyrzykowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej
 7. Mirosław Baranowski - Sekretarz KW PZPR w Katowicach
 8. Tadeusz Wnuk - Wicewojewoda Katowicki
 9. Franciszek Grzesiek - Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Metalurgicznego - Huta Katowice
 10. Stanisław Bednarczyk - Naczelny Dyrektor Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice

I jako główny akceptujący - Aleksander Kopeć - Wiceprezes Rady Ministrów

W związku z przeniesieniem MKZ do siedziby w Katowicach, z członkostwa w Zarządzie MKZ zrezygnowali deklarując chęć dalszej działalności na poziomie zakładowym w Hucie "Katowice": Zbigniew Kupisiewicz i Aleksander Karpierz, a w późniejszym czasie to samo tylko w sposób skandaliczny, zrobił Wiceprzewodniczący Bogdan Borkowski, też członek PZPR. W jego miejsce funkcję drugiego Wiceprzewodniczącego objął Jan Górny. Zaistniałe zmiany nie osłabiły operatywności działania Zarządu MKZ, ponieważ w miejsce Zbigniewa Kupisiewicza i Aleksandra Karpierza członkami Zarządu MKZ zostali upoważnieni przedstawiciele branży budowlanej:

 1. Jan Cegielski
 2. Joachim Bartosz

Bolesną jednak stratą dla MKZ była rezygnacja z jego Zarządu Zbigniewa Kupisiewicza. Był on bowiem redaktorem naczelnym biuletynu MKZ "Wolny Związkowiec". Z chwilą jego pozostania w Hucie "Katowice", w Hucie pozostała też redakcja biuletynu. W ten sposób pismo z biuletynu MKZ stało się biuletynem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Huty "Katowice", gdyż Zarząd MKZ nie chciał iść na bratobójczą wojnę. W ten sposób utracił jednak swój organ prasowy, coraz bardziej znany w regionie i w kraju, a nawet poza jego granicami. MKZ uruchamiał kilka pism, z czego jednak merytorycznie i w dłuższej perspektywie nic dobrego nie wychodziło. Dopiero udało się z pismem "Wiadomości Katowickie", które jako pismo codzienne stworzył i prowadził jego redaktor naczelny Andrzej Czuma, zaproszony do MKZ z Warszawy działacz przedsierpniowej opozycji z ROPCziO. Wczesną wiosną 1981r. doszło do poszerzenia składu osobowego Zarządu MKZ do 14 osób, który od tamtej chwili wyglądał następująco:

 1. Andrzej Rozpłochowski - Przewodniczący
 2. Jacek Jagiełka - Wiceprzewodniczący
 3. Jan Górny - Wiceprzewodniczący
 4. Ryszard Wojtusik - Członek Prezydium
 5. Marek Gabryś - Członek Prezydium
 6. Eugeniusz Karasiński - Członek Prezydium
 7. Bogdan Hadyna - Członek Prezydium
 8. Jan Cegielski - Członek
 9. Teresa Baranowska - Członek
 10. Marian Barczyk - Członek
 11. Janina Chmielowska - Członek
 12. Andrzej Czechak - Członek
 13. Józef Jęcz - Członek
 14. Bogdan Krakowski - Członek

W czterech głównych ośrodkach strajkowych w kraju, czyli w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej strajkujący w roku 1980 podpisali z Komisjami Rządowymi sierpniowo-wrześniowe porozumienia społeczne.

Jednak tylko w Dąbrowie Górniczej porozumienie zawierane w Hucie "Katowice" od początku było przez władze sabotowane, przez celowe dzielenie porozumienia ze strajkującymi na cztery osobne etapy, ciągnące się w okresie od 4 września do 23 października 1980r.

Andrzej Rozpłochowski uważa, że główną tego przyczyną stał się fakt, że komunistyczna dyktatura PRL w Hucie "Katowice" utraciła swojego człowieka na stanowisku przywódcy strajku. W związku z tym robiła wszystko, aby znaczenie tego ośrodka strajkowego i jego porozumienia było jak najmniejsze. Propaganda PRL narzuciła mu nawet mylącą nazwę Porozumienia Katowickiego, czego negatywne skutki są widoczne zwłaszcza dziś po upływie wielu lat. Niezorientowani ludzie młodzi i średnie pokolenie myśli, że Porozumienie Katowickie zawarto w Katowicach, a nie kojarzą z nim Dąbrowy Górniczej, bo Porozumienie Gdańskie zawarto w Gdańsku, Szczecińskie w Szczecinie i Jastrzębskie w Jastrzębiu.

Dlatego Andrzej Rozpłochowski również uważa, że dopóki żyją uczestnicy historycznych wydarzeń Sierpnia 80. w Hucie "Katowice", NALEŻY PROWADZIĆ NIEUGIĘTE STARANIA, ABY ZAWARTE W HUCIE POROZUMIENIE NAZYWAŁO SIĘ POROZUMIENIE DĄBROWSKIE. Długofalowe dobro tej zmiany jest ważniejsze od doraźnie związanych z tym problemów. Za 20 lat nikt już nie będzie miał z tym żadnych kłopotów, a w annałach polskiej historii ujednolicone znaczenie w nazwie będą miały wszystkie cztery porozumienia, a nie jak dotąd tylko trzy.

Opracował: Andrzej Rozpłochowski 6 czerwca 2020 r.

Stan wojenny

Dokumenty operacyjne Służby Bezpieczeństwa 
sytuacja w Hucie Katowice oraz w innych zakładach
regionu śląsko-dąbrowskiego

1981

14 grudnia

23 grudnia

1982

23 stycznia

 

 

Publikacje na temat "S"

Represje

Postanowienie o umorzeniu

 

 Sprawy działaczy „Solidarności Huty Katowice” i spółek represjonowanych po 13 grudnia 1981 r.

 W wykazie pominięto przypadki zawierające sprzeczne informacje oraz nieweryfikowalne na obecnym stanie wiedzy.

1. BIDZIŃSKI Ryszard //SHK 3// E (USA – 1983) zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza, przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Stalowni zam.: Bytom, aresztowany 1981/82 wyrok: SOW, tryb doraźny, 4,5 roku pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia praw publicznych + 15 000 zł grzywny więziony …… po wyroku: Kłodzko, Strzelin

2. DOCZYK Henryk //USHK// E (USA) ur. 16.12.1947, s. Bolesława i Ireny zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza operator …, członek „S” zam.: Ogrodzieniec, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2 kk, art. 281, 282 w zw. z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk – strajk, współpraca z „Wolnym Związkowcem” – wyrok: SW Katowice, tryb doraźny (5.01.1982) – 6,5 roku pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Katowice, Kłodzko nie objęty amnestią z 1983 r.

3. FELA Józef ur. 1957, s. Mieczysława zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza zbrojownia, suwnicowy, członek „S” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 strajk – zwolniony, aresztowany ponownie: 3.01.1982 w Tarnowie – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny (15.03.1982) – 1,5 lat pozbawienia wolności + 10tys. grzywny, przerwa w odbywaniu kary od.......do 17.04.83 więziony: Areszt Śledczy, Katowice ,Wrocław

4. FLASZYŃSKI Mirosław //PSHK// ur. 23.05.1952 zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1 w zb. z art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności z art.270 &1 kk adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice wyrok: 28.03.1983 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

5. GÓRALSKI Piotr //SHK 1// E-USA-1984 r. ur. 25.06.1951, s. Władysława zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 24.12.1981 – przewodniczący Komitetu Strajkowego – Wydział Stalowni wyrok: 2.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych + 15 tys. zł grzywny więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Strzelce Opolskie – Wrocław – Strzelin (dane na 5.06.1983)

6. GRZEBIELUCHA Andrzej //USHK// ur. 30.03.1957, s. Wiesława i Bożeny zatr.: Huta „Katowice”, Dabrowa Górnicza technik wytaczacz zam.: Sosnowiec, ul. Chopina 1 lub Strażacka 2/6, żonaty aresztowany 20.12.1981 – strajk, art. 46 u. 1,2 dekretu w zw. z art. 280 § 2 kk, 281, 282 kk w zw. z art. 49 u.2 dekretu przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk wyrok: SW Katowice ,tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozb. praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, ………..

7. GZIEWICZ Ryszard zatr.: Huta „Katowice, Dąbrowa Górnicza członek „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 1981/82 – art. 46 u.1,2 dekretu o stanie wojennym wyrok: …… 2 lata pozbawienia wolności + 10 tys. zł grzywny

8. JAKOBÓW Sławomir zatr.: zakłady Koksownicze przy Hucie „Katowice”, Dąbrowa Górnicza członek „S”, członek redakcji „Wolnego Związkowca” aresztowany 30.12.1981 za redagowanie odezw do strajkujących w Hucie „Katowice” Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej, tryb doraźny, brak informacji o wysokości wyroku (informacja z „Trybuny Robotniczej”)

9. JAŁOSIŃSKI Marek //U 25// zatr.: Huta „Baildon”, Katowice, inżynier zam.: Katowice, aresztowany 19.06.1985 – druk, kolportaż adwokat: Leszek Piotrowski, Wodzisław Śląski wyrok: Sąd Rejonowy, Katowice (22.02.1986) – 2 lata pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice: 1) ul. Lompy, 2) ul. Mikołowska 10A zwolniony: 10.09.1986 na mocy ustawy z 17.07.1986

10. JANIK Hanna zatr.: Huta „Katowice”, redaktor „Wolnego Związkowca” aresztowana w 1982 r. wyrok: brak informacji

11. JASICKI Janusz //USHK// E-1984rUSA ur. 7.01.1953, s. Mariana zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza , zatrudniony jako sprężarkowy, redaktor „Wolnego Związkowca” – tygodnika KZ „S” Huty „Katowice” aresztowany 23.12.1981 – strajk, art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2 kk, art. 281, 282 w zw. z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu 10 § 2kk wyrok: SW Katowice, tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozb. wolności, 2 lata pozb. praw publicznych więziony: Areszt Śledczy w Sosnowcu, ZK Racibórz ułaskawiony 12.04.1983

12. KIELAK Stanisław ur. 1942, s. Władysława zatr.: Huta „Katowice”, elektryk, przewodniczący Koła „S”, członek Komisji Wydziałowej „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, internowany, następnie aresztowany 23.12.1981 – strajk, sygn. akt IV K-ce 25/82 dor (art. 46 § 1,2,6 dekretu o stanie wojennym zw. z art. 220 przy zastosowaniu art. 10 kk) wyrok: 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Lompy, ZK Kłodzko

13.KOCOT Roman ur. 25.03.1944, s. Jana zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 5.06.1984, sygn. akt Ds 433/84 Dąbrowa Górnicza – art. 273 § 2, 271 § 1 kk wyrok: 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Lompy

14. KOMONIEWSKI (KOMUNIEWSKI ?) Andrzej ur.1956, s. Zbigniewa zatr.: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe (HPR), Dąbrowa Górnicza, ślusarz aresztowany 10.11.1982 – pod zarzutem udziału w demonstracji ulicznej w Dąbrowie Górniczej w dniu 13.10.1982 oraz o to, że „wzywał do podpalenia siedziby KM PZPR i mordowania członków partii” (!!!)1– wiadomość z „Trybuny Robotniczej” z dnia 10.11.1982 wyrok: SOW, tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia praw publicznych

15. KOWALSKI Eugeniusz ur. 20.07.1950, s. Ignacego zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, //PSHK// aresztowany 9.12.1982 – art. 46 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności. z art. 270 § 1 kk – struktury związkowe + kolportaż nielegalnych wydawnictw adwokat: Tadeusz Węgrzynowski, Zespół Adwokacki Nr 1, Katowice wyrok: SOW, 28.03.1983 – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

16. KUPISIEWICZ Zbigniew //USHK// ur. 19.09.1957, s. Józefa i Marianny zatr.: Huta „Katowice”, technik elektronik, redaktor pisma KZ „S” Huty „Katowice” – „Wolny Związkowiec” aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 280 § 2. 281, 282 kk z zw z art. 49 u. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk współpraca z Komitetem Strajkowym poprzez wydawanie odezw w „Wolnym Związkowcu” adwokat: Jerzy Kosicki, Zespół Adwokacki Nr 2 w Katowicach wyrok: SW Katowice , tryb doraźny, 5.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności II instancja: uniewinnienie ze względu na stan zdrowia? więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec.

17. LEGO Grzegorz ur. 24.04.1952, s. Romana zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec, aresztowany 11.06.1982 – art. 46 u. 1 dekretu o stanie wojennym wyrok: Sąd Rejonowy, Dąbrowa Górnicza, 30.09.1982, sędzia … Nowak – 1 rok pozbawienia wolności + 60 tys. zł grzywny rewizja: Sąd Wojewódzki w Katowicach – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata objęty amnestią w 1983 r. przywrócony do pracy w Hucie „Katowice”

18. LEGUT Jan //SHK 3// ur. 1955, s. Mariana zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: (na stałe) Tarnów, Zwycięstwa, Hotel Pracowniczy Huty „Katowice” aresztowany 23.12.1981 – członek Komitetu Strajkowego, Wydział Stalowni wyrok: SOW, Tryb doraźny, …. 3,5 roku pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. tys. zł grzywny więziony: … po wyroku: Kłodzko, Strzelin (informacja z dnia 5.06.1983) zwolniony 10.08.1983 r.

19. LINCZOWSKI Marek //PSHK// ur.4.04.1952 zatrudniony Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza, technik-automatyk członek Komitetu Strajkowego internowany aresztowany 7.12.1982 lub 25.11.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zbieżności z art. 270 § 1 kk adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice 2 Chełm Śląski znajdował się po reformie administracyjnej z 1975 roku w granicach Mysłowic wyrok: SOW, 28.03.1983 – 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszenia na 2 lata więziony: Areszt Śledczy w Katowicach

20. LOREK Lesław /MPS/ ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, ul. Wasilewskiej 7/119 aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania ( w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art. 58 adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

21. ŁASKI Stanisław ur.1944 roku s. Mieczysława zatr.: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „S” – pracownik intern.25.12-1981 –11.02.1982 aresztowany 11.02.1982 wyrok: SOW, Katowice, 6.04.1982 – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata

22. MACIĄG Romuald ur. 5.12.1964 s. Ludwika uczeń technikum Zespołu Szkól Technicznych (ZST) Huty „Katowice” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.03.1983 – art. 276 § 1, 278 § 1 kk wyrok: … – 1 rok 10 miesięcy pozbawienia wolności 10.02.1984 – uchylenie wyroku

23. MARUSIEŃSKI Wojciech E (USA) ur. 1954, s. Włodzimierza zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza zam.: Zawiercie, aresztowany 23.12.1981 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu o stanie wojennym (strajk) wyrok: SOW, Katowice, 31.12.1981 - 7 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych + 20 tys. zł grzywny więziony: … po wyroku: Strzelce Opolskie, Strzelin nie objęty amnestią w 1983 r., przerwa w odbywaniu kary – 6 miesięcy – od 19.08.1983

24. MILANOWICZ Jerzy E (Australia) ur. 28.09.1950 s. Józefa zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze I/ areszt w 1982r; druk „Wolnego Związkowca” wyrok SOW.....uniewinnienie . ponownie II/ /MPS/ aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw.. z art 58 adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

25. MYCEK Zdzisław ur. 1949, s. Czesława zatr.: Huta „Katowice”, technik, brygadzista zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 27.12.1981 – przewodniczący Komitetu Strajkowego na Wydziale WP-11 sygn. akt IX K-ce 25/82 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art.,10 kk wyrok: 15.03.1982 – 1,5 roku pozbawienia wolności rewizja prokuratora i obrony: 6 lat pozbawienia wolności zwolnienie – decyzją SN z 26.11.1982 r. – ze względu na warunki rodzinne 255. MYGA Grzegorz ur. 17.09.1950, s. Henryka zatr.: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, rolnik indywidualny zam.: Janiki k/Częstochowy wyrok: … 22.12.1981 – 3 lata pozbawienia wolności E

26. NIEWIARA Andrzej //MPS// E (USA) ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art. 58 adwokat: Jolanta Zajdel-Sarnowicz, Zespół Adwokacki Nr 3 ?, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach21.03.1985 (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985– warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

27. OZIEWICZ Ryszard zatr.: Huta „Katowice”, Walcownia Duża, członek „S” aresztowany 1981/82 – art. 46 u. 1,2 dekretu o stanie wojennym (strajk) wyrok: … 2 lata pozbawienia wolności + 10 tys. zł grzywny

28. PAŁAMAR Zbigniew /SHK 1/ E (USA – 03.1984) ur. 16.01.1949, s. Piotra zatr.: Huta „Katowice”, kierowca zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – członek Komitetu Strajkowego Wydziału Przewozów wyrok: SOW, 2.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł. grzywny więziony: … po wyroku: Kłodzko, Strzelin (dane z grypsu – stan na 5.06.1983) nie objęty amnestią z 1983 r., zwolniony 1.09.1983

29. PATYK Grzegorz //SHPR// E (USA – 1983/84) ur. 1954, s. Antoniego zatr.: Huta „Katowice” Górnicza, wiceprzewodniczący KZ „S” zam.: (na stałe) Kowary, aresztowany 4.01.1982 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu o stanie wojennym w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk, nr akt 25/82 … adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice wyrok: SOW, tryb doraźny, 15.03.1982 – 2,5 roku pozbawienia wolności + 20 tys. zł grzywny rewizja nadzwyczajna: 23.11.1982 – uchylenie wyroku więziony: … Kłodzko

30. PAWŁOWSKI Ryszard ur. 1948, s. Jerzego zatr.: TRANSBUD, Dąbrowa Górnicza, kierowca, członek KZ „S” zam.: Katowice, aresztowany 17.12.1981 – udział w plakatowaniu dworca PKP w Chorzowie wyrok: SOW, tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia praw publicznych więziony: po wyroku: Kłodzko, Strzelce Opolskie bity w śledztwie , ułaskawienie w 1983 r.

31. PŁAWSKA Grażyna //U 4// E ur. 22.04.1950, c. Bogdana zatr.: Huta „Katowice”, ZR Śląsko-Dąbrowskiego – pracownik delegowany do poligrafii delegat na WZD (Walne Zebranie Delegatów – regionalne) w sierpniu 1981 intern. 1.03.1982 do 19.03.1982 aresztowana 19.03.1982 – art. 46 u. 1 w zb. z art. 48 u. 2,4 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny, 30.04.1982 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszenia na 3 lata + 15 tys. zł grzywny więziona: Areszt Śledczy, Katowice

32. PODRZYCKI Daniel zginął w wypadku samochodowym 24.09.2005 ur. 11.06.1963 zatr.: Parafia Kościoła Niepokalanego Poczęcia w Sosnowcu zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 21.02.1985 – art. 282a kk, sygnatura akt prokuratora Ds. 27/85/85 Sosnowiec adwokat: Teresa Kurcyusz, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice, Andrzej Tarnawski, Kraków wyrok: Sąd Rejonowy w Sosnowcu, sygnatura akt II K 782/85, 22.12.1985 – 1 rok pozbawienia wolności więziony: Areszt Śledczy w Katowicach zwolniony po odbyciu ⅔ kary

33. RENNERT Herbert ur. 4.05.1944 zatr.: Huta „Katowice” Dąbrowa Górnicza E (1989r/ Kanada zam.: Dąbrowa Górnicza, członek międzyzakładowego komitetu strajkowego i przewodniczący Komitetu Strajkowego Wydziału Tokarni Huty „Katowice” aresztowany w 1981 r. – strajk wyrok: SOW, Katowice, tryb doraźny, 2.01.1982 – 5,5 roku pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł grzywny więziony: po wyroku: … Kłodzko, Strzelin (stan na 5.06.1983)

34. ROSICKI Władysław //SHK 1// zmarł ur. 2.01.1945, s. Bronisława zatr.: Huta „Katowice”, maszynista lokomotywy, przewodniczący Komisji Wydziałowej „S”(T 12) zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 – org. strajku – art. 46 u. 1,2,4,6 dekretu o stanie wojennym wyrok: SOW, tryb doraźny, 2.01.1982 – 5,5 roku pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. + 15 tys. zł grzywny więziony: po wyroku: … Strzelin … nie objęty amnestią w 1983 r.

35. ROZPŁOCHOWSKI Andrzej ur. 7 IX 1950 w Gdańsku-Oliwie. 1977-1983 zat. w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej. 29-31 VIII 1980 uczestnik strajku; od 31 VIII 1980 przewodniczący MKS w HK, następnie MKR z siedzibą w HK. 11 IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Katowickiego. Od 24 IX 1980 przewodniczący MKZ „S” Katowice. Członek KK. X-XII 1981 przewodniczący Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „S” w Dąbrowie Górniczej. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Katowicach, następnie w Zabrzu-Zaborzu, Grodkowie i Uhercach,

23 XII 1982 przewieziony do Warszawy i oskarżony wraz z Andrzejem Gwiazdą, Karolem Modzelewskim, Janem Rulewskim, Marianem Jurczykiem, Grzegorzem Pałką i Sewerynem Jaworskim o przynależność do NSZZ "Solidarność" oraz o próbę obalenia ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jako członkowie Komisji Krajowej oraz kierownicy MKZ i zarządów regionalnych b. NSZZ "Solidarność", w okresie od drugiej połowy 1980 r. do dnia 12.12.1981 r., na terenie całego kraju, wykorzystując swoje funkcje w tych władzach, mając na celu obalenie przemocą socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i osłabienia jej mocy obronnej, działając w porozumieniu między sobą oraz innymi działaczami b. NSZZ "Solidarność" a także członkami nielegalnych ugrupowań politycznych, przedsiębrali czynności przygotowawcze zmierzające do realizacji zamierzonego celu, a w szczególności:

- przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i lżenie ustroju oraz naczelnych organów PRL zmierzali do nastawienia szerokich kręgów społeczeństwa przeciwko konstytucyjnemu rządowi państwa i organom administracji państwowej,

- na zebraniach, wiecach oraz w drodze wykorzystania różnych form propagandy

- nawoływał do zlikwidowania przemocą kierowniczej roli PZPR w państwie i przewodniej w społeczeństwie, jak również do usuwania komitetów partyjnych w zakładach pracy,

- w sposób bezpośredni lub pośredni - nawoływali do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z państwami sprzymierzonymi, a głównie z ZSRR czym również dążyli do osłabienia mocy obronnej PRL, w ramach Układu Warszawskiego,

- brali udział w przygotowaniu "strajku generalnego"- dla sparaliżowania gospodarki narodowej w tym produkcji na cele obronne i pozbawienia aparatu państwowego możności kierowania gospodarką państwa i administrowania całością życia państwowego,

- brali udział w przygotowaniu planu zorganizowania paramilitarnych formacji pod nazwą "Straż robotnicza" - lub podobnych, których celem było osłabienie obronności sprawowanej przez państwowe organa porządkowe, - przygotowywali utworzenie tzn. "trybunałów"/narodowego i terenowych/, przeznaczonych dla terroryzowania swymi orzeczeniami zwolenników socjalizmu w Polsce,

- przygotowywali nowe struktury centralnych i terenowych organów, mające zastąpić w drodze przymusu konstytucyjną władzę państwową, pod kryptonimami: -"Społeczna Rada Gospodarki Narodowej" - "Rząd Tymczasowy" - "Kluby Samorządnej Rzeczpospolitej Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość",

- przygotowywali plany gwałtownych zamachów na funkcjonariuszy publicznych,

- organizowali działania mające na celu przekształcenie przygotowywanych wielkich demonstracji publicznych w tzw. "powstanie narodowe", tzn. w fizyczne i zbrojne starcia z organami ochrony porządku".

Przetrzymywany bez wyroku w AŚ Warszawa-Mokotów, zwolniony na mocy amnestii w VII 1984. 1984-1988 członek RKW. ; współpracownik RKK. Od 1985 członek Prezydium Polskiej Partii Niepodległościowej. Od X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady „S” w Regionie. Uczestnik uroczystości rocznicowych pod krzyżem przy KWK Wujek, 2-krotnie zatrzymany. Od 1988 na emigracji w USA. W VIII 2010 wrócił do kraju. 30 XII 1980 – 27 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-A/V-1 KW MO/Inspektorat II WUSW w Katowicach w ramach SOR krypt. Lider.

36. RUBIK Witold //SHK 1// E (USA – 06.1984) ur. 14.06.1946, s. Zygmunta zatr.: Huta „Katowice”, kierowca, przewodniczący Komisji Oddziałowej „S” zam.: Sosnowiec, aresztowany 23.12.1981 – członek międzyzakładowego komitetu strajkowego, organizator strajku wyrok: SOW, tryb doraźny, 2.01.1982 – 6 lat pozbawienia wolności, 5 lat pozbawienia p.p. więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Kłodzko … przerwa w odbywaniu kary od 04.1983 – 6 miesięcy i następnie od 9.11.1983 dalsze 6 miesięcy nie objęty amnestią w 1983 r.

37. RYBAK Tadeusz zatr.: Transbud, Dąbrowa Górnicza zam.: (na stałe) Zbąszyń, woj. jeleniogórskie , aresztowany 29.12.1981 - strajk wyrok: SOW, tryb doraźny, 12.02.1982 – 3,5 roku pozbawienia wolności, +..... lat pozbawienia praw publicznych więziony: … po wyroku: … Strzelin 328.

38. SMYRZYŃSKI (SMYCZYŃSKI) Bogdan ur. 2.08.1951, s. … zatr.: Huta „Katowice”, członek „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 8.01.1982 – strajk? wyrok: … 2 lata pozbawienia wolności zawieszenie odbywania kary od 6.04.1983

39. SPRYCHA Paweł //PSHK// ur. 7.05.1955, s. Eryka i Otylii zatr.: Huta „Katowice”, elektryk zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 8.10.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk adwokat: Jolanta Zajdel-Sarnowicz, Zespół Adwokacki nr 5 w Katowicach wyrok: SOW, 28.03.1983 – 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice, zwolniony 29.01.1983 – odpowiadał z wolnej, stopy, dozór MO

40. STOLARCZYK Andrzej //MPS// ur. 11.04.1955 s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ostatnio jako nagrzewnicowy, Wydział Wielkich Pieców zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 7.12.1983 zarzuty: art. 278 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk, w kwietniu 1984 prokurator Edmund Nakonieczny przedstawił dodatkowy zarzut – art. 201 kk z w zw. art. 58 kk (kradzież maszyn poligraficznych); na mocy amnestii z 1984 r. art. „polityczne” umorzono pozostawiając zarzut w postaci art. 201 kk w zw. z art. 58 kk – w trakcie postępowania w sumie 13 rozpraw) Sąd Wojewódzki zmienił kwalifikację czynu na art. 199 kk w zw. z art.58 kk adwokat: Teresa Kurcyusz-Hofman, Zespół Adwokacki Nr 5, Katowice wyrok: Sąd Wojewódzki w Katowicach (sygn. akt IV K 172/84) 21.03.1985 – 3 lata pozbawienia wolności + grzywna, na mocy amnestii z 1984 r. sąd zmniejszył karę do 1,5 roku pozbawienia wolności zwolniony 22.03.1985 – warunkowo po odbyciu co najmniej ⅔ kary rewizja w Sądzie Najwyższym: podtrzymane orzeczenie Sądu Wojewódzkiego Sąd Najwyższy w Warszawie, wyrokiem z dnia 5 czerwca 1992 (sygn. akt: III KRN 57/92) uniewinnił od przypisanych czynów

41. STOLARCZYK Józef //PSHK// ur. 21.03.1949, s. Józefa zatr.: Huta „Katowice, technik energetyk zam.: Ząbkowice Będzińskie, intern.16.11.1982 do 7.12.1982 aresztowany 7.12.1982 – art. 48 u. 2,3,4 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk wyrok: SOW, 28.03.1983 – 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy, Katowice

42. SZYMANIAK Jerzy / SZYMONIAK ? ur. 1952, s. Stefana zatr.: HPR (Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe), Dąbrowa Górnicza, mechanik urządzeń rolniczych, członek „S” zam.: (na stałe) Rychowo, gmina Białogard aresztowany za aktywny udział w demonstracji ulicznej w dniu 13.10.1982 w Dąbrowie Górniczej wyrok: …, tryb doraźny – 3 lata pozbawienia wolności, 2 lata pozbawienia p.p. więziony po wyroku: … Tarnów

43. ŚNIEWSKI Krzysztof //SHPR// ur. 1953, s. Józefa zatr.: HPR (Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe), Dąbrowa Górnicza, majster, wiceprzewodniczący KZ „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 28.12.1981 – art. 46 u. 1,2,6 dekretu w zw. z art. 220 kk przy zastosowaniu art. 10 kk (sygn. akt IV K-ce dor 25/82) wyrok: SOW, styczeń 1982 – 1 rok pozbawienia wolności więziony po wyroku: ZK Racibórz

44. TRZASKA Aleksandra //USHK// ur. 12.05.1953, c. Janusza i Zofii zatr.: Huta „Katowice”, Wydział Ochrony Środowiska, biolog, technolog, redaktor „Wolnego Związkowca” – gazetki KZ „S” w Hucie „Katowice” zam.: Dąbrowa Górnicza, ul. 1 Maja 30/55 aresztowana 23.12.1981 – strajk – art. 46 u. 1,2 dekretu w związku z art. 280 § 2 kk, art. 281 kk, 282 kk w zw. z art. 49 u. 2 dekretu przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk wyrok: Sad Woj. Katowice, tryb doraźny, 5.01.1982 – 5 lat pozbawienia wolności, 4 lata pozbawienia p.p. rewizja: zatwierdzenie wyroku I instancji więziona: Areszt Śledczy, Sosnowiec, Bydgoszcz, Fordon

45. UTRAT Kazimierz zatr.: PWS „Budostal”-11, Dąbrowa Górnicza, przewodniczący KZ „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, … aresztowany 1981/82 – strajk ? wyrok: brak informacji o wysokości wyroku

46. WIĘCŁAWEK Janusz zatr.: RSP (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna?) „Promień”, Dąbrowa Górnicza, przewodniczący KZ „S” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany w 1981 r.? za organizowanie żywności dla strajkujących w Hucie „Katowice” wyrok: SOW, sesja w Katowicach, 6.01.1982 – 3 lata pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia p.p. więziony po wyroku: … Wrocław

47. WŁODKOWSKI Andrzej //SD// ur. 1958, s. Jana zatr.: PBM Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza zam.: Sosnowiec, aresztowany 19.12.1981 wyrok: …, 6.01.1982 – 8 miesięcy pozbawienia wolności + 5,5 tys. zł grzywny rewizja: Sąd Najwyższy 10.05.1982 – utrzymanie wyroku I instancji zwolniony warunkowo 14.07.1982 po odbyciu ⅔ kary

48. WŁODKOWSKI Jarosław //SD// ur. 1962, s. Jana (brat Andrzeja) zatr.: PBM Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza aresztowany 19.12.1981 wyrok: …, 6.01.1982 – 10 tys. zł grzywny rewizja obrony: Sąd Najwyższy , 10.05.1982 – zamiana na 6 miesięcy pozbawienia wolności do 23.07.1982 nie przyszło wezwanie do odbycia kary, brak dalszych informacji

49. WNUK-LIPIŃSKI Stanisław //J// ur. 1953, s. Stanisława zatr.: Huta „Katowice”, Dąbrowa Górnicza, ślusarz, członek „S” zam.: Sosnowiec-Zagórze, aresztowany 30.08.1982 – udział w ukrywaniu działacza podziemia wyrok: SOW, …, 20.01.1983 – 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na … + 60 tys. grzywny adwokat: Janusz Kral, Zespół Adwokacki Nr 3, Katowice więziony: Areszt Śledczy, Katowice, ul. Mikołowska 10A

50. WOŁOWIEC Emil ur. 21.07.1956, s. Jana zatr.: Huta „Katowice”, ślusarz zam.: Dąbrowa Górnicza, intern. 27.10.1982 -sankcje aresztowany 10.12.1982 – strajk – art. 48 u. 2,3,4 dekretu w zb. z art. 270 § 1 kk adwokat: Włodzimierz Wielgus, Zespół Adwokacki Nr 1, Katowice wyrok: SOW, 28.03.1983 – 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata więziony: Areszt Śledczy Katowice

51. ZIMOWSKI Wojciech //USHK// ur. 7.08.1941, s. Piotra i Anny zatr.: Huta „Katowice”, Dział Głównego Konstruktora, inżynier energetyk, przewodniczący Komisji wydziałowej „S”, redaktor „Wolnego Związkowca”, biuletynu KZ „S” huty „Katowice” zam.: Dąbrowa Górnicza, aresztowany 23.12.1981 – strajk – art. 46 u. 1,2 dekretu w zw. z art. 280 § 2 kk w zw. z a art49 u. 2 dekretu przy zast. art. 10 § 2 kk wyrok: SW K-ce tryb doraźny, 5.01.1982 – 4 lata pozbawienia wolności, 3 lata pozbawienia praw publicznych więziony: Areszt Śledczy, Sosnowiec, …, Kłodzko, … nie został objęty amnestią w 1983 r.

Pobierz: Sprawy działaczy Huty Katowice i spółek represjonowanych po 13 grudnia 1981 r.

 

 

Andrzej Rozpłochowski dla amerykańskiej Polonii

Radykałowie Solidarności - promocja książki Katarzyny Wilczok

Przeczytaj więcej o filmie